Tìm hiểu về mạng GPRS

Loại file: pdf, docx | Số trang: 80 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 3,432 Kb | Thành viên upload: sport_cg

Hiện nay trên thế giới mọi mặt của đời sống xã hội đều phát triển, không những về kinh tế, khoa học tự nhiên mà còn rất nhiều lĩnh vực khác. Ngành thông tin liên lạc được coi là ngành mũi nhọn cần phải đi trước một bước, làm cơ sở cho các ngành khác phát triển. Nhu cầu trao đổi, cập nhật thông tin của con người ở mọi nơi mọi lúc ngày càng cao. Thông tin di động ra đời và phát triển đã trở thành một loại hình dịch vụ, phương tiện thông tin phổ biến, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Các hệ thống thông tin di động đang phát triển rất nhanh cả về qui mô, dung lượng và đặc biệt là các loại hình dịch vụ mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng.

ở Việt Nam, mạng di động số thế hệ thứ hai (2G), sử dụng công nghệ GSM, đang được phát triển rộng khắp các tỉnh và thành phố. GSM với tốc độ 9,6 kbps chỉ áp dụng được các dịch vụ thoại và dịch vụ bản tin ngắn, hạn chế nhiều dịch vụ phi thoại yêu cầu tốc độ cao như hình ảnh, văn bản và đặc biệt là nhu cầu truy nhập Internet... Trong khi trên thế giới, rất nhiều nước đã tiến lên thế hệ điện thoại di động thứ ba (3G). Thế hệ thứ ba này có tốc độ truyền dẫn cao hơn, cung cấp được nhiều loại hình dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu h

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 3,432 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp                                                                            

MỤC LỤC

Lời mở đầu33              3

Chương 1:

CH¦¥NG 1              4

TỔNG QUAN VỀ THễNG TIN DI ĐỘNG              4

1.1. LÞch sö ph¸t triÓn th«ng tin di ®éng              4

1.1.1. Bối cảnh lịch sử              4

1.1.2. Các hệ thèng th«ng tin di ®éng trªn thÕ giíi              5

a. Hệ thống thứ nhất 1G              5

b. Hệ thống thứ nhất 2G              7

c. Hệ thống thứ nhất 3G              7

d. Hệ thống thứ nhất 4G              7

1.2.C¸c ph­¬ng ph¸p ®a truy nhËp trong th«ng tin di ®éng              8

1.2.1. Giới thiệu chung              8

a. §a truy nhËp ph©n chia theo tÇn sè (FDMA):              8

·              §Æc ®iÓm:              10

Mçi MS ®­îc cÊp ph¸t ®«i kªnh liªn l¹c suèt thêi gian th«ng tuyÕn. NhiÔu giao thoa do tÇn sè c¸c kªnh l©n cËn nhau lµ rÊt ®¸ng kÓ. BTS ph¶i cã bé thu ph¸t riªng lµm viÖc víi mçi MS trong Cellular              10

·              ¦u ®iÓm:              10

·              Nh­îc ®iÓm:              11

b. §a truy nhËp ph©n chia theo mó (CDMA)              11

·              §Æc ®iÓm:              11

·              ¦u ®iÓm:              12

·              Nh­îc ®iÓm:              12

c. §a truy nhËp ph©n chia theo thêi gian (TDMA):              12

Trong thông tin TDMA thì nhiều ng­êi sö dông mét sãng mang vµ trôc thêi gian ®­îc chia thµnh nhiÒu kho¶ng thêi gian nhá ®Ó giµnh cho nhiÒu ng­êi sö dông sao cho kh«ng cã sù chång chÐo.              12

·              §Æc ®iÓm:              12

·              ¦u ®iÓm:              12

·              Nh­îc ®iÓm:              13

1.3. Nguyên lý hoạt ®éng cña hÖ thèng CDMA              13

1. 4. So s¸nh vÒ c¸c hÖ thèng ®a truy nhËp              15

CHƯƠNG 2              19

Cấu trúc hệ thống thông tin di động GSM              19

2.1.  Cấu trúc hệ thống              19

2.2. Chức năng các phần tử trong mạng GSM              21

2.2.1.  Phân hệ chuyển mạch NSS              21

2.2.2. Phân hệ trạm gốc BSS              23

2.2.3. Hệ thống khai thác và hỗ trợ OSS              24

2.2.4. Trạm di động MS              24

2. 3. Mạng báo hiệu              24

2.3.1. Các giao thức báo hiệu trong hệ thống GSM              24

2.3.2. Các giao diện trong hệ thống GSM              27

Hình 2. 3 là giao diện GSM. Bao gồm : Abis, A, B, C, D, Um, E, F, G, H.              27

2. 4. Giao diện vô tuyến              28

2.4.1. Khái niệm về các kênh vô tuyến :              28

CHƯƠNG 3              31

MẠNG GPRS              31

3.1.Giới thiệu              31

3.1.1. GPRS là gì?              31

3.1.2. Các đặc điểm của mạng GPRS              32

3.1.3. Mét sè ứng dụng của GPRS              35

3.1.4. Các điểm khác nhau của mạng GPRS với GSM:              36

3. 2. Kiến trúc tổng quan              36

3.2.1. Các phần tử trong mạng GPRS              36

3.2.2. Các giao diện và điểm tham chiếu              38

3.3.Các chức năng của GPRS              40

3.3.1. Các chức năng điều khiển truy nhập mạng              41

3.3.2. Chức năng định tuyến và truyền dẫn gãi              43

3.3.3. Các chức năng quản lý di động              45

3.3.4. Các chức năng quản lý kênh kết nối logic              50

3.3.5. Các chức năng quản lý nguồn tài nguyên vô tuyến              50

3.3.6. Quản lý mạng              51

CHƯƠNG 4              52

CÁC THỦ TỤC TRAO ĐỔI BÁO HIỆU TRONG MẠNG GPRS              52

4.1. Giao thức GTP              52

4.1.1. Giới thiệu              52

4. 2. Cấu trúc của GTP Header              53

KẾT LUẬN              57

BẢNG TRA CỨU CÁC TỪ VIẾT TẮT              58

Điền Thị Giao LinhK11 - ĐTVTK11 - ĐTVT                            K11 - §TVT

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật viễn thông
Tìm hiểu về mạng GPRS Hiện nay trên thế giới mọi mặt của đời sống xã hội đều phát triển, không những về kinh tế, khoa học tự nhiên mà còn rất nhiều lĩnh vực khác. Ngành thông tin liên lạc được coi là ngành mũi nhọn cần phải đi trước một bước, làm cơ sở cho các ngành docx Đăng bởi
5 stars - 21301 reviews
Thông tin tài liệu 80 trang Đăng bởi: sport_cg - 26/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu về mạng GPRS