Đánh giá về kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng sô 2 Quảng Ninh 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 161 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: otcthao | Sửa đổi lần cuối: 22/04/2012

Chương I : Kế toán vật liệu , công cụ dụng cụ

ChươngII: kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương

ChươngIII :

kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Chương IV: kế toán tiêu thụ và xác định kết quả

Chương V : Tìm hiểu các loại kế toán tại Công ty Xây dựng số

Chương I : Kế toán vật liệu , công cụ dụng cụ

Phần I: lời nói đầu

Phần II

Tổng quan về công ty, đề bài

PHần III : Thực trạng công tác kế toán tại công ty

Phần IV

Đánh giá chung về kế toán tổng hợp tại công ty xây dựng số

Phần I: lời nói đầu

PHầN XÂY DựNG Số

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU