Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005 2010

Loại file: pdf, docx | Số trang: 110 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên chia sẻ: agoras | Sửa đổi lần cuối: 21/01/2012

Đội ngũ giáo viên các bậc học của huyện Thuận Thành trong những năm qua được quan tâm xây dựng và phát triển về mọi mặt. Song vẫn còn có những hạn chế, bất cập. Về số lượng: giáo viên bậc mầm non còn thiếu so với nhu cầu, bậc tiểu học có tình trạng dư thừa, bậc THCS nhìn chung chưa đảm bảo tỷ lệ giáo viên theo quy định . Về cơ cấu đội ngũ giáo viên THCS không đồng bộ. Về trình độ đào tạo: số giáo viên THCS chưa đạt chuẩn vẫn còn chiếm tỷ lệ 3,67%, giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt tỷ lệ chưa cao 32,67%. Về trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy, đặc biệt việc thực hiện đổi mới phương pháp còn hạn chế, lực lượng giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán còn mỏng.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là Ngành giáo dục đào tạo huyện Thuận Thành chưa xây dựng được quy hoạch, kế hoạch chiến lược, chưa dự báo được nhu cầu giáo viên và đề ra các biện pháp có căn cứ khoa học, làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục và đào tạo trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Chính vì những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài “Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ni

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

1.1. Về lý luận.

1.1.1. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII nêu rõ mục tiêu phát triển đất nước và nhiệm vụ của sự nghiệp Giáo dục và đào tạo: “Đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, Giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quèc ln th IX đã xác định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là mét trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”.Trên cơ sở khẳng định tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước ta luôn coi “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sù phát triển”; {22,   ]

Chỉ thị sè 40-CT/ TW ngày 15/ 6/ 2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là mét trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”.{4, 1]

1.1.2. Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (14/1/1993), Tổng bí thư Đỗ Mười đã phát biểu: “Để đảm bảo chất lượng của giáo dục và đào tạo phải giải quyết tốt vấn đề về thầy giáo, kế thừa và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Phải đổi mới hệ thống sư phạm, đào tạo lại và đào tạo mới đội ngũ giáo viên giái có trách nhiệm, có lương tâm, có lòng tự hào về nghề nghiệp”. [16,13]

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC