Giáo án GDHN 12 đầy đủ

Định dạng: doc | Số trang: 12 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 154 Kb | Thành viên upload: lehoaigiang

Chñ ®Ò 1 (tháng 9)®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héicña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ngA. Môc tiªu gi¸o dôc: -Hs thÊy ®­îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng. - BiÕt c¸ch t×m hiÓu vµ khai th¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng trong n­íc còng nh­ ë ®Þa ph­¬ng m×nh. - Chó ý sù ph¸t triÓn nghµnh nghÒ ë mét sè dÞa ph­¬ng ®ang cÇn nhiÒu nh©n lùc ®Ó häc nghÒ.B. C¸ch thøc tæ chøc -Th¶o luËn vµ x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn cña n¨m cuèi. -DiÔn ®µn vai trß cña thanh niªn häc sinh trong viÖc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng.C. Néi dung c¬ b¶nHo¹t ®éng 1: NhiÖm vô trung t©m cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2001-2010 1. Môc tiªu tæng qu¸t cña...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: lehoaigiang
Số trang: 12
Lượt xem: 1386
Lượt tải: 27
download now Giáo án GDHN 12 đầy đủ
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: phanhien_99 | Số trang: 31
Lượt xem: 361
Lượt tải: 17
download now Giáo án shngll 12 đầy đủ
Đăng bởi: nguyentuong | Số trang: 16
Lượt xem: 53
Lượt tải: 9
download now GDHN 12 chủ đề 1 2 3 4 5
Đăng bởi: nguyentuan85 | Số trang: 10
Lượt xem: 744
Lượt tải: 19
download now Giáo án giáo dục hướng nghiệp 12
Đăng bởi: thehung08 | Số trang: 5
Lượt xem: 667
Lượt tải: 17
download now Giáo án sinh hoạt lớp 12
Đăng bởi: dinhchihung81 | Số trang: 2
Lượt xem: 331
Lượt tải: 16
download now Giáo án Hướng nghiệp 12 1
Đăng bởi: jellylinhng | Số trang: 31
Lượt xem: 5298
Lượt tải: 46
download now Giáo án hướng nghiệp 12 rất hay
Đăng bởi: dichthuatcongchungunitrans | Số trang: 14
Lượt xem: 445
Lượt tải: 22
download now Giáo án Hướng nghiệp 12 trọn bộ
Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Lớp 12
Giáo án GDHN 12 đầy đủ Chñ ®Ò 1 (tháng 9)®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héicña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ngA. Môc tiªu gi¸o dôc: -Hs thÊy ®­îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng. - BiÕt c¸ch t×m hiÓu vµ khai th¸c th«ng tin vÒ doc Đăng bởi
5 stars - 407578 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: lehoaigiang - 30/11/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo án GDHN 12 đầy đủ