Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý và thực tiễn ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 197 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 400 Kb | Thành viên upload: cophieumayman88

Vấn đề sở hữu, đặc biệt là sở hữu về tư liệu sản xuất là một trong những vấn đề quan trọng bậc nhất của bất kỳ Nhà nước nào trên thế giới, nó là "vấn đề hàng đầu, "vấn đề cơ bản" trong các cuộc cách mạng của giai cấp vô sản, là một trong những vấn đề cơ bản của hệ thống quan hệ sản xuất trong các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. Vì vậy, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã rất đúng khi khẳng định rằng một cuộc cách mạng dẫu có được tuyên bố hàng trăm lần đi chăng nữa "cũng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với sự phát triển thực tế, đối với việc xây dựng một trật tự xã hội mới, nếu nó không trực tiếp động chạm tới chế độ sở hữu".

Quan hệ sở hữu là một quan hệ xã hội, là quan hệ giữa người với người, là một thể thống nhất mang tính lịch sử và tương ứng với một giai đoạn nhất định của lực lượng sản xuất. Con người không thể tự do lựa chọn các quan hệ sở hữu một cách chủ quan duy ý chí. Việc xác định các hình thức sở hữu trong chủ nghĩa xã hội (CNXH), nhất là trong giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên CNXH cần phải tính đến những sự thay đổi về trình độ của lực lượng sản xuất, của sự phân công lao động và đến lợi ích của người lao động nhằm tạo ra độ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 437
Lượt tải: 16
Số trang: 197
Kích thước: 400 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Vấn đề sở hữu, đặc biệt là sở hữu về tư liệu sản xuất là mét trong những vấn đề quan trọng bậc nhất của bất kỳ Nhà nước nào trên thế giới, nó là " vấn đề hàng đầu, " vấn đề cơ bản" trong các cuộc cách mạng của giai cấp vô sản, là mét trong những vấn đề cơ bản của hệ thống quan hệ sản xuất trong các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. Vì vậy, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã rất đúng khi khẳng định rằng một cuộc cách mạng dẫu có được tuyên bố hàng trăm lần đi chăng nữa " còng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với sự phát triển thực tế, đối với việc xây dựng mét trật tự xã hội mới, nếu nó không trực tiếp động chạm tới chế độ sở hữu".

Quan hệ sở hữu là mét quan hệ xã hội, là quan hệ giữa người với người, là một thể thống nhất mang tính lịch sử và tương ứng với mét giai đoạn nhất định của lực lượng sản xuất. Con người không thể tự do lựa chọn các quan hệ sở hữu một cách chủ quan duy ý chí. Việc xác định các hình thức sở hữu trong chủ nghĩa xã hội (CNXH), nhất là trong giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên CNXH cần phải tính đến những sù thay đổi về trình độ của lực lượng sản xuất, của sự phân công lao động và đến lợi Ých của người lao động nhằm tạo ra động lực cho quá trình phát triển sản xuất, phát triển xã hội.

nước ta, sở hữu đang là một vấn đề nhạy cảm trong công cuộc đổi mới toàn diện, đang là nguyện vọng và lợi Ých của các tầng lớp nhân dân. Thực tiễn của công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong đổi mới về kinh tế đã chứng minh tính đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về nhận thức và xử lý đối với các vấn đề sở hữu. Việc xây dựng mét nền kinh tế hàng hóa

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý ...

  Đăng bởi: cophieumayman88 Số trang: 197

Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý ...

📎 Số trang: 197
👁 Lượt xem: 437
⬇ Lượt tải: 16

download now Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý và thực tiễn ở Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền ...

  Đăng bởi: pennyaof Số trang: | Số trang: 57

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền ...

📎 Số trang: | Số trang: 57
👁 Lượt xem: 645
⬇ Lượt tải: 18

download now Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam

 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Đăng bởi: hongquang2411 Số trang: | Số trang: 61

Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

📎 Số trang: | Số trang: 61
👁 Lượt xem: 466
⬇ Lượt tải: 16

download now Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 • Công ty hợp danh, quy chế pháp lý thành lập và hoạt động ở Việt ...

  Đăng bởi: lopxd06a3 Số trang: | Số trang: 17

Công ty hợp danh, quy chế pháp lý thành lập và hoạt động ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 489
⬇ Lượt tải: 16

download now Công ty hợp danh, quy chế pháp lý thành lập và hoạt động ở Việt Nam

 • Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan ...

  Đăng bởi: bachtung88hn Số trang: | Số trang: 102

Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan ...

📎 Số trang: | Số trang: 102
👁 Lượt xem: 294
⬇ Lượt tải: 16

download now Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đại ở Việt Nam hiện nay

 • Cơ sở lý luận về môi trường ô nhiễm môi trường và đánh giá tác ...

  Đăng bởi: tranvanthang4101 Số trang: | Số trang: 17

Cơ sở lý luận về môi trường ô nhiễm môi trường và đánh giá tác ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 738
⬇ Lượt tải: 17

download now Cơ sở lý luận về môi trường ô nhiễm môi trường và đánh giá tác động môi trường

 • Một số vấn đề pháp lý về mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam

  Đăng bởi: minhotc75 Số trang: | Số trang: 43

Một số vấn đề pháp lý về mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 43
👁 Lượt xem: 420
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số vấn đề pháp lý về mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam

 • Nghiên cứu vấn đề quan hệ giữa cân bằng sinh thái với tăng ...

  Đăng bởi: son_tra_19 Số trang: | Số trang: 32

Nghiên cứu vấn đề quan hệ giữa cân bằng sinh thái với tăng ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 397
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu vấn đề quan hệ giữa cân bằng sinh thái với tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững ở việt nam

 • Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu ...

  Đăng bởi: haibui Số trang: | Số trang: 189

Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu ...

📎 Số trang: | Số trang: 189
👁 Lượt xem: 464
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS

Kỹ thuật - Công nghệ Tài nguyên môi trường
Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý và thực tiễn ở Việt Nam Vấn đề sở hữu, đặc biệt là sở hữu về tư liệu sản xuất là một trong những vấn đề quan trọng bậc nhất của bất kỳ Nhà nước nào trên thế giới, nó là "vấn đề hàng đầu, "vấn đề cơ bản" trong các cuộc cách mạng của giai cấp vô sản, là một trong những vấn docx Đăng bởi
5 stars - 88199 reviews
Thông tin tài liệu 197 trang Đăng bởi: cophieumayman88 - 21/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn đề lý luận pháp lý và thực tiễn ở Việt Nam