Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số dị ...

  Đăng bởi phanphoidinh
  Số trang: 140

Nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số dị ... Đăng bởi phanphoidinh

📎 Số trang: 140
👁 Xem: 203
⬇ Tải: 11

download now Nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số dị vòng ngưng tụ chứa O S N

 • Nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc phân tử và khả năng ức ...

  Đăng bởi special_one7777
  Số trang: 133

Nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc phân tử và khả năng ức ... Đăng bởi special_one7777

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 571
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc phân tử và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất hiđrazon

 • Công nghệ mới Meyers Handbook Petroleum Refining Processes

  Đăng bởi sonluuba
  Số trang: 847

Công nghệ mới Meyers Handbook Petroleum Refining Processes Đăng bởi sonluuba

📎 Số trang: 847
👁 Xem: 395
⬇ Tải: 22

download now Công nghệ mới Meyers Handbook Petroleum Refining Processes

 • Polymer reference book

  Đăng bởi quannguyen
  Số trang: 723

Polymer reference book Đăng bởi quannguyen

📎 Số trang: 723
👁 Xem: 468
⬇ Tải: 19

download now Polymer reference book

 • Từ điển dầu khí

  Đăng bởi muathu189
  Số trang: 713

Từ điển dầu khí Đăng bởi muathu189

📎 Số trang: 713
👁 Xem: 713
⬇ Tải: 23

download now Từ điển dầu khí

 • Chemical and process design handbook

  Đăng bởi longt
  Số trang: 633

Chemical and process design handbook Đăng bởi longt

📎 Số trang: 633
👁 Xem: 500
⬇ Tải: 17

download now Chemical and process design handbook

 • Validation of analytical chemistry

  Đăng bởi anhtuanbeo
  Số trang: 499

Validation of analytical chemistry Đăng bởi anhtuanbeo

📎 Số trang: 499
👁 Xem: 439
⬇ Tải: 16

download now Validation of analytical chemistry

 • Bài tập Hóa lý cơ sở

  Đăng bởi thanhsbt
  Số trang: 434

Bài tập Hóa lý cơ sở Đăng bởi thanhsbt

📎 Số trang: 434
👁 Xem: 1450
⬇ Tải: 23

download now Bài tập Hóa lý cơ sở

 • Dạy con cách làm giàu

  Đăng bởi bambi1684
  Số trang: 393

Dạy con cách làm giàu Đăng bởi bambi1684

📎 Số trang: 393
👁 Xem: 500
⬇ Tải: 16

download now Dạy con cách làm giàu

 • The chemistry of nanostructured materials

  Đăng bởi gangonchaybo
  Số trang: 386

The chemistry of nanostructured materials Đăng bởi gangonchaybo

📎 Số trang: 386
👁 Xem: 400
⬇ Tải: 16

download now The chemistry of nanostructured materials

 • Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 500 độ C của dầu mỏ Việt Nam để ...

  Đăng bởi sontratckh
  Số trang: 255

Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 500 độ C của dầu mỏ Việt Nam để ... Đăng bởi sontratckh

📎 Số trang: 255
👁 Xem: 437
⬇ Tải: 17

download now Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 500 độ C của dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và parafin

 • Sử dụng phân đoạn 200 500 dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn

  Đăng bởi dongu
  Số trang: 255

Sử dụng phân đoạn 200 500 dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn Đăng bởi dongu

📎 Số trang: 255
👁 Xem: 551
⬇ Tải: 17

download now Sử dụng phân đoạn 200 500 dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn

 • Từ điển dầu khí

  Đăng bởi huchun45
  Số trang: 250

Từ điển dầu khí Đăng bởi huchun45

📎 Số trang: 250
👁 Xem: 548
⬇ Tải: 18

download now Từ điển dầu khí

 • Cơ sở lý thuyết hóa học phần bài tập

  Đăng bởi dongphuonghn
  Số trang: 230

Cơ sở lý thuyết hóa học phần bài tập Đăng bởi dongphuonghn

📎 Số trang: 230
👁 Xem: 2053
⬇ Tải: 18

download now Cơ sở lý thuyết hóa học phần bài tập

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT