Giáo án GDHN 12 đầy đủ

Định dạng: doc | Số trang: 12 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 154 Kb | Thành viên upload: lehoaigiang

Chñ ®Ò 1 (tháng 9)®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héicña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ngA. Môc tiªu gi¸o dôc: -Hs thÊy ®­îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng. - BiÕt c¸ch t×m hiÓu vµ khai th¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng trong n­íc còng nh­ ë ®Þa ph­¬ng m×nh. - Chó ý sù ph¸t triÓn nghµnh nghÒ ë mét sè dÞa ph­¬ng ®ang cÇn nhiÒu nh©n lùc ®Ó häc nghÒ.B. C¸ch thøc tæ chøc -Th¶o luËn vµ x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn cña n¨m cuèi. -DiÔn ®µn vai trß cña thanh niªn häc sinh trong viÖc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng.C. Néi dung c¬ b¶nHo¹t ®éng 1: NhiÖm vô trung t©m cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2001-2010 1. Môc tiªu tæng qu¸t cña...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1342
Lượt tải: 27
Số trang: 12
Kích thước: 154 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Giáo án GDHN 12 đầy đủ
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: lehoaigiang
Số trang: 12
Lượt xem: 1342
Lượt tải: 27
download now Giáo án GDHN 12 đầy đủ
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: phanhien_99 | Số trang: 31
Lượt xem: 331
Lượt tải: 17
download now Giáo án shngll 12 đầy đủ
Đăng bởi: nguyentuong | Số trang: 16
Lượt xem: 36
Lượt tải: 9
download now GDHN 12 chủ đề 1 2 3 4 5
Đăng bởi: nguyentuan85 | Số trang: 10
Lượt xem: 688
Lượt tải: 19
download now Giáo án giáo dục hướng nghiệp 12
Đăng bởi: thehung08 | Số trang: 5
Lượt xem: 625
Lượt tải: 17
download now Giáo án sinh hoạt lớp 12
Đăng bởi: dinhchihung81 | Số trang: 2
Lượt xem: 292
Lượt tải: 16
download now Giáo án Hướng nghiệp 12 1
Đăng bởi: jellylinhng | Số trang: 31
Lượt xem: 4840
Lượt tải: 46
download now Giáo án hướng nghiệp 12 rất hay
Đăng bởi: dichthuatcongchungunitrans | Số trang: 14
Lượt xem: 401
Lượt tải: 22
download now Giáo án Hướng nghiệp 12 trọn bộ
Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Lớp 12
Giáo án GDHN 12 đầy đủ Chñ ®Ò 1 (tháng 9)®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héicña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ngA. Môc tiªu gi¸o dôc: -Hs thÊy ®­îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng. - BiÕt c¸ch t×m hiÓu vµ khai th¸c th«ng tin vÒ doc Đăng bởi
5 stars - 407578 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: lehoaigiang - 30/11/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/10/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo án GDHN 12 đầy đủ