Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật

Loại file: pdf, docx | Số trang: 186 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 393 Kb | Thành viên upload: canonindclassic

Sự nghiệp đổi mới ở nước ta được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã thu được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Để tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới phát triển, nhằm làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, Đảng ta, Nhà nước ta và nhân dân ta phải vượt qua những nguy cơ, thách thức không nhỏ trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và đa dạng. Chính vì thế, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra "Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 - 2010". Một trong những giải pháp cơ bản, then chốt để tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nêu trên là "Đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh" [40, tr. 220].

Nội dung cải cách nền hành chính nhà nước đã được khẳng định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, khóa VII, Nghị quyết Đại hội Đảng khóa VIII, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, 6 (lần 2), 7 khóa VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng khóa IX, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 khóa IX và đã được cụ thể

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 682
Lượt tải: 16
Số trang: 186
Kích thước: 393 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

sự nghiệp đổi mới ở nước ta được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã thu được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Để tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới phát triển, nhằm làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, Đảng ta, Nhà nước ta và nhân dân ta phải vượt qua những nguy cơ, thách thức không nhá trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và đa dạng. Chính vì thế, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra " Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 - 2010". Mét trong những giải pháp cơ bản, then chốt để tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nêu trên là " Đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh" [40, tr. 220].

Nội dung cải cách nền hành chính nhà nước đã được khẳng định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, khóa VII, Nghị quyết Đại hội Đảng khóa VIII, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, 6 (lần 2), 7 khóa VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng khóa IX, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 khóa IX và đã được cụ thể hóa trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010, với bốn nội dung cơ bản là: 1) cải cách thể chế; 2) cải cách bộ máy; 3) xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; và 4) cải cách tài chính công. Để góp phần thực hiện yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và yêu cầu xây dựng"Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" quy định tại Điều 2 của Hiến pháp 1992 (sửa đổi ngày 25/12/2001), cần

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật

  Đăng bởi: canonindclassic Số trang: 186

Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật

📎 Số trang: 186
👁 Lượt xem: 682
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phương hướng và giải pháp để hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp ...

  Đăng bởi: littlecat_911 Số trang: | Số trang: 200

Phương hướng và giải pháp để hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp ...

📎 Số trang: | Số trang: 200
👁 Lượt xem: 593
⬇ Lượt tải: 18

download now Phương hướng và giải pháp để hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật Việt Nam

 • Phương hướng hoàn thiện pháp luật kinh tế trong điều kiện có Bộ ...

  Đăng bởi: Thanhbbd Số trang: | Số trang: 13

Phương hướng hoàn thiện pháp luật kinh tế trong điều kiện có Bộ ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 852
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương hướng hoàn thiện pháp luật kinh tế trong điều kiện có Bộ luật Dân sự

 • Chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ ...

  Đăng bởi: onggiakhochiu1980 Số trang: | Số trang: 50

Chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ ...

📎 Số trang: | Số trang: 50
👁 Lượt xem: 965
⬇ Lượt tải: 17

download now Chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ ban hành - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn ...

  Đăng bởi: forexfactory2012 Số trang: | Số trang: 19

Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 3446
⬇ Lượt tải: 20

download now Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện

 • Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty

  Đăng bởi: nguyenvantuat Số trang: | Số trang: 196

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty

📎 Số trang: | Số trang: 196
👁 Lượt xem: 8901
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty

 • Hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: tomofvt Số trang: | Số trang: 90

Hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Lượt xem: 402
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

 • Hoàn thiện pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: hlf1976 Số trang: | Số trang: 13

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 634
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật Sự nghiệp đổi mới ở nước ta được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã thu được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Để tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới phát triển, nhằm làm cho dân giàu, docx Đăng bởi
5 stars - 88624 reviews
Thông tin tài liệu 186 trang Đăng bởi: canonindclassic - 29/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật