Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong giai đoạn hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 57 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 624 Kb | Thành viên upload: trandinhthang426tc

Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được đều phải có những chiến lược, giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Trong đó các giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn luôn được chú trọng nghiên cứu và thực hiên, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu, quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp.

Với những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ của Việt Nam trong bối cảnh đất nước vừa gia nhập tổ chức WTO như hiện nay thì vấn đề này càng thực sự cần thiết và cần được chú trọng. Doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam hiện nay hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ cần phải có được những quyết định đúng đắn trong vấn đề sản xuất kinh doanh của mình để có thể đương đầu với những cơ hội cũng như thách thức ở phía trước. Làm rõ được vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ thấy được những mặt chủ yếu đã đạt được và những tồn tại, vướng mắc cần được khắc phục và giải quyết, từ đó đưa ra được những bài học kinh nghiệm cho những giai đoạn sau.

Kết cấu bài chuyên đề tốt nghiệp được chia như sau:

Phần Mở Đầu

Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chương 2: Phân tích t

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 624 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chuyn đề tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA KHOA HỌC QUẢN Lí

š&›

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

 

Đề tài:

Một số giải phỏp nừng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Từn Á Đại Thành

trong giai đoạn hiện nay

 

 

 

 

 

 

          Giáo viên hướng dẫn                   :   PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà

           Sinh viên thực hiện                            :  Nguyễn Kiên Hải

           Lớp                                          : QLKT 46A

           Khoá                                          : 46

HÀ NỘI,5 2008

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1              6

CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG              6

1.1.Khỏi niệm v hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.              6

1.1.1.Khỏi niệm hoạt động sản xuất kinh doanh:              7

1.1.2. Cỏc quan điểm v hiệu qu sản xuất kinh doanh:              7

1.1.3. Khỏi niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:              8

1.1.4.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là công cụđể quản lý doanh nghiệp.              9

1.1.4.2.Sự cần thiết phải nừng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanhđó là:              10

1.1.5.1. Cỏc yếu tố bờn ngoài:              11

1.1.5.2. Cỏc yếu tố bờn trong:              14

1.1.6. Bản chất.              18

1. 2. Cỏc chỉ tiờu phản ỏnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.              19

Bao gồm cỏc chỉ tiờu tổng hợp và chỉ tiờu cụ thể:              19

1.2.1. Cỏc chỉ tiờu tổng hợp:              19

1.2.1.1. Ch tiu hiệu qu kinh doanh tổng hợp:              19

1.2.1.3. Doanh lợi doanh thu bỏn hàng:              20

1.2.2. Cỏc chỉ tiờu cụ thể:              21

1.2.2.1. Chỉ tiờu hiệu quả sử dụng vốn:              21

1.2.2.2. Chỉ tiờu hiệu quả sử dụng lao động:              22

1.2.2.3. Hiệu quả sử dụng nguyờn vật liệu:              23

CHƯƠNG 2              23

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QU HOẠTĐỘNG              23

2.1. Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Từn Á Đại Thành.              24

2.1.1. Tóm tắt lịch sử hình thành và các bước phát triển quan trọng của Tập đoàn Tân Á Đại Thành:              24

2.1.2. Tình hình lao động của Tập đoàn Tân Á Đại Thành:              25

2.1.2.1. Trách nhiệm của công ty đối với người lao động:              25

2.1.2.2. Cơ cấu lao động của Tập đoàn Từn Á Đại Thành:              26

Tæng Gi¸m ®èc              27

2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Từn Á Đại Thành:              28

2.1.4.1. Sản phẩm bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời Sunflower:              29

2.1.4.2. Sản phẩm bình nước nóng sử dụng điện:              30

2.1.4.3. Sản phẩm bồn chứa nước Inox:              31

2.1.4.4. Sản phẩm bồn chứa nước bằng nhựa:              32

2.1.4.5. Sản phẩmống Inox:              33

2.1.4.6. Sản phẩm chậu rửa Inox:              34

2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm bình nước nóng của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.              35

2.2.1. Những nhừn tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Từn Á Đại Thành:              35

2.2.1.1. Năng lực nội b:              36

2.2.1.2. Nhu cầu th trườngđối với cỏc sản phẩm của Tậpđoàn Từn Á Đại Thành:              36

2.2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Từn Á Đại Thành:              38

2.2.2.1. Kết qu hoạtđộng sản xuất kinh doanh của Tậpđoàn Từn Á Đại Thành trong mấy năm tr lạiđõy.              38

2.2.2.2. Cỏc ch tiu hiệu qu hoạtđộng sản xuất kinh doanh của Tậpđoàn Từn Á Đại Thành trong mấy năm vừa qua.              40

2.2.3. Cỏc biện phỏp đó và đang được tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích kể trên.              41

2.2.3.1. Cụng tỏc đầu tư phỏt triển sản xuất:                41

2.2.3.2. Những giải phỏp lớn, sỏng kiến cải tiến kĩ thuật:              43

2.2.3.3. Nừng Cao đời sống vật chất & tinh thần cho CBCNV:              45

CHƯƠNG 3              46

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GểP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ       HOẠT ĐỘNGSẢN XUẤT KINH DOANH CHO              46

3. 1. Phương hướng hoạtđộng sản xuất kinh doanh của Tậpđoàn Từn Á Đại Thành  đến 2010.              46

3.2. Một số giải php góp phần nng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Tập đoàn Từn Á Đại Thành.              47

3. 2. 1 . Giải php về vốn, tài chính:              47

3.2.2. Giải phỏp về chất lượng sản phẩm:              49

3.2.3. Giải pháp về công nghệ:              49

3.2.4. Giải phỏp về lao động:              50

3.2.5. Giảm chi phí đến mức tối đa nhằm tăng lợi nhuận:              52

3.2.6. Giải phỏp đối với thị trường:              53

3.2.7. Thường xuyờn phải có sự kiểm tra, giám sát từng công đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh:              54

3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước.              55

PHẦN KẾT LUẬN              56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO              56

PHN MĐẦU

Nguyễn Kin Hải QuQu                            Quản Lý Kinh Tế 46A

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong giai đoạn hiện nay Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được đều phải có những chiến lược, giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Trong đó các giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn luôn được chú trọng nghiên cứu docx Đăng bởi
5 stars - 85799 reviews
Thông tin tài liệu 57 trang Đăng bởi: trandinhthang426tc - 09/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong giai đoạn hiện nay