Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word

Định dạng: rar | Số trang: 2 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 425 Kb | Thành viên upload: digital_boy4you

Céng hßa x· héi chñ nghi· VIÖT NAM§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc==============================GiÊy khenBan chÊp hµnh c«ng ®oµn tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m hµ néiTÆng¤ng.....§Æng Hång KiÒuC«ng ®oµn khoa.....To¸n - Tin§· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong ho¹t ®éng C«ng ®oµn N¨m häc.....2002 - 2003 Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003 Chñ tÞch Vµo sæ khen th­ëng Sè: 1245/ KT Công nghệ chế bản bằng khen giáy khen trên WordBạn hãy tải file này về sau đó chỉ cần thay tên đổi họ, thay lôgô trang trí nếu bạn muốn.thế là đã có các tấm giấy khen bằng khen roài. Bây giờ chỉ việc copy ra USB hay thẻ nhó mang tới hiệu in mầu là OK....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word

  Đăng bởi: digital_boy4you Số trang: 2

Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 5650
⬇ Lượt tải: 40

download now Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Dạy học Word

  Đăng bởi: santanainter

Dạy học Word

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 213
⬇ Lượt tải: 11

download now Dạy học Word

 • TQ Bài 13 Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

  Đăng bởi: thanhluongvo Số trang: | Số trang: 6

TQ Bài 13 Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 439
⬇ Lượt tải: 16

download now TQ Bài 13 Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

 • Mẫu bìa giáo án đẹp

  Đăng bởi: hiepvansun Số trang: | Số trang: 37

Mẫu bìa giáo án đẹp

📎 Số trang: | Số trang: 37
👁 Lượt xem: 157
⬇ Lượt tải: 7

download now Mẫu bìa giáo án đẹp

 • Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

  Đăng bởi: baolinh78

Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 185
⬇ Lượt tải: 2

download now Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

 • Giáo án công nghệ 11 kì ii mẫu mới

  Đăng bởi: haiau8353 Số trang: | Số trang: 88

Giáo án công nghệ 11 kì ii mẫu mới

📎 Số trang: | Số trang: 88
👁 Lượt xem: 145
⬇ Lượt tải: 6

download now Giáo án công nghệ 11 kì ii mẫu mới

 • Công nghệ chế tạo phôi

  Đăng bởi: tonthienchien1288 Số trang: | Số trang: 42

Công nghệ chế tạo phôi

📎 Số trang: | Số trang: 42
👁 Lượt xem: 588
⬇ Lượt tải: 16

download now Công nghệ chế tạo phôi

 • Từ trong môn CN

  Đăng bởi: maihuongtran77 Số trang: | Số trang: 2

Từ trong môn CN

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 172
⬇ Lượt tải: 9

download now Từ trong môn CN

Công Nghệ Công nghệ Lớp 11
Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word Céng hßa x· héi chñ nghi· VIÖT NAM§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc==============================GiÊy khenBan chÊp hµnh c«ng ®oµn tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m hµ néiTÆng¤ng.....§Æng Hång KiÒuC«ng ®oµn khoa.....To¸n - Tin§· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong ho¹t ®éng zip Đăng bởi
5 stars - 335838 reviews
Thông tin tài liệu 2 trang Đăng bởi: digital_boy4you - 23/07/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word