Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 119 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên upload: hongnga1301

Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài

Chương 2: Thực trạng về đội ngũ hiệu trưởng và một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc

Chương 3: Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS huyện Mê linh - tỉnh Vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU