Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Mẫu 4a

Định dạng: doc | Số trang: 2 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 59 Kb | Thành viên upload: nguyengoctan

Mẫu 4a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ – BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụCơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC:..... Số hiệu cán bộ, công chức..... Cơ quan, đơn vị có sử dụng CBCC:..... PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (Từ tháng/ năm.....đến tháng/ năm.....)1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):.....2) Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính (Nam/nữ):.....3) Chức vụ (chức danh) hiện tại:..... (Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)4) Ngạch công chức (viên chức):..... ..., Mã ngạch:.....5) Bậc lương:....., Hệ số:..... Ngày hưởng:...../...../..... Phụ cấp chức vụ:..... Phụ cấp khác:.....6) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:...../...../....., Ngày chính thức:...../...../.....I.THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC( chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)Từ tháng, năm đến tháng,...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Lớp 6
Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Mẫu 4a Mẫu 4a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ – BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụCơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC:..... Số hiệu cán bộ, công chức..... Cơ quan, đơn vị có sử dụng doc Đăng bởi
5 stars - 405579 reviews
Thông tin tài liệu 2 trang Đăng bởi: nguyengoctan - 16/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Mẫu 4a