Đề cương ôn tập văn 12 1

Định dạng: rar | Số trang: 57 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 381 Kb | Thành viên upload: thanhthienvn2004

NGUYEÃN AÙI QUOÁC – HOÀ CHÍ MINHI. QUAN ÑIEÅM SAÙNG TAÙC CUÛA HOÀ CHÍ MINH: Hoà Chí Minh xem vaên ngheä laø moät hoaït ñoäng tinh thaàn phong phuù vaø phuïc vuï coù hieäu quaû cho caùch maïng. Nhaø vaên phaûi coù söï gaén boù saâu saéc vôùi ñôøi ñeå töø ñoù khaùm phaù vaø saùng taïo goùp phaàn vaøo nhieäm vuï ñaáu tranh vaø phaùt trieån xaõ hoäi. Ngöôøi khaúng ñònh “vaên hoïc ngheä thuaät cuõng laø moät maët traän, anh chò em laø chieán só treân maët traän aáy”. Hoà Chí Minh chuù yù ñeán ñoái töôïng thöôûng thöùc. Vaên chöông trong thôøi ñaïi caùch maïng phaûi coi quaûng ñaïi quaàn chuùng laø ñoái töôïng phuïc vuï. Taùc phaåm vaên chöông phaûi theå hieän tinh thaàn daân toäc cuûa nhaân daân vaø ñöôïc nhaân daân yeâu thích. Ngöôøi neâu kinh nghieäm chung cho hoaït ñoäng baùo chí, vaên chöông. Vieát cho ai? Vieát caùi gì? Vieát nhö theá...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Đề cương ôn tập văn 12 1

  Đăng bởi: thanhthienvn2004 Số trang: 57

Đề cương ôn tập văn 12 1

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 923
⬇ Lượt tải: 18

download now Đề cương ôn tập văn 12 1

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Đề cương ôn tập ngữ văn 12 1

  Đăng bởi: tamvantran81 Số trang: | Số trang: 30

Đề cương ôn tập ngữ văn 12 1

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 138
⬇ Lượt tải: 10

download now Đề cương ôn tập ngữ văn 12 1

 • Đề cương ôn tập Ngữ Văn Lớp 12 1

  Đăng bởi: moreno17 Số trang: | Số trang: 30

Đề cương ôn tập Ngữ Văn Lớp 12 1

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 133
⬇ Lượt tải: 7

download now Đề cương ôn tập Ngữ Văn Lớp 12 1

 • Đề cương ôn tập văn 12 hkii

  Đăng bởi: huuthanh174 Số trang: | Số trang: 56

Đề cương ôn tập văn 12 hkii

📎 Số trang: | Số trang: 56
👁 Lượt xem: 84
⬇ Lượt tải: 13

download now Đề cương ôn tập văn 12 hkii

 • Đề cương ôn tập văn lớp 12

  Đăng bởi: chuvanhienr Số trang: | Số trang: 54

Đề cương ôn tập văn lớp 12

📎 Số trang: | Số trang: 54
👁 Lượt xem: 135
⬇ Lượt tải: 1

download now Đề cương ôn tập văn lớp 12

 • Đề cương ôn tập văn 12 new

  Đăng bởi: trilq142 Số trang: | Số trang: 13

Đề cương ôn tập văn 12 new

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 141
⬇ Lượt tải: 13

download now Đề cương ôn tập văn 12 new

 • Đề cương ôn tập Ngữ văn 12

  Đăng bởi: kuang8878 Số trang: | Số trang: 3

Đề cương ôn tập Ngữ văn 12

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Lượt xem: 94
⬇ Lượt tải: 3

download now Đề cương ôn tập Ngữ văn 12

 • Đề cương Ôn tập Ngữ văn 12 1 số bài mẫu

  Đăng bởi: hientttkbl Số trang: | Số trang: 71

Đề cương Ôn tập Ngữ văn 12 1 số bài mẫu

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Lượt xem: 151
⬇ Lượt tải: 16

download now Đề cương Ôn tập Ngữ văn 12 1 số bài mẫu

Ngữ văn Ngữ Văn Lớp 12
Đề cương ôn tập văn 12 1 NGUYEÃN AÙI QUOÁC – HOÀ CHÍ MINHI. QUAN ÑIEÅM SAÙNG TAÙC CUÛA HOÀ CHÍ MINH: Hoà Chí Minh xem vaên ngheä laø moät hoaït ñoäng tinh thaàn phong phuù vaø phuïc vuï coù hieäu quaû cho caùch maïng. Nhaø vaên phaûi coù söï gaén boù saâu saéc vôùi ñôøi ñeå zip Đăng bởi
5 stars - 453648 reviews
Thông tin tài liệu 57 trang Đăng bởi: thanhthienvn2004 - 25/10/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đề cương ôn tập văn 12 1