Niềm tin, lý tưởng và định hướng giá trị của thanh niên hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 196 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 613 Kb | Thành viên upload: conduongemtam

Gia đình là môi trường đầu tiên và mãi mãi ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mỗi con người. Các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng, gia đình là một thể chế xã hội đầu tiên quyết định sự hình thành nhân cách trẻ em. Trong các lớp cấu trúc nhân cách, thì lớp căn bản, có ý nghĩa tạo dựng được gọi là nhân cách cơ sở (hay còn gọi là nhân cách gốc) được hình thành chủ yếu trong môi trường gia đình. Sự phát triển tính cách của cá nhân khi lớn lên, phương thức ứng xử, thái độ đối với mọi người, đạo đức, tình cảm, ý chí... đều chịu ảnh hưởng rất lớn của nhân cách cơ sở đã hình thành qua thời gian sinh sống và được sự giáo dục trong gia đình của mình.

Mỗi gia đình, bên cạnh những giá trị văn hóa chung của cộng đồng, xã hội còn có những nét văn hóa truyền thống riêng. Truyền thống gia đình không những là niềm tự hào của mỗi thành viên trong gia đình mà còn là nhân tố tác động đến sự hình thành tâm lý, nhân cách của mỗi cá nhân, tạo ra những nét đặc trưng "Giỏ nhà ai, quai nhà nấy" trong tâm lý, nhân cách

của mỗi cá nhân, đặc biệt là sự định hướng giá trị cuộc sống của họ. C. Mác từng viết: "Con người làm ra lịch sử của mình nhưng không phải làm theo ý muốn tùy tiện của mình,

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 613 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

196

Mở đầu

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Gia đình là môi trường đầu tiên và mãi mãi ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mỗi con người. Các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng, gia đình là một thể chế xã hội đầu tiên quyết định sự hình thành nhân cách trẻ em. Trong các lớp cấu trúc nhân cách, thì lớp căn bản, có ý nghĩa tạo dựng được gọi là nhân cách cơ sở (hay còn gọi là nhân cách gốc) được hình thành chủ yếu trong môi trường gia đình. Sự phát triển tính cách của cá nhân khi lớn lên, phương thức ứng xử, thái độ đối với mọi người, đạo đức, tình cảm, ý chí... đều chịu ảnh hưởng rất lớn của nhân cách cơ sở đã hình thành qua thời gian sinh sống và được sự giáo dục trong gia đình của mình.

Mỗi gia đình, bên cạnh những giá trị văn hóa chung của cộng đồng, xã hội còn có những nét văn hóa truyền thống riêng. Truyền thống gia đình không những là niềm tự hào của mỗi thành viên trong gia đình mà còn là nhân tố tác động đến sự hình thành tâm lý, nhân cách của mỗi cá nhân, tạo ra những nét đặc trưng " Giá nhà ai, quai nhà nấy" trong tâm lý, nhân cách của mỗi cá nhân, đặc biệt là sự định hướng giá trị cuộc sống của họ. C. Mác từng viết: " Con người làm ra lịch sử của mình nhưng không phải làm theo ý muốn tùy tiện của mình, trong những điều kiện tự mình chọn lấy, mà là làm theo những điều kiện nhất định, trực tiếp sẵn có, do quá khứ để lại. Truyền thống của tất cả các thế hệ đã qua đè rất nặng lên đầu óc những người đang sống" [theo 78, tr. 193-194]. Có thể nói rằng, sự định hướng giá trị của thế hệ trẻ nói chung, của lứa tuổi đầu thanh niên nói riêng, vừa phản ánh xu thế phát triển của xã hội, thời đại, vừa phản ánh những giá trị truyền thống của mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội.
cña mçi c¸ nh©n, ®Æc biÖt lµ sù ®Þnh h­íng gi¸ trÞ cuéc sèng cña hä. C. M¸c tõng viÕt: "Con ng­êi lµm ra lÞch sö cña m×nh nh­ng kh«ng ph¶i lµm

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Tâm lý giáo dục
Niềm tin, lý tưởng và định hướng giá trị của thanh niên hiện nay Gia đình là môi trường đầu tiên và mãi mãi ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mỗi con người. Các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng, gia đình là một thể chế xã hội đầu tiên quyết định sự hình thành nhân cách trẻ em. Trong các lớp cấu trúc nhân docx Đăng bởi
5 stars - 89977 reviews
Thông tin tài liệu 196 trang Đăng bởi: conduongemtam - 09/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Niềm tin, lý tưởng và định hướng giá trị của thanh niên hiện nay