Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 139 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 639 Kb | Thành viên upload: nguyen_1964

Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta ngày một phát triển, vấn đề tìm hiểu thị trường và sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng đặt ra càng cấp thiết, đặc biệt đối với những Công ty sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng. Do nước ta đang trong quá trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế nên yếu tố cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Không những các Công ty trong nước phải cạnh tranh với nhau để tồn tại mà các Công ty còn phải cạnh tranh với tất cả các công ty ở nước ngoài trong đó có những Công ty rất hùng mạnh về mặt tài chính, họ lại có kinh nghiệm hàng chục thậm chí hàng trăm năm, cho nên về thế và lực họ mạnh hơn ta rất nhiều. Để tồn tại trong cuộc cạnh tranh không cân sức này, chúng ta cần phải nâng cao hiệu quả kinh doanh trong đó vấn đề tiêu thụ được sản phẩm đầu ra là vô cùng quan trọng.

Mặt khác, các doanh nghiệp phải hoạt động trong một môi trường đầy biến động, với các đối thủ cạnh tranh, với những tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn thay đổi một cách nhanh chóng, cùng với đó là sự giảm sút lòng trung thành của khách hàng, sự ra đời của nhiều điều luật mới, những chính sách quản lý thương mại của nhà nước. Do vậy các doanh nghiệp cần phải giải qu

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 506
Lượt tải: 17
Số trang: 139
Kích thước: 639 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

LỜI MỞ ĐẦU               1

Chương ILí LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TIấU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG               3

1.1. Mét sè vấn đề về thị trường và thị trường tiêu thụ               3

1.1.1     Khái niệm và phân loại 33              3

1.1.2     Vai trò và chức năng của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp77              7

1. 2Nội dung và hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp1313              13

1.1.3     Nội dung1313              13

1.1.4     Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường1717              17

1.3. Nhân tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp3333              33

1.1.5     Nhân tố ảnh hưởng3333              33

1.1.6     Chỉ tiêu đánh giỏ3636              36

 

Chương II. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CễNG TY GIẦY THƯỢNG ĐèNH4040              40

2.1.Giới thiệu khái quát về công ty giầy Thượng Đỡnh4040              40

2. 1. 1 Khái quát chung về công ty giầy Thượng Đỡnh4040              40

2. 1. 2 Cơ cấu tổ chức của công ty4444              44

2. 2Đặc điểm chung về hoạt động kinh doanh của công ty ảnh hưởng đến phát triển thị trường4848              48

2. 2. 1 Sản phẩm kinh doanh4848              48

2. 2. 2 Đặc điểm về lao động4949              49

2. 2. 3 Đặc trưng về kỹ thuật công nghệ và nguồn lực5151              51

2. 3Thị trường và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của

công ty5555              55

2.3.1. Khái quát về thị trường tiêu thụ và sản phẩm của công ty5555              55

2.3.2. Hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ và kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty5959              59

2. 3. 2. 1. Hoạt động phát triển thị trường trong nước5959              59

2.3.2.2. Hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu5959              59

2.3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh7777              77

2. 3. 3. 1. Vốn và nguồn vốn của Công ty giầy Thượng Đỡnh7777              77

2.3.3.2.Khả năng thanh toán của Công ty7979              79

2. 3. 3. 3. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giầy Thượng Đỡnh8181              81

2. 4.Kết luận rút ra qua phân tích thị trường doanh nghiệp8585              85

Chương IIIPHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIấU THỤ SẢN PHẨM CỦA CễNG TY GIẦY THƯỢNG ĐèNH8888              88

3. 1.Mục tiêu và phương hướng nhằm phát triển thị trường trong thời gian tới8888              88

3.1.1. dự báo về sự phát triển thị trường giày dép Việt Nam trong những năm tới8888              88

3.1.2. Xu hướng và mục tiêu phát triển ngành giày dép Việt Nam đến năm 20109191              91

3.1.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới9393              93

3. 2.Các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm9696              96

3. 3.Những điều kiện tiền đề để phát triển thị trường tiêu thụ

sản phẩm109109              109

3. 3. 1. Kiến nghị từ phía Nhà nước109109              109

3. 3. 2. Kiến nghị tầm vi mô. 111111              111

 

KẾT LUẬN. 113 113              113

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 114 114              114

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta ngày một phát triển, vấn đề tìm hiểu thị trường và sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng đặt ra càng cấp thiết, đặc biệt đối với những Công ty sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng. Do nước ta đang trong quá trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế nên yếu tố cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Không những các Công ty trong nước phải cạnh tranh với nhau để tồn tại mà các Công ty còn phải cạnh tranh với tất cả các công ty ở nước ngoài trong đó có những Công ty rất hùng mạnh về mặt tài chính, họ lại có kinh nghiệm hàng chục thậm chí hàng trăm năm, cho nên về thế và lực họ mạnh hơn ta rất nhiều. Để tồn tại trong cuộc cạnh tranh không cân sức này, chúng ta cần phải nâng cao hiệu quả kinh doanh trong đó vấn đề tiêu thụ được sản phẩm đầu ra là vô cùng quan trọng.

       Mặt khác, các doanh nghiệp phải hoạt động trong mét môi trường đầy biến động, với các đối thủ cạnh tranh, với những tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn thay đổi một cách nhanh chóng, cùng với đó là sự giảm sút lòng trung thành của khách hàng, sù ra đời của nhiều điều luật mới, những chính sách quản lý thương mại của nhà nước. Do vậy các doanh nghiệp cần phải giải quyết hàng loạt các vấn đề mang tính thời sự cấp bách. Mặt khác, các doanh nghiệp phải hoạt động trong mét môi trường đầy biến động, với các đối thủ cạnh tranh, với những tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn thay đổi một cách nhanh chóng, cùng với đó là sự giảm sút lòng trung thành của khách hàng, sù ra đời của nhiều điều luật mới, những chính sách quản lý thương mại của nhà nước. Do vậy các doanh nghiệp cần phải giải quyết hàng loạt các vấn đề mang tính thời sự cấp bách.              MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng ®Çy biÕn ®éng, víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, víi nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt lu«n thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng, cïng víi ®ã lµ sù gi¶m sót lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng, sù ra ®êi cña nhiÒu ®iÒu luËt míi, nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý th­¬ng m¹i cña nhµ n­íc. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù cÊp b¸ch.

     Mét trong những vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm đó là vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ. Trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, nhất là sản

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

  Đăng bởi: nguyen_1964 Số trang: 139

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

📎 Số trang: 139
👁 Lượt xem: 506
⬇ Lượt tải: 17

download now Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

  Đăng bởi: facare109 Số trang: | Số trang: 115

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội 1

 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

  Đăng bởi: nienthanh67 Số trang: | Số trang: 115

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 453
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội 1

 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

  Đăng bởi: tnx1586 Số trang: | Số trang: 115

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội 1

 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

  Đăng bởi: boylangthang985 Số trang: | Số trang: 115

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 32
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội 1

 • Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giầy của công ...

  Đăng bởi: trananhphong87 Số trang: | Số trang: 89

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giầy của công ...

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Lượt xem: 434
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giầy của công ty giầy Thượng Đình Hà Nội

 • Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giầy của công ...

  Đăng bởi: lebamui Số trang: | Số trang: 86

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giầy của công ...

📎 Số trang: | Số trang: 86
👁 Lượt xem: 290
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giầy của công ty giầy Thượng Đình Hà Nội 1

 • Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ...

  Đăng bởi: conduitbox Số trang: | Số trang: 106

Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ...

📎 Số trang: | Số trang: 106
👁 Lượt xem: 175
⬇ Lượt tải: 12

download now Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH dây và cáp điện Thượng Đình

Kinh tế Quản trị marketing
Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta ngày một phát triển, vấn đề tìm hiểu thị trường và sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng đặt ra càng cấp thiết, đặc biệt đối với những Công ty sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng. Do nước ta docx Đăng bởi
5 stars - 20076 reviews
Thông tin tài liệu 139 trang Đăng bởi: nguyen_1964 - 21/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội