Công ty than Mạo Khê.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 163 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 2,971 Kb | Thành viên upload: fm45539

Trong nền kinh tế quốc dân hiện nay công nghiệp khai thác tài nguyên và khoáng sản chiếm một vị trí quan trọng trong đó công nghiệp khai thác than chiếm tỷ trọng khá lớn vì than là một mặt hàng xuất khẩu vào loại chủ lực của nước ta.

Than là loại nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp, trong đời sống hàng ngày. Khi Bác Hồ còn sống Bác đ• coi những người sản xuất than” như quân đội đánh giặc”. Cho nên việc khai thác than lấy than từ lòng đất” than là vàng đen của tổ quốc” làm giàu cho đất nước là việc hết sức quan trọng không thể thiếu trong công nghiệp nhất là thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá hiện nay. Nhận rõ tầm quan trọng đó Đảng và Nhà nước đ• rất quan tâm đầu tư tích cực, xây dựng và phát triển ngành than vì vậy ngành than được đầu tư, trang bị máy móc dưới nhiều hình thức khá hiện đại để đáp ứng được trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước.

Là một thành viên trong Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê (gọi tắt là Công ty than Mạo Khê) đ• xác định được vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc sản xuất kinh doanh. Đó là cần phải cải tiến các công nghệ sản xuất và có những biện pháp tích cực để đưa sản l

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 2,971 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đồ án Tốt Nghiệp                                             Trường Đại Học Má - Địa Chất

BÉ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

-----˜&™-----

 

 

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

Ngành Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp Má

 

 

LẬP KẾ HOẠCH CUNG ỨNG VÀ DỰ TRỮ MÉT SÈ VẬT TƯ CHỦ YẾU NĂM 2009 CÔNG TY TNHH MÉT THÀNH VIÊN THAN MẠO KHÊ

 

 

 

 

Giáo viên hướng dẫn               : Th.S. Nguyễn Thị Hoài Nga

Sinh viên thực hiện                 : Nguyễn Bá Hải

Lớp                                                        : Kinh tế - K49

 

 

 

 

HÀ NỘI 2009MỤC LỤC

Trang

Chương 1              5

tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của công ty than mạo khê              5

GIỚI THIỆU CHUNG              6

1.1. Điều kiện vật chất kỹ thuật của sản xuất              7

1.1.1              Điều kiện địa chất tự nhiên              7

TT              11

Vỉa 9B              13

1.1.2              Công nghệ sản xuất của má              15

1.1.3              Trình độ trang bị kỹ thuật              18

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của sản xuất              20

1. 2. 1 Tình hình tập trung hoá, chuyên môn hoá và hợp tác hoá sản xuất trong Công ty              20

1. 2. 2 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động của Công ty              21

1. 2. 3 Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch của Công ty than Mạo Khê              28

1.1.4              Tình hình sử dụng lao động trong Công ty              30

Chương 2              33

phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 củacông ty TNHH 1 TV than mạo khê              34

2.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN MẠO KHÊ NĂM 2008.              35

           2. 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM.              41

        2.2.1: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ.              41

2.2.2: Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt vÒ khèi l­îng hiÖn vËt.              42

2.2.3: Ph©n tÝch chÊt l­îng s¶n phÈm.              49

   2.2.4: Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm.                50

2.2.5: Phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm..              52

2.2.6: Ph©n tÝch møc ®é ®¶m b¶o cña c«ng t¸c chuÈn bÞ:              58

       2. 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TSCĐ VÀ NLSX CỦA CÔNG TY THAN MẠO KHÊ.              61

2.3.1: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§.              61

  2.3.2: Ph©n tÝch n¨ng lùc s¶n xuÊt.              65

          2.4.1:Ph©n tÝch møc ®é ®¶m b¶o lao ®éng.              74

  2.4.2: Phân tích sản lượng lao động              81

          2.4.3: Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông quü tiÒn l­¬ng vµ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n.              85

        2.5: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.              86

       2.5.1: Ph©n tÝch gi¸ thµnh theo yÕu tè chi phÝ.              86

           2.5.2: Ph©n tÝch kÕt cÊu gi¸ thµnh.              89

2.6: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THAN MẠO KHÊ NĂM 2008.              90

2.6.1: §¸nh gi¸ chung t×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp.                90

2.6.2 Ph©n tÝch kÕt cÊu vèn l­u ®éng:              97

           2.6.3: Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh.              97

BẢNG CÂN ĐỐI THỨ BA              99

           2.6.4: Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp.              99

Chương 3              105

Lập kế hoạch cung ứng và dữ trữ vật tư              105

kỹ thuậtChủ yếu của Công ty              105

than mạo khê năm 2009              105

3.1. căn cứ LựA CHọN đề tài              105

3. 1. 1 Sù cần thiết của việc lập kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật              105

3. 1. 2 Mục đích nghiên cứu              106

3. 1. 3 Đối tượng nghiên cứu              107

3. 1. 4 Phương pháp nghiên cứu:              107

3. 1. 5 Nhiệm vụ của chuyên đề              108

3.2. sở lý thuyết về vật tư kỹ thuật và kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp              108

3. 2. 1 Khái niệm vai trò của vật tư kỹ thuật trong doanh nghiệp              108

3. 2. 2 Khái niệm và nội dung của công tác cung ứng vật tư              109

3. 2. 3 Căn cứ, phương pháp lập và nội dung của kế hoạch cung ứng vật tư:              109

3.2.4              Phân tích tình hình cung ứng và quản lý dự trữ vật tư kỹ thuật của Công ty than Mạo Khê năm 2008              110

3.2.5.              Lập kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật chủ yếu năm 2009 của Công ty than Mạo Khê              127

3.2.6.              dự kiến các biện pháp thực hiện kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật chủ yếu năm 2009 của Công ty than Mạo Khê              154

KẾT LUẬN CHUNG              161

                                                     Sinh viên              162

TÀI LIỆU THAM KHẢO              162

Nguyễn Bá Hải Lớp: Kinh tế K49

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị kinh doanh
Công ty than Mạo Khê. Trong nền kinh tế quốc dân hiện nay công nghiệp khai thác tài nguyên và khoáng sản chiếm một vị trí quan trọng trong đó công nghiệp khai thác than chiếm tỷ trọng khá lớn vì than là một mặt hàng xuất khẩu vào loại chủ lực của nước ta. Than là loại docx Đăng bởi
5 stars - 48921 reviews
Thông tin tài liệu 163 trang Đăng bởi: fm45539 - 31/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công ty than Mạo Khê.