79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 184 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,307 Kb | Thành viên upload: hatamdinhthi

Chủ tịch Hồ Chí Minh là “vị anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”, cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là của dân tộc Việt Nam, mà còn thuộc về nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại... Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Vì vậy Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định tổ chức việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, thường xuyên, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng. Để góp phần vào việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi biên soạn cuốn 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên các Trường Đại học và Ca

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • 79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh

  Đăng bởi: hatamdinhthi Số trang: 184

79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh

📎 Số trang: 184
👁 Lượt xem: 4693
⬇ Lượt tải: 41

download now 79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Môn học tư tưởng hồ chí minh

  Đăng bởi: kiddypooh Số trang: | Số trang: 344

Môn học tư tưởng hồ chí minh

📎 Số trang: | Số trang: 344
👁 Lượt xem: 405
⬇ Lượt tải: 16

download now Môn học tư tưởng hồ chí minh

 • Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư ...

  Đăng bởi: gretchenhurlbut71 Số trang: | Số trang: 18

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 7589
⬇ Lượt tải: 21

download now Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh

 • Các Câu hỏi thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đăng bởi: changeyourmindchangeyourlife Số trang: | Số trang: 24

Các Câu hỏi thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 1813
⬇ Lượt tải: 16

download now Các Câu hỏi thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đăng bởi: memory_2283 Số trang: | Số trang: 23

Học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 495
⬇ Lượt tải: 16

download now Học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

  Đăng bởi: dinhanan68 Số trang: | Số trang: 104

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

📎 Số trang: | Số trang: 104
👁 Lượt xem: 494
⬇ Lượt tải: 20

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

 • tư tưởng hồ chí minh về giải phóng phụ nữ

  Đăng bởi: levicky Số trang: | Số trang: 55

tư tưởng hồ chí minh về giải phóng phụ nữ

📎 Số trang: | Số trang: 55
👁 Lượt xem: 1897
⬇ Lượt tải: 27

download now tư tưởng hồ chí minh về giải phóng phụ nữ

 • Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

  Đăng bởi: vkck2011 Số trang: | Số trang: 115

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 461
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

Y Dược Nhi khoa
79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “vị anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”, cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là của dân tộc Việt Nam, mà còn thuộc về nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Tư tưởng docx Đăng bởi
5 stars - 115130 reviews
Thông tin tài liệu 184 trang Đăng bởi: hatamdinhthi - 24/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: 79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh