Vận dụng Dạy học phân hoá theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học phân số ở lớp 4

Loại file: pdf, docx | Số trang: 96 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: Nickelodeon

Trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (2000 - 2020), sự thách thức trước nguy cơ tụt hậu trên đường tiến vào thế kỷ XXI bằng cạnh tranh trí tuệ đang đòi hỏi chúng ta phải đổi mới giáo dục nhất là phương pháp dạy và học. Vấn đề này không chỉ của riêng nước ta mà là vấn đề chung cho tất cả các nước đang phát triển. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được xác định trong nghị quyết Trung ương 4 khoá VII (1 - 1993); nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII (12 - 1996) và được thể chế hoá trong Luật giáo dục (6 - 2005). [33] [37]

Luật giáo dục điều 2.5 đã ghi: ‘Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên’.

Điều 28.2 cũng ghi: ‘phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh’ [31]

Kết cấu đề tài:

Chươn

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

MỞ ĐẦU

1.       Lý do chọn đề tài

1. 1 Trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (2000 - 2020), sù thách thức trước nguy cơ tụt hậu trên đường tiến vào thế kỷ XXI bằng cạnh tranh trí tuệ đang đòi hỏi chúng ta phải đổi mới giáo dục nhất là phương pháp dạy và học. Vấn đề này không chỉ của riêng nước ta mà là vấn đề chung cho tất cả các nước đang phát triển. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được xác định trong nghị quyết Trung ương 4 khoá VII (1 - 1993); nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII (12 - 1996) và được thể chế hoá trong Luật giáo dục (6 - 2005). [33] [37]

Luật giáo dục điều 2. 5 đã ghi: ‘Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, båi d­ìng cho ng­êi häc n¨ng lùc tù häc, kh¶ n¨ng thùc hµnh, lßng say mª häc tËp vµ ý chÝ v­¬n lªn’.

Điều 28. 2 còng ghi: ‘phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh’ [31]

1.2. Chóng ta ®ang b­íc vµo giai ®o¹n II thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2000 - 2010 cÇn ®æi míi m¹nh mÏ vµ toµn diÖn gi¸o dôc - ®µo t¹o, ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua ‘d¹y tèt - häc tèt’ nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã chóng ta ph¶i tiÕp tôc ®æi míi m¹nh mÏ ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc. [9] [37]

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh gi¸o dôc ®· vµ ®ang tiÕn hµnh tèt yªu cÇu ®æi míi ch­¬ng tr×nh, néi dung, ®­a SGK míi vµo tr­êng phæ th«ng. Song song víi viÖc ®­a SGK míi vµo tr­êng phæ th«ng lµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc (PPDH). Nh­ng ®æi míi PPDH nh­ thÕ nµo ®Ó vËn

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Giáo dục tiểu học
Vận dụng Dạy học phân hoá theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học phân số ở lớp 4 Trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (2000 - 2020), sự thách thức trước nguy cơ tụt hậu trên đường tiến vào thế kỷ XXI bằng cạnh tranh trí tuệ đang đòi hỏi chúng ta phải đổi mới giáo dục nhất là phương pháp docx Đăng bởi
5 stars - 129717 reviews
Thông tin tài liệu 96 trang Đăng bởi: Nickelodeon - 13/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vận dụng Dạy học phân hoá theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học phân số ở lớp 4