Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty du lịch Trường Sơn

Loại file: pdf, docx | Số trang: 20 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 93 Kb | Thành viên upload: binhnhistock

Toàn cầu hoá các hoạt động kinh doanh và hội nhập kinh tế khu vực đang là một xu thế không thể đảo ngược trên toàn thế giới. Bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là khi Việt nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã tạo ra nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển mạnh trên các lĩnh vực.

Du lịch là một ngành dịch vụ đã trở thành nhu cầu phổ biến của người dân ở mỗi quốc gia, mọi người đi du lịch như một thói quen và du lịch đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người. Nền kinh tế ngày càng phát triển đồng nghĩa với mức sống của con người ngày càng được nâng cao, và những nhu cầu của họ đòi hỏi cao hơn. Trước đây nhu cầu của họ chủ yếu là những nhu cầu thiết yếu như: ăn, ở, mặc, đi lại... Nhưng ngày nay họ lại mong muốn đi du lịch để giao lưu, để tự hoàn thiện mình, khám phá những điều mới lạ…

Đứng trước bối cảnh đó hàng loạt công ty dịch vụ du lịch đã ra đời, kéo theo sự cạnh tranh rất khốc liệt trên lĩnh vực kinh doanh này, nhiều công ty đã phải chia tay sớm với thị trường do sức cạnh tranh không đủ với các đối thủ.

Kết cấu báo cáo:

Phần I: tìm hiểu chung về tổ chức và hoạt động của tru

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 93 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

GVHD: Trần Thị Bích Hằng                                           Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU

Toàn cầu hoá các hoạt động kinh doanh và hội nhập kinh tế khu vực đang là mét xu thế không thể đảo ngược trên toàn thế giới. Bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là khi Việt nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã tạo ra nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển mạnh trên các lĩnh vực.              Toµn cÇu ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ héi nhËp kinh tÕ khu vùc ®ang lµ mét xu thÕ kh«ng thÓ ®¶o ng­îc trªn toµn thÕ giíi. Bèi c¶nh míi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ khi ViÖt nam gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) ®· t¹o ra nhiÒu thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ph¸t triÓn m¹nh trªn c¸c lÜnh vùc.

Du lịch là một ngành dịch vụ đã trở thành nhu cầu phổ biến của người dân ở mỗi quốc gia, mọi người đi du lịch nh­ mét thói quen và du lịch đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người. Nền kinh tế ngày càng phát triển đồng nghĩa với mức sống của con người ngày càng được nâng cao, và những nhu cầu của họ đòi hỏi cao hơn. Trước đây nhu cầu của họ chủ yếu là những nhu cầu thiết yếu nh­: ăn, ở, mặc, đi lại... Nhưng ngày nay họ lại mong muốn đi du lịch để giao lưu, để tự hoàn thiện mình, khám phá những điều mới lạ…

Đứng trước bối cảnh đó hàng loạt công ty dịch vụ du lịch đã ra đời, kéo theo sù cạnh tranh rất khốc liệt trên lĩnh vực kinh doanh này, nhiều công ty đã phải chia tay sớm với thị trường do sức cạnh tranh không đủ với các đối thủ.

Nhận thức được vấn đề này, em đã chọn công ty du lịch Trường Sơn thực tập cho khoá tốt nghiệp của mình, tại Trung tâm Lữ hành Quốc tế và nội địa. Trong thời gian thực tập em đã được tìm hiểu tổng quát về đơn vị thực tập, từ đó đề xuất mét sè phương hướng phát triển cho công ty và đưa ra mét sè kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm giải quyết những hạn chế còn vướng mắc trong ngành du lịch nói chung và trong công ty du lịch Trường Sơn nói riêng.

Trong thời gian thực tập do thời gian và kinh nghiệm có hạn nên báo báo còn có những hạn chế nhất định, vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của Thầy cô giáo cùng tất cả các bạn để bài báo cáo của em được hoàn chỉnh hơn.

SVTH: Nguyễn Mạnh Hà - Lớp HQ1                       

20

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị khách sạn du lịch
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty du lịch Trường Sơn Toàn cầu hoá các hoạt động kinh doanh và hội nhập kinh tế khu vực đang là một xu thế không thể đảo ngược trên toàn thế giới. Bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là khi Việt nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã tạo ra nhiều docx Đăng bởi
5 stars - 98375 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: binhnhistock - 14/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty du lịch Trường Sơn