Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc

Loại file: pdf, docx | Số trang: 90 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,462 Kb | Thành viên upload: banmai888

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vị hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia ra nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả cao. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình: Vốn và nguồn, tăng và giảm……Mỗi thông tin thu được là kết quả của quá trình có tính hai mặt: thông tin và kiểm tra. Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chín

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,462 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

 

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp                           Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT              3

LỜI NểI ĐẦU              5

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN TẠI CễNG TY TNHH HOÀNG QUỐC.              7

1. Tổng quát về vốn bằng tiền trong các Doanh nghiệp.              7

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán Vốn bằng tiền trong Doanh nghiệp:              7

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của Vốn bằng tiền:              7

1.1.1.1. Khái niệm:              7

1. 1.1.2. Đặc điểm vốn bằng tiền:              8

1.1.2. Yêu cầu quản lý Vốn bằng tiền:              9

1.1.3. Nhiệm vụ của Kế toán Vốn bằng tiền:              9

1.2. Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong các Doanh nghiệp:              10

1.2.1. Nguyên tắc hạch toán Vốn bằng tiền:              10

1.2.2. Kế toán tiền mặt tại Quỹ:              10

1.2.2.1. Nguyên tắc hạch toán:              11

1.2.2.2. Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ:              12

1.2.2.3. Tài khoản sử dụng:              12

1.2.2.4. Trình tự kế toán:              13

1.2.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng              14

1.2.3.1. Nguyên tắc hạch toán:              15

1.2.3.2. Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ:              16

1.2.3.3. Tài khoản sử dụng:              17

1.2.3.4. Trình tự kế toán:              17

1.2.4. Hạch toán tiền đang chuyển              18

1.2.4.1. Chứng từ sử dụng              19

1.2.4.2. Tài khoản sử dụng              19

1.2.4.3. Trình tự kế toán              19

1.2.5. Kế toán các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ:              20

1.2.5.1. Nguyên tắc hạch toán:              20

1.2.5.2. Tài khoản sử dụng:              21

1.2.5.3. Trình tự kế toán:              22

1.3. Hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán vốn bằng tiền:              24

1.3.1. Hệ thống sổ kế toán:              24

1.3.1.1. Hình thức Nhật ký - Sổ cái:              25

1.3.1.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ:              26

SƠ ĐỒ 06: TRèNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN              27

THEO HèNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ              27

1.3.1.3. Hình thức Nhật ký chung:              27

SƠ ĐỒ 07: TRèNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN              28

THEO HèNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT Kí CHUNG              28

1.3.1.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính:              29

SƠ ĐỒ 08: TRèNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁNTHEO HèNH THỨC KẾ TOÁN TRấN MÁY VI TÍNH              29

1.3.2. Báo cáo kế toán:              30

1.3.2.1. Báo cáo bắt buộc:              30

1.3.2.2. Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:              30

2. Đặc điểm và tổ chức vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc.              30

2.1. Đặc điểm vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc.              30

2.2 Tổ chức quản lý Vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc.              32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CễNG TY TNHH HOÀNG QUỐC              33

2.1. Thủ tục chứng từ              33

2.2. Kế toán chi tiết vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc              34

2.2.1. Kế toán tiền mặt:              34

2.2.1.1. Chế độ quản lý tiền mặt tại quỹ:              34

2.2.1.2. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng:              35

2.2.1.3. Thủ tục thu, chi lập chứng từ kế toán.              35

2.2.1.4. Quy trình kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH Hoàng Quốc:              37

BIỂU 2.1: HểA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG              38

BIỂU SỐ 2.2: PHIẾU THU              39

BIỂU SỐ 2.4: SỔ QUỸ TIỀN MẶT              48

2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng              50

2.2.2.1. Quy định về kế toán tiền gửi ngân hàng:              51

2.2.2.2. Nhiệm vụ của kế toán tiền gửi ngân hàng:              51

2.2.2.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng:              51

2.2.2.4. Tình hình thực tế về kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Hoàng Quốc.              52

2.2.3. Đối chiếu và điều chỉnh số sách              64

2.2.3.1. Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh tiền mặt tại quỹ.              64

2.2.3.2. Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh TGNH:              66

2.3. Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc.              70

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CễNG TY TNHH HOÀNG QUỐC              80

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty và phương hướng hoàn thiện.              80

3.1.1. Ưu điểm:              80

3.1.2. Nhược điểm:              82

3. 2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc.              82

KẾT LUẬN              86

DANHMỤCTÀILIỆUTHAMKHẢO              87

NHẬN XẫT CỦA CễNG TY TNHH HOÀNG QUỐC              87

NHẬN XẫT CỦA GIÁO VIấN HƯỚNG DẪN              88

NHẬN XẫT CỦA GIÁO VIấN PHẢN BIỆN              89

 

Sinh viên Bùi Hồng Thủy                                     Lớp Kế toán 3 - TC 394156

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vị hoạt động của doanh docx Đăng bởi
5 stars - 49505 reviews
Thông tin tài liệu 90 trang Đăng bởi: banmai888 - 08/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc