đường lối tả khuynh trong nội bộ đảng cộng sản trung quốc giai đoạn 1921 1949

Loại file: pdf, docx | Số trang: 35 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: tienphat

tìm hiểu đường lối tả khuynh trong nội bộ đảng cộng sản trung quốc giai đoạn 1921_1949, đây la giai đoạn phát triển qua những bước thăng trầm đấu tranh gianh độc lập cho dân tộc trung quốc.

Giai đoạn nay quá trinh phát triển cửa đảng đánh dấu những bước đi đầu tiên đúng đắn của một con đường cứu nước mới con đường giải phóng dân tộc mang màu sắc trung quốc. Tuy nhiên trong quá trình đó cung không tránh khỏi những khuynh hướng tả khuynh làm tụt lùi lịch sử.

đường lối tả khuynh trong đảng cộng sản trung quốc giai đoạn 1921_1949 co một vị trí hết sức quan trọng, vừa tìm đường cứu nước mới vừa phải chống khuynh hướng tư sản suốt 30 năm.

Về khoa học , việc tìm hiểu lịch sử ĐảNG CộNG SảN TRUNG QUốC trong thời ky hiện đại có ý nghĩa lý luận lớn . trước hết vấn đề này liên quan đến cuộc đấu tranh lý luận giữa những người cộng sản chân chính với những người theo đường lối tư tưởng sai lầm của lý thập tam…. Về vấn đề dân tộc thuộc địa ở quốc tế cộng sản . thực tế cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở trung quốc giai đoạn nay đ• cho thấy sai lầm tả khuynh Lý THậP TAM, VƯƠNG MINH… trong quá trinh đấu tranh đó đường lối của MAO TRạCH ĐÔNG đ• phù hợp với thời đạ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
đường lối tả khuynh trong nội bộ đảng cộng sản trung quốc giai đoạn 1921 1949 tìm hiểu đường lối tả khuynh trong nội bộ đảng cộng sản trung quốc giai đoạn 1921_1949, đây la giai đoạn phát triển qua những bước thăng trầm đấu tranh gianh độc lập cho dân tộc trung quốc. Giai đoạn nay quá trinh phát triển cửa đảng đánh dấu những docx Đăng bởi
5 stars - 127250 reviews
Thông tin tài liệu 35 trang Đăng bởi: tienphat - 15/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: đường lối tả khuynh trong nội bộ đảng cộng sản trung quốc giai đoạn 1921 1949