Báo cáo thực tập tại Nhà thuốc 48 - Hai Bà Trưng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 10 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 67 Kb | Thành viên upload: namlanam

Trong hệ thống mạng lưới cung ứng thuốc của Việt Nam hiện nay thì nhà thuốc tư nhân là một trong những mắt xích quan trọng để đưa thuốc đến tay người tiêu dùng. Hoạt động của nhà thuốc tư nhân đã đáp ứng một phần lớn nhu cầu về thuốc của người dân, đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của y tế.

Bên cạnh sự đóng góp tích cực ấy thì nhà thuốc tư nhân còn rất phổ biến do hoạt động kinh doanh cũng tương đối đơn giản và lợi nhuận rất lớn. Chính vì thế Nhà thuốc tư nhân hiện nay rất phổ biến đặc biệt là ở thành thị, thành phố…những khu vực đông dân cư.

Để đảm bảo sự phát triển của nhà thuốc được tốt trong tình hình cạnh tranh kinh tế thị trường ngày càng gay gắt thì mỗi nhà thuốc phải có bước đi cho riêng mình. Quản trị chiến lược nhà thuốc là một phương tiên hữu hiệu giúp các nhà thuốc hoạch định chiến lược để đạt các mục tiêu, mục đích của mình.

Tổng quan tài liệu:

Chương 1: Lời mở đầu

Chương 2: Nội dung đề tài

Chương 3: Kết luận

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 67 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

 

           Đặt Vấn ĐÒ

Trong hÖ thèng m¹ng l­íi cung øng thuèc cña ViÖt Nam hiÖn nay th× nhµ thuèc t­ nh©n lµ mét trong nh÷ng m¾t xÝch quan träng ®Ó ®­a thuèc ®Õn tay ng­êi tiªu dïng.Ho¹t ®éng cña nhµ thuèc t­ nh©n ®· ®¸p øng mét phÇn lín nhu cÇu vÒ thuèc cña ng­êi d©n, ®ãng vai trß quan träng vµo sù ph¸t triÓn chung cña y tÕ.

Bªn c¹nh sù ®ãng gãp tÝch cùc Êy th× nhµ thuèc t­ nh©n cßn rÊt phæ biÕn do ho¹t ®éng kinh doanh còng t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n vµ lîi nhuËn rÊt lín. ChÝnh v× thÕ Nhµ thuèc t­ nh©n hiÖn nay rÊt phæ biÕn ®Æc biÖt lµ ë thµnh thÞ, thµnh phè…nh÷ng khu vùc ®«ng d©n c­.

§Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña nhµ thuèc ®­îc tèt trong t×nh h×nh c¹nh tranh kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng gay g¾t th× mçi nhµ thuèc ph¶i cã b­íc ®i cho riªng m×nh. Qu¶n trÞ chiÕn l­îc nhµ thuèc lµ mét ph­¬ng tiªn h÷u hiÖu gióp c¸c nhµ thuèc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu, môc ®Ých cña m×nh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Quan

§Ó viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã kiÕn thøc v÷ng ch¾c vÒ qu¶n trÞ vµ kinh nghiÖm thùc tÕ s©u s¾c. Cã nh­ thÕ nhµ qu¶n trÞ míi cã

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị kinh doanh
Báo cáo thực tập tại Nhà thuốc 48 - Hai Bà Trưng Trong hệ thống mạng lưới cung ứng thuốc của Việt Nam hiện nay thì nhà thuốc tư nhân là một trong những mắt xích quan trọng để đưa thuốc đến tay người tiêu dùng. Hoạt động của nhà thuốc tư nhân đã đáp ứng một phần lớn nhu cầu về thuốc của người dân, docx Đăng bởi
5 stars - 33665 reviews
Thông tin tài liệu 10 trang Đăng bởi: namlanam - 23/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tại Nhà thuốc 48 - Hai Bà Trưng