Chính sách giải quyết việc làm ở Lạng Sơn Thực trạng và giải pháp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 37 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: letuanh83

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đề án môn học                                                 ĐH Kinh Tế Quốc Dân

LỜI MỞ ĐẦU

                            Việc làm không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội, là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại nói chung, của mỗi quốc gia nói riêng. Hội nghị toàn thể lần thứ 81 của tổ chức lao động quốc tế tháng 6 - 1994 đã coi vấn đề giải quyết việc làm, chống nghèo đói, phát triển nguồn nhân lực là nội dung chủ yếu của chương trình hành động của Tổ chức lao động quốc tế.

              Mục tiêu tạo việc làm đầy đủ cho người lao động để có thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là mét trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã xác định: “ Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân”[ 9, tr. 216].

              Lạng sơn là một tỉnh miền núi, nền kinh tế chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn thấp mới đạt 4. 217. 600 đồng / người/ năm vào năm 2003, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thấp kém, kinh tế phát triển không đồng đều giữa các vùng, công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển, lao động hầu như chưa qua đào tạo, tỷ lệ người thiếu việc làm và thất nghiệp còn cao. Vì vậy vấn đề đảm bảo việc làm cho người lao động đã và đang đặt ra thách thức lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn.

              Xuất phát từ tình hình đó, việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề giải quyết việc làm, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm ở Lạng sơn hiện nay, nhằm tìm ra phương hướng và giải pháp hữu hiệu để sử dụng nguồn lực lao động ở Lạng sơn vừa là vấn đề cấp bách trước mắt, vừa là vấn đề cơ bản lâu dài và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn thiết thực. Trên cơ sở làm rõ lý luận và thực tiễn vấn đề giải quyết việc làm và từ thực trạng giải quyết việc làm ở Lạng sơn, đề án mục đích kiến nghị phương hướng và giải pháp thúc đẩy giải quyết việc làm ở Lạng sơn. Do đó em chọn đề tài: “ Chính sách giải quyết việc làm ở Lạng Sơn – Thực trạng và giải pháp”

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Kinh tế lao động
Chính sách giải quyết việc làm ở Lạng Sơn Thực trạng và giải pháp docx Đăng bởi
5 stars - 178153 reviews
Thông tin tài liệu 37 trang Đăng bởi: letuanh83 - 11/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chính sách giải quyết việc làm ở Lạng Sơn Thực trạng và giải pháp