Phương hướng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 60 Kb | Thành viên chia sẻ: khoinghiep1 | Sửa đổi lần cuối: 03/01/2012

Trong công cuộc đổi mới, đất nước ta đã thu được những kết quả to lớn trong nhiều lĩnh vực song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó kẻ thù câu kết với nhau triệt để lợi dụng những khó khăn và tìm mọi cách để chống phá, thôn tính Việt Nam. Nước ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kì hoà bình, đang thực hiện những đường lối của Đảng về phát triển kinh tế -xã hội sau những năm đổi mới, đẩy lùi lạm phát, đưa kinh tế nhanh chóng phát triển, trật tự an ninh được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng , phấn khởi hăng hái khắc phục những khó khăn chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó ta còn vấp phải một số khó khăn như nền kinh tế còn mất cân đối về cơ cấu, tệ nạn xã hội còn nhiều do đó an ninh chính trị chưa thật vững chắc. Sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu,Việt Nam vẫn kiên định đi theo

con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà Bác và Đảng ta đã chọn.Việc kiên định với mục tiêu, con đường đã chọn của Đảng và nhân dân ta càng làm cho kẻ thù chống phá ta quyết liệt hơn.Chúng thông qua những hoạt động diễn biến hoà bình để thực hiện xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, triệt tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta. Chúng tiếp tục chống phá về

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 60 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

PHẦN I

MỞ ĐẦU

Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, thời đại nào, dân tộc ta còng luôn có một truyền thống đoàn kết bền vững, mét tinh thần yêu nước sâu sắc, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm. Những điều đó đã viết lên lịch sử oai hùng của dân tộc với những chiến công hiển hách. Trải qua thời gian, lịch sử dân tộc luôn được viết thêm những trang mới huy hoàng. Các thế hệ đi sau luôn kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong các cuộc đấu tranh giành và giữ chính quyền, chiến tranh giải phóng dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kế thừa và phát triển truyền thống quân sự quốc phòng lên một bước mới. Vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lê Nin về chiến tranh, quân đội và quốc phòng vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn và sáng tạo vấn đề tổ chức lực lượng trong khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng với phương châm “vũ trang toàn dân đi đôi với xây dựng Quân đội nhân dân”, đồng thời giải quyết tốt vấn đề về hậu phương chiến lược và lực lượng đồng minh chiến lược của cách mạng. Từ những kinh nghiệm và những bài học xương máu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, và yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc hiện nay mà ta có thể khẳng định rằng xây dựng nền quốc phòng toàn dân với lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, là nhiệm vụ chiến lược và thường xuyên lâu dài, vừa khẩn trương cấp bách trong cục diện đất nước ngày nay, đó là nhiệm vụ của toàn dân, toàn quân ta.

Dân quân tự vệ là lực lượng vò trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, là mét bộ phận của lực lượng vò trang nhân dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam, sù quản lý, điều hành của Chính phủ và của Uỷ ban Nhân dân, sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, là mét trong những công cụ chủ yếu

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Quản lý nhà nước
Phương hướng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay. Trong công cuộc đổi mới, đất nước ta đã thu được những kết quả to lớn trong nhiều lĩnh vực song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó kẻ thù câu kết với nhau triệt để lợi dụng những khó khăn và tìm mọi cách để chống phá, thôn tính Việt Nam. Nước ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời ... docx Đăng bởi
5 stars - 45452 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: khoinghiep1 - 03/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/02/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phương hướng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay.