Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty

Loại file: pdf, docx | Số trang: 196 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 428 Kb | Thành viên upload: nguyenvantuat

Một trong những dấu ấn của thời kỳ đầu đổi mới ở Việt Nam là sự ra đời của Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp Tư nhân năm 1990. Các đạo luật này đã khẳng định một lần nữa chủ trương xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp để xây dựng một nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong quá trình thực thi đường lối đổi mới, các loại hình công ty tư nhân đã được hồi sinh, bởi xây dựng kinh tế thị trường cần thừa nhận sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và đa thành phần kinh tế. Tới lượt mình, các công ty ra đời, chỉ trong một thời gian ngắn, đã góp phần đáng kể cho các thành tựu của công cuộc đổi mới. Tôn vinh doanh nghiệp mà trong đó có các công ty tư nhân đang là sự đòi hỏi của xã hội.

ở mức phát triển cao hơn, Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/06/1999 đã phản ánh quan điểm hợp nhất Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp Tư nhân 1990, và hướng tới những cải cách tương đối toàn diện về doanh nghiệp đánh dấu thời kỳ mở đầu thực hiện chủ trương công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cùng với việc hội nhập quốc tế.

Có thể nói, sự ra đời và phát triển của các loại hình công

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 428 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Mét trong những dấu Ên của thời kỳ đầu đổi mới ở Việt Nam là sù ra đời của Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp Tư nhân năm 1990. Các đạo luật này đã khẳng định một lần nữa chủ trương xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp để xây dựng mét nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong quá trình thực thi đường lối đổi mới, các loại hình công ty tư nhân đã được hồi sinh, bởi xây dựng kinh tế thị trường cần thừa nhận sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và đa thành phần kinh tế. Tới lượt mình, các công ty ra đời, chỉ trong mét thời gian ngắn, đã góp phần đáng kể cho các thành tựu của công cuộc đổi mới. Tôn vinh doanh nghiệp mà trong đó có các công ty tư nhân đang là sự đòi hỏi của xã hội.

mức phát triển cao hơn, Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khúa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/ 06/ 1999 đã phản ánh quan điểm hợp nhất LuậtCông ty và Luật Doanh nghiệp Tư nhân 1990, và hướng tới những cải cách tương đối toàn diện về doanh nghiệp đánh dấu thời kỳ mở đầu thực hiện chủ trương công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cùng với việc hội nhập quốc tế.

Có thể nói, sù ra đời và phát triển của các loại hình công ty tư nhân luôn luôn đi cùng với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam. Ngoài ra chúng ta không thể quên kể đến sự phát triển khá độc lập của pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam còng mang trong mình nó các hình thức đầu tư mà thực chất là các công ty đã, đang và sẽ đóng góp không nhá cho việc phát triển kinh tế của đất nước.

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty Một trong những dấu ấn của thời kỳ đầu đổi mới ở Việt Nam là sự ra đời của Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp Tư nhân năm 1990. Các đạo luật này đã khẳng định một lần nữa chủ trương xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp để xây docx Đăng bởi
5 stars - 87955 reviews
Thông tin tài liệu 196 trang Đăng bởi: nguyenvantuat - 20/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty