Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word

Định dạng: rar | Số trang: 2 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 425 Kb | Thành viên upload: digital_boy4you

Céng hßa x· héi chñ nghi· VIÖT NAM§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc==============================GiÊy khenBan chÊp hµnh c«ng ®oµn tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m hµ néiTÆng¤ng.....§Æng Hång KiÒuC«ng ®oµn khoa.....To¸n - Tin§· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong ho¹t ®éng C«ng ®oµn N¨m häc.....2002 - 2003 Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003 Chñ tÞch Vµo sæ khen th­ëng Sè: 1245/ KT Công nghệ chế bản bằng khen giáy khen trên WordBạn hãy tải file này về sau đó chỉ cần thay tên đổi họ, thay lôgô trang trí nếu bạn muốn.thế là đã có các tấm giấy khen bằng khen roài. Bây giờ chỉ việc copy ra USB hay thẻ nhó mang tới hiệu in mầu là OK....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Công Nghệ Công nghệ Lớp 11
Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word Céng hßa x· héi chñ nghi· VIÖT NAM§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc==============================GiÊy khenBan chÊp hµnh c«ng ®oµn tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m hµ néiTÆng¤ng.....§Æng Hång KiÒuC«ng ®oµn khoa.....To¸n - Tin§· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong ho¹t ®éng zip Đăng bởi
5 stars - 335838 reviews
Thông tin tài liệu 2 trang Đăng bởi: digital_boy4you - 23/07/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word