Biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 34 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 168 Kb | Thành viên upload: viendu

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung phương pháp dạy và học; thực hiện "chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá", chấn hưng nền giáo dục Việt Nam..."

Hiện nay chất lượng giáo dục toàn diện của nước ta đã có chuyển biến bước đầu. Sự nghiệp giáo dục ngày càng được toàn xã hội quan tâm.

- Chất lượng giáo dục là vấn đề quan trọng hàng đầu của hoạt động giáo dục. Chất lượng giáo dục phản ánh mức độ thực hiện mục tiêu giáo dục, nội dung, phương pháp giáo dục, quá trình tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục. Chất lượng giáo dục không tốt thì mục tiêu giáo dục không đạt được. Trong thời gian gần đây, chất lượng giáo dục đã được sự quan tâm, chú ý của mọi người trong xã hội. Giáo dục ngày càng phát triển cả qui mô, phương thức giáo dục và mạng lưới các cơ sở giáo dục. Đối với công tác giáo dục và đào tạo thì đội ngũ giáo viên đóng một vai trò quan trọng. Điều 15 Luật giáo dục năm 2005 đã ghi: "Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục".

- ở trường Trung họ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 168 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

MỞ ĐÕ̀U

1. Lý do chọn đờ̀ tài

    Đại hụ̣i Đảng toàn quụ́c lõ̀n thứ X đã đờ̀ ra chủ trương đụ̉i mới toàn diợ̀n giáo dục và đào tạo, phát triờ̉n nguụ̀n nhõn lực chṍt lượng cao:               Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: " Nâng cao chṍt lượng giáo dục toàn diợ̀n; đụ̉i mới cơ cṍu tụ̉ chức, cơ chờ́ quản lý, nụ̣i dung phương pháp dạy và học; thực hiợ̀n "chuõ̉n hoá, hiợ̀n đại hoá, xã hụ̣i hoá", chṍn hưng nờ̀n giáo dục Viợ̀t Nam..."  

    Hiợ̀n nay chṍt lượng giáo dục toàn diợ̀n của nước ta đã có chuyờ̉n biờ́n bước đõ̀u. Sự nghiợ̀p giáo dục ngày càng được toàn xã hụ̣i quan tâm.              Hiện nay chất lượng giáo dục toàn diện của nước ta đã có chuyển biến bước đầu. Sự nghiệp giáo dục ngày càng được toàn xã hội quan tâm.

    - Chṍt lượng giáo dục là vṍn đờ̀ quan trọng hàng đõ̀u của hoạt đụ̣ng giáo dục. Chṍt lượng giáo dục phản ánh mức đụ̣ thực hiợ̀n mục tiêu giáo dục, nụ̣i dung, phương pháp giáo dục, quá trình tụ̉ chức và thực hiợ̀n các hoạt đụ̣ng giáo dục. Chṍt lượng giáo dục không tụ́t thì mục tiêu giáo dục không đạt được. Trong thời gian gõ̀n đõy, chṍt lượng giáo dục đã được sự quan tâm, chú ý của mọi người trong xã hụ̣i. Giáo dục ngày càng phát triờ̉n cả qui mô, phương thức giáo dục và mạng lưới các cơ sở giáo dục. Đụ́i với cụng tác giáo dục và đào tạo thì đụ̣i ngũ giáo viờn đóng mụ̣t vai trò quan trọng. Điờ̀u 15 Luọ̃t giáo dục năm 2005 đã ghi: "              - Chất lượng giáo dục là vấn đề quan trọng hàng đầu của hoạt động giáo dục. Chất lượng giáo dục phản ánh mức độ thực hiện mục tiêu giáo dục, nội dung, phương pháp giáo dục, quá trình tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục. Chất lượng giáo dục không tốt thì mục tiêu giáo dục không đạt được. Trong thời gian gần đây, chất lượng giáo dục đã được sự quan tâm, chú ý của mọi người trong xã hội. Giáo dục ngày càng phát triển cả qui mô, phương thức giáo dục và mạng lưới các cơ sở giáo dục. Đối với công tác giáo dục và đào tạo thì đội ngũ giáo viên đóng một vai trò quan trọng. Điều 15 Luật giáo dục năm 2005 đã ghi: "Nhà giáo giữ vai trò quyờ́t định trong viợ̀c bảo đảm chṍt lượng giáo dục".

                  - Ở trường Trung học phụ̉ thụng(THPT), người giáo viờn chủ nhiợ̀m lớp (GVCNL) có vai trò hờ́t sức quan trọng, vì lứa tuụ̉i học sinh THPT từ 15 - 18 tuụ̉i đang rṍt cõ̀n có sự giúp đỡ và định hướng của người lớn. Nờ́u khụng, với vụ́n kinh nghiợ̀m sụ́ng ít ỏi của mình, các em sẽ khó tránh khỏi

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Quản lý giáo dục
Biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung phương pháp dạy và học; docx Đăng bởi
5 stars - 90130 reviews
Thông tin tài liệu 34 trang Đăng bởi: viendu - 23/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay