Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam hiện nay.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 20 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 103 Kb | Thành viên upload: thuc2huong

Trong thời kì đổi mới, thực hiện sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chứ và hoạt động của Nhà nước được đổi mới một bước và thu được những thành tựu đáng kể, tạo thế và lực mới đưa đất nước chuyển sang thời kì phát triển mới. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bộ máy Nhà nước nhất là bộ máy hành chính Nhà nước còn bộc lộ nhiều khuyết tật, trong đó hệ thống pháp luật chưa đông bộ, mâu thuẫn, chồng chéo; kỷ cương, kỷ luật lỏng lẻo.

Để Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, đòi hỏi phải có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Do đó, cần phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy. Pháp chế thường được hiểu là sự hiện diện của pháp luật và yêu cầu về sự tuân thủ pháp luật một cách nghiêm chỉnh, chính xác. Với nội dung ấy, pháp chế là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và xã hội. Hoạt động của Nhà nước rất đa dạng, phong phú, trong đó hoạt động lập pháp, lập quy là một dang hoạt động quan trọng, cơ bản của Nhà nước.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 103 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Hà Trang                                                                            24- Xây dựng Đảng

LỜI MỞ ĐẦU

 

Trong thời kì đổi mới, thực hiện sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chứ và hoạt động của Nhà nước được đổi mới một bước và thu được những thành tựu đáng kể, tạo thế và lực mới đưa đất nước chuyển sang thời kì phát triển mới. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bộ máy Nhà nước nhất là bộ máy hành chính Nhà nước còn bộc lộ nhiều khuyết tật, trong đó hệ thống pháp luật chưa đụng bộ, mâu thuẫn, chồng chéo; kỷ cương, kỷ luật lỏng lẻo.

Để Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, đòi hỏi phải có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Do đó, cần phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy. Pháp chế thường được hiểu là sự hiện diện của pháp luật và yêu cầu về sự tuân thủ pháp luật một cách nghiêm chỉnh, chính xác. Với nội dung Êy, pháp chế là mét trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và xã hội. Hoạt động của Nhà nước rất đa dạng, phong phó, trong đó hoạt động lập pháp, lập quy là mét dang hoạt động quan trọng, cơ bản của Nhà nước. Trước tình hình biến động của thế giới, trong nước, nhu cầu đòi hỏi pháp luật của nhân dân, vì vậy, tăng cường pháp chế trong hoạt động lập pháp, lập quy là một yêu câù thực tế khách quan không chỉ ở phương diện lý luận mà cả phương diện thực tiễn.

Xuất phát từ những đòi hỏi nói trên, từ thực trạng pháp chế về lập pháp, lập quy ở nước ta hiện nay, em xin chọn đề tài : “ Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam hiện nay. ”

I . Cơ sở lý luận về pháp chế trong hoạt động lập pháp, lập quy :

1 . Khái niêm về lập pháp, lập quy :

Lập pháp, lập quy là hoạt động của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

                                                    Trang20

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luật Hợp đồng
Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam hiện nay. Trong thời kì đổi mới, thực hiện sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chứ và hoạt động của Nhà nước được đổi mới một bước và thu được những docx Đăng bởi
5 stars - 83410 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: thuc2huong - 25/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam hiện nay.