Bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều ở cán bộ ta, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 58 Kb | Thành viên upload: vinh841984

Lý luận đóng vai trò kim chỉ nam soi đường dẫn dắt chỉ đạo hoạt động thực tiễn; lý luận góp phần giáo dục thuyết phục động viên tập hợp quần chúng để tạo thành một phong trào hoạt động thực tiễn rộng lớn nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội; lý luận có thể dự báo được tương lai do đó nó định hướng, dự báo hoạt động thực tiễn của con người, giúp con người hoạt động một cách chủ động và hiệu quả.

Lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng: thực tiễn quy định lý luận, lý luận phụ thuộc vào thực tiễn; mặc dù lý luận bị quy định bởi thực tiễn nhưng lý luận có thể tác động trở lại thực tiễn, sự tác động trở lại của lý luận với thực tiễn đa dạng, phức tạp nhưng tựu chung lại có 2 hướng cơ bản: Hướng tính cực nghĩa là thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Hướng tiêu cực thì kĩm hãm kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên mức độ và phạm vi tác động của lý luận đối với thực tiễn phụ thuộc vào tính đúng đắn khoa học của lý luận, phụ thuộc sự xâm nhập của lý luận vào quần chúng nhân dân, phụ thuộc vào chủ thể lãnh đạo quản lý phải biết vận dụng sáng tạo, đúng đắn.

Trong mối quan hệ đó, thực tiễn giữ vai trò cơ sở, nó là động lực, là mục đích của lý luận, là tiêu chuẩn của chân lý. Mặt

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 58 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tiểu luận Triết học                                                         Bùi Lê Sơn - QTKD - K11

I. Quan điểm Mácxít về thực tiễn và mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn

             

1/ Phạm trù thực tiễn

              Kế thừa những yếu tố hợp lý và khắc phục những thiếu sót trong quan điểm của các nhà triết học trước mình về thực tiễn, Mác và Ăngghen đã đem lại mét quan niệm đúng đắn, khoa học về thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức cũng như đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Các ông không những trực tiếp tham gia vào hoạt động thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản mà còn dựa trên thực tiễn xã hội để khái quát, phát triển lý luận cách mạng. Nhờ đó, làm cho lý luận gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, trở thành vũ khí nhận thức thế giới và cải tạo thế giới. Với việc đưa phạm trù thực tiễn vào lý luận của mình, Mác và Ăngghen đã thực hiện một bước chuyển biến cách mạng trong lý luận nói chung và trong lý luận nhận thức nói riêng. Lênin nhận xét rằng: “Quan điểm về đời sống, về thực tiễn phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức”.

              đây, cần khẳng định rằng, phạm trù thực tiễn không chỉ là phạm trù của lý luận nhận thức Mácxít, mà còn là phạm trù xuyên suốt của triết học Mácxít, của toàn bộ lý luận chủ nghĩa Mác nói chung.

              Vậy, thực tiễn là gì?

              Thực tiễn là những hoạt động vật chất “cảm tính”, có mục đích, có tính lịch sử xã hội của con người, nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.

              Thực tiễn không phải bao gồm toàn bộ hoạt động của con người, mà chỉ là những hoạt động vật chất để (phân biệt với hoạt động tinh thần, hoạt động lý luận), hay nói theo thuật ngữ của Mác là hoạt động cảm tính của con người. Trong hoạt động thực tiễn, con người phải sử dụng các phương tiện, công cụ vật chất, sức mạnh vật chất của mình tác động vào tự nhiên, xã hội để cải tạo làm biến đổi chúng phù hợp với nhu cầu của mình. Bằng hoạt động thực tiễn, con người làm biến đổi bản thân sự vật trong hiện thực, từ đó làm

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị kinh doanh
Bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều ở cán bộ ta, nguyên nhân và phương hướng khắc phục. Lý luận đóng vai trò kim chỉ nam soi đường dẫn dắt chỉ đạo hoạt động thực tiễn; lý luận góp phần giáo dục thuyết phục động viên tập hợp quần chúng để tạo thành một phong trào hoạt động thực tiễn rộng lớn nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội; lý luận có docx Đăng bởi
5 stars - 56957 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: vinh841984 - 21/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều ở cán bộ ta, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.