Qúa trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 17 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 132 Kb | Thành viên chia sẻ: ducthovit | Sửa đổi lần cuối: 03/02/2012

Trước khi Đảng ra đời đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng chùng đều bị thất bại trước sự đàn áp dã man của bọn thực dân Pháp. Chỉ đến năm 1924 Nguyễn Aí Quốc trở về thống nhất ba Đảng lúc bấy giờ thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam thì cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng mới được giải quyết. Sự ra đời của Đảng gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Aí Quốc – Hồ Chí Minh – người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Người là người Việt Nam đầu tiên nắm bắt Chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng sáng tạo vào đặc điểm lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam. Vai trò quan trọng của Người được thể hiện rõ nét trong quá trình thành lập Đảng cũng như trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

Nội dung tiểu luận gồm có các phần sau:

Phần I: Khái quát về xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Phần II: Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời.

Phần III: Qúa trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phần IV: Kết luận.

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 132 Kb

LỜI MỞ ĐẦU

       Gần bảy thập kỷ vừa qua, dân tộc ta đã vượt qua mét chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ, giành được những thắng lợi vẻ vang. từ thân phận người dân mất nước, nhân dân ta đã anh dũng vùng lên, lần lượt đánh bại sự xâm lược của nhiều đế quốc lớn mạnh, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Lực lượng lãnh đạo nhân dân ta dành được những thắng lợi vĩ đại đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.

       Nhìn lại quá trình lịch sử của Cách mạng Việt Nam chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo, tinh thần phụ trách trước giai cấp và dân tộc khi thắng lợi cũng như lúc khó khăn, khi thành công cũng như lóc sai lầm, khuyết điểm. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một điều tát yếu khách quan của cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc ở Việt Nam trong thời đại mới; là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước, tích cực chuẩn bị về tư tưởng , chính trị và tổ chức của một tập thể cách mạng; là mét sù sàng lọc và lựa chọn nghiêm khắc của lịch sử cách mạng Việt Nam tự khi mất nước vào tay đế quốc thưc dân Pháp. Đảng ra đời là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam

       Trước khi Đảng ra đời đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng chùng đều bị thất bại trước sự đàn áp dã man của bọn thực dân Pháp. Chỉ đến năm 1924 Nguyễn Aớ Quốc trở về thống nhất ba Đảng lúc bấy giờ thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam thì cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng mới được giải quyết. Sù ra đời của Đảng gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Aớ Quốc – Hồ Chí Minh – người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Người là người Việt Nam đầu tiên nắm bắt Chủ nghĩa Mác – Lờnin và vận dụng sáng tạo vào đặc điểm lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam. Vai trò quan trọng của Người được thể hiện rõ nét trong quá trình thành

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Qúa trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Trước khi Đảng ra đời đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng chùng đều bị thất bại trước sự đàn áp dã man của bọn thực dân Pháp. Chỉ đến năm 1924 Nguyễn Aí Quốc trở về thống nhất ba Đảng lúc bấy giờ thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam thì cuộc khủng hoảng về đường lối cách ... docx Đăng bởi
5 stars - 861 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: ducthovit - 03/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/04/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Qúa trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam