Tieng anh 8

Định dạng: rar | Số trang: 191 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,235 Kb | Thành viên upload: quynhchilengoc

Sunday August 21st, 2010 Period I.Revision Aim: By the end of lesson, Students will be able to revise some grammatical points in English and to get started with English 8. Teaching aids: Posters.I. Warmer: Brainstorm AuxiliariesModals Verbs of some kinds do did Should can Ordinary verbs go - going -wentII. Revision1. Tensesa. Present simple: (+) S + V/Vs/ Ves (-) S + don`t / doesn’t + V (?) Do/Does +S + Vb. Past simple: (+) S + Ved/ Vpast(-) S + didn`t + V (?) Did + S + V c. Present continuous: (+) S + am/is/ are + Ving (-) S + am/is/are + not + Ving(?) Am/Is/Are + S + Ving d. Past continuous: (+) S + was/ were + Ving (-) S + was/ were + not + Ving .....?(?) Was/ were + S + Ving 2. Verb formsa. Modal + V (bare) (can be applied as the future simple form)b. Let + O + V (bare)c....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Âm Nhạc Âm nhạc Lớp 6
Tieng anh 8 Sunday August 21st, 2010 Period I.Revision Aim: By the end of lesson, Students will be able to revise some grammatical points in English and to get started with English 8. Teaching aids: Posters.I. Warmer: Brainstorm AuxiliariesModals Verbs of some zip Đăng bởi
5 stars - 322343 reviews
Thông tin tài liệu 191 trang Đăng bởi: quynhchilengoc - 10/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/07/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tieng anh 8