79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 184 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,307 Kb | Thành viên upload: hatamdinhthi

Chủ tịch Hồ Chí Minh là “vị anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”, cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là của dân tộc Việt Nam, mà còn thuộc về nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại... Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Vì vậy Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định tổ chức việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, thường xuyên, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng. Để góp phần vào việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi biên soạn cuốn 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên các Trường Đại học và Ca

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Y Dược Nhi khoa
79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “vị anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”, cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là của dân tộc Việt Nam, mà còn thuộc về nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Tư tưởng docx Đăng bởi
5 stars - 115130 reviews
Thông tin tài liệu 184 trang Đăng bởi: hatamdinhthi - 24/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: 79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh