Giáo án GDHN 12 đầy đủ

Định dạng: doc | Số trang: 12 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 154 Kb | Thành viên upload: lehoaigiang

Chñ ®Ò 1 (tháng 9)®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héicña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ngA. Môc tiªu gi¸o dôc: -Hs thÊy ®­îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng. - BiÕt c¸ch t×m hiÓu vµ khai th¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng trong n­íc còng nh­ ë ®Þa ph­¬ng m×nh. - Chó ý sù ph¸t triÓn nghµnh nghÒ ë mét sè dÞa ph­¬ng ®ang cÇn nhiÒu nh©n lùc ®Ó häc nghÒ.B. C¸ch thøc tæ chøc -Th¶o luËn vµ x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn cña n¨m cuèi. -DiÔn ®µn vai trß cña thanh niªn häc sinh trong viÖc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng.C. Néi dung c¬ b¶nHo¹t ®éng 1: NhiÖm vô trung t©m cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2001-2010 1. Môc tiªu tæng qu¸t cña...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Lớp 12
Giáo án GDHN 12 đầy đủ Chñ ®Ò 1 (tháng 9)®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héicña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ngA. Môc tiªu gi¸o dôc: -Hs thÊy ®­îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng. - BiÕt c¸ch t×m hiÓu vµ khai th¸c th«ng tin vÒ doc Đăng bởi
5 stars - 407578 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: lehoaigiang - 30/11/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo án GDHN 12 đầy đủ