Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 1930 giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 30 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 136 Kb | Thành viên upload: phutuan7

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về chống tham ô, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm; về nền văn hóa dân tộc và hiện đại; về đạo đức cách mạng; về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ... Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. Đó là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng, cùng với chủ nghĩa Mác - Lê nin, là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không theo lối “tầm chương trích cú” mà nghiên cứu một cách hệ thống, nắm v

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 6456
Lượt tải: 18
Số trang: 30
Kích thước: 136 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Lời mở đầu

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lờnin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn húa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về chống tham ô, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm; về nền văn húa dân tộc và hiện đại; về đạo đức cách mạng; về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ... Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. Đó là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng, cùng với chủ nghĩa Mác - Lê nin, là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không theo lối “tầm chương trích cỳ” mà nghiên cứu một cách hệ thống, nắm vững và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn những tư tưởng, quan điểm cốt lõi nhất về những vấn đề cơ bản nhất.

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 1930 giai ...

  Đăng bởi: phutuan7 Số trang: 30

Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 1930 giai ...

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 6456
⬇ Lượt tải: 18

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 1930 giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

  Đăng bởi: lekiencuong Số trang: | Số trang: 20

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 2392
⬇ Lượt tải: 19

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

 • Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh

  Đăng bởi: tramnamcodon3 Số trang: | Số trang: 51

Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh

📎 Số trang: | Số trang: 51
👁 Lượt xem: 876
⬇ Lượt tải: 19

download now Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

  Đăng bởi: vynguyen Số trang: | Số trang: 11

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 965
⬇ Lượt tải: 17

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

  Đăng bởi: docongtienvn Số trang: | Số trang: 16

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 1334
⬇ Lượt tải: 21

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

 • khái niệm nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đăng bởi: vietdung2901 Số trang: | Số trang: 138

khái niệm nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

📎 Số trang: | Số trang: 138
👁 Lượt xem: 2394
⬇ Lượt tải: 19

download now khái niệm nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đăng bởi: diepfortin Số trang: | Số trang: 28

Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 1044
⬇ Lượt tải: 22

download now Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Nội dung chủ yếu của tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong cách ...

  Đăng bởi: voquochuy2005 Số trang: | Số trang: 174

Nội dung chủ yếu của tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong cách ...

📎 Số trang: | Số trang: 174
👁 Lượt xem: 609
⬇ Lượt tải: 16

download now Nội dung chủ yếu của tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Y Dược Nhi khoa
Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 1930 giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống docx Đăng bởi
5 stars - 117450 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: phutuan7 - 19/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 1930 giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam