Giáo án GDHN 12 đầy đủ

Định dạng: doc | Số trang: 12 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 154 Kb | Thành viên upload: lehoaigiang

Chñ ®Ò 1 (tháng 9)®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héicña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ngA. Môc tiªu gi¸o dôc: -Hs thÊy ®­îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng. - BiÕt c¸ch t×m hiÓu vµ khai th¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng trong n­íc còng nh­ ë ®Þa ph­¬ng m×nh. - Chó ý sù ph¸t triÓn nghµnh nghÒ ë mét sè dÞa ph­¬ng ®ang cÇn nhiÒu nh©n lùc ®Ó häc nghÒ.B. C¸ch thøc tæ chøc -Th¶o luËn vµ x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn cña n¨m cuèi. -DiÔn ®µn vai trß cña thanh niªn häc sinh trong viÖc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng.C. Néi dung c¬ b¶nHo¹t ®éng 1: NhiÖm vô trung t©m cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2001-2010 1. Môc tiªu tæng qu¸t cña...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Giáo án GDHN 12 đầy đủ

  Đăng bởi: lehoaigiang Số trang: 12

Giáo án GDHN 12 đầy đủ

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 1505
⬇ Lượt tải: 27

download now Giáo án GDHN 12 đầy đủ

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Giáo án shngll 12 đầy đủ

  Đăng bởi: phanhien_99 Số trang: | Số trang: 31

Giáo án shngll 12 đầy đủ

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 423
⬇ Lượt tải: 17

download now Giáo án shngll 12 đầy đủ

 • GDHN 12 chủ đề 1 2 3 4 5

  Đăng bởi: nguyentuong Số trang: | Số trang: 16

GDHN 12 chủ đề 1 2 3 4 5

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 99
⬇ Lượt tải: 9

download now GDHN 12 chủ đề 1 2 3 4 5

 • Giáo án giáo dục hướng nghiệp 12

  Đăng bởi: nguyentuan85 Số trang: | Số trang: 10

Giáo án giáo dục hướng nghiệp 12

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 856
⬇ Lượt tải: 19

download now Giáo án giáo dục hướng nghiệp 12

 • Giáo án sinh hoạt lớp 12

  Đăng bởi: thehung08 Số trang: | Số trang: 5

Giáo án sinh hoạt lớp 12

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 758
⬇ Lượt tải: 17

download now Giáo án sinh hoạt lớp 12

 • Giáo án Hướng nghiệp 12 1

  Đăng bởi: dinhchihung81 Số trang: | Số trang: 2

Giáo án Hướng nghiệp 12 1

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 419
⬇ Lượt tải: 16

download now Giáo án Hướng nghiệp 12 1

 • Giáo án hướng nghiệp 12 rất hay

  Đăng bởi: jellylinhng Số trang: | Số trang: 31

Giáo án hướng nghiệp 12 rất hay

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 5556
⬇ Lượt tải: 46

download now Giáo án hướng nghiệp 12 rất hay

 • Giáo án Hướng nghiệp 12 trọn bộ

  Đăng bởi: dichthuatcongchungunitrans Số trang: | Số trang: 14

Giáo án Hướng nghiệp 12 trọn bộ

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 536
⬇ Lượt tải: 22

download now Giáo án Hướng nghiệp 12 trọn bộ

Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Lớp 12
Giáo án GDHN 12 đầy đủ Chñ ®Ò 1 (tháng 9)®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héicña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ngA. Môc tiªu gi¸o dôc: -Hs thÊy ®­îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng. - BiÕt c¸ch t×m hiÓu vµ khai th¸c th«ng tin vÒ doc Đăng bởi
5 stars - 407578 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: lehoaigiang - 30/11/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo án GDHN 12 đầy đủ