Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai

Loại file: pdf, docx | Số trang: 58 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 594 Kb | Thành viên upload: phamhoang_afc

Bước vào thể kỷ 21, với những thành tựu đã đạt được từ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, nền kinh tế nước ta đang tạo ra những bước phát triển trên con đường hội nhập và phát triển. Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành NH Việt Nam cũng đã có những bước phát triển đáng kể.

Hệ thống NH đóng một vai trò vô cùng quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế nước ta bằng việc huy động và phân phối vốn cho các thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Do vậy, trong giai đoạn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay, việc đẩy mạnh huy động vốn qua hệ thống NH là một tất yếu.

Hoạt động huy động vốn của NHTM là hoạt động có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp NH gia tăng vốn cần thiết, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn là hoạt động cung ứng vốn kịp thời cho khu vực doanh nghiệp và dân cư, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động còn nhiều hạn chế. Đứng trước nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đòi hỏi hệ thống NH không chỉ tăng vốn đơn thuần về mặt số lượng mà phải nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động.

Với mục tiêu trở thành một NH có vị thế trong khu vực và trên thế giới, NHNo&PTN

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1756
Lượt tải: 31
Số trang: 58
Kích thước: 594 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Học Viện Ngõn Hàng                            Chuyềnđề tốt nghiệp

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CH VIẾT TẮT              7

LỜI MỞ ĐẦU              8

CHƯƠNG 1              10

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI              11

1.1.              Ngân hàng thương mại (NHTM) và hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường              11

1.1.1.              Khái quát về NHTM              11

1.1.2.              Các hoạt động cơ bản của NHTM              11

1.1.2.1.              Huy động vốn              11

1.1.2.2.              Hoạt động sử dụng vốn:              11

1.1.2.3.              Các hoạt động khác:              12

1.2.              Nguồn vốn của NHTM              12

1.2.1.              Vốn chủ sở hữu              13

1.2.2.              Vốn huy động từ bên ngoài               13

1.2.2.1.              Tiền gửi              13

1.2.2.2.              Các nguồn huy động khác              15

1.2.3.              Nguồn vốn đi vay              15

1.2.3.1.              Vay của NHTW              15

1.2.3.2.              Vay các TCTD              16

1.2.3.3.              Vốn khác              16

1.3.              Chất lượng huy động vốn của NHTM              16

1.3.1.              Quan niệm về chất lượng huy động vốn của NHTM              16

1.3.2.              Các chỉ tiêu biểu hiện chất lượng huy động vốn của NHTM              17

1.3.2.1.              Tính ổn định của quy mô và cơ cấu nguồn vốn huy động.              17

1.3.2.2.              Khả năng đáp ứng của nguồn vốn huy động với nhu cầu sử dụng vốn              17

1.3.2.3.              Sự đa dạng của hình thức huy động vốn              17

1.3.2.4.              Khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho các tài sản của ngân hàng              18

1.3.2.5.              Chi phí huy động vốn              19

1.3.3.              Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng huy động vốn của NHTM              19

1.3.3.1.              Cung cấp đủ vốn cho hoạt động sử dụng vốn nhằm đáp ứng các mục tiêu về lợi nhuận, khả năng cạnh tranh, mở rộng dịch vụ.              19

1.3.3.2.              Có được các nguồn vốn với chi phí huy động vốn thấp và ổn định              20

1.3.3.3.              Có thêm nguồn thanh khoản tránh được rủi ro              20

1.4.              Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng huy động vốn của NHTM              20

1.4.1.              Các nhân tố thuộc về bản thân Ngân hàng              20

1.4.1.1.              Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng              20

1.4.1.2.              Các dịch vụ do Ngân hàng cung ứng              20

1.4.1.3.              Uy tín của Ngân hàng              21

1.4.2.              Các nhân tố thuộc về khách hàng              21

1.4.2.1.              Thu nhập của dân cư              21

1.4.2.2.              Tâm lý của người gửi tiền              21

1.4.3.              Các nhân tố thuộc về nền kinh tế              22

1.4.3.1.              Môi trường pháp lý              22

1.4.3.2.              Tình trạng của nền kinh tế              22

1.4.3.3.              Điều kiện thị trường và cạnh tranh              22

CHƯƠNG 2              23

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo VÀ  PTNT  HOÀNG MAI              23

2.1.              Tổng quan về hoạt động của Chi nhánh NHNNo & PTNT Hoàng Mai              23

2.1.1.              Giới thiệu chung về chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai              23

Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh Hoàng Mai              24

2.1.2.              Một số kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Hoàng Mai              25

2.1.2.1.              Về hoạt động huy động vốn              25

2.1.2.2.              Về hoạt động sử dụng vốn              26

Bảng 2.1. Bảng tổng kết tình hình sử dụng vốn tại Chi nhánh              26

NHNo& PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009              26

2.1.2.3.              Về  kết quả hoạt động kinh doanh tại NHNo & PTNT Hoàng Mai              27

Bảng 2.2. Bảng một số kết quả tài chính chủ yếu tại Chi nhánh              27

NHNo& PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009              27

            Đơn vị tính: Tỷ đồng,%              27

2.2.              Thực trạng chất lượng huy động vốn tại chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai              28

2.2.1.              Quy mô và cơ cấu nguồn vốn huy động              28

2.2.1.1.              Quy mô vốn huy động và tốc độ tăng trưởng quy mô nguồn vốn huy động              29

Bảng 2.3. Nguồn vốn huy động yếu tại Chi nhánh NHNo& PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009              29

Hình 2.2. Biểu đồ nguồn vốn huy động tại Chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009              29

2.2.1.2.              Cơ cấu nguồn vốn huy động              30

Bảng 2.4. Cơ cấu vốn huy động theo loại tiềntại Chi nhánh              30

NHNo& PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009              30

Bảng 2.5. Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạntại Chi nhánh               31

NHNo& PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009              31

Hình 2.4. Biểuđồ cơ cấu huy động theo k hạntại Chi nhánh NHNo& PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009              32

Bảng 2.6. Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàngtại Chi nhánh NHNo& PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009              33

Bảng 2. 7. Cơ cấu tiền gửi  trong dân cưtại Chi nhánh NHNo& PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009                  35

(Đơn vị: tỷ VNĐ, %)              35

2.2.2.              Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn              36

Bảng 2. 8. Huy động và sử dụng vốn tại Chi nhánh NHNo& PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009              36

2.2.3.              Chi phí huy động vốn và khả năng tiết kiệm chi phí              37

Bảng 2. 9.Các chỉ tiêu về thu lãi và trả lãi tại Chi nhánh NHNo& PTNT Hoàng Mai từ năm 2007 - 2009              37

(Đơn vị: Tỷ VND)              37

Bảng 2.10. Tương quan tăng trưởng vốn huy động và chi phí trả lãi tại Chi nhánh NHNo& PTNTHoàng Mai từ năm 2007-2009              38

                         (Đơn vị: Tỷ VND, %)              38

2.3.              Đánh giá chung về chất lượng huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai              38

2.3.1.              Những kết quả đạt được               38

2.3.1.1.              Về các hình thức huy động vốn.              38

2.3.1.2.              Quy mô và cơ cấu nguồn vốn              39

2.3.1.3.              Sự đa dạng của các công cụ và đối tượng huy động vốn              40

2.3.1.4.              Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn  hợp lý              41

2.3.2.              Những hạn chế              41

2.3.2.1.              Nguồn vốn huy động ngoại tệ còn hạn chế              41

2.3.2.2.              Chưa có giải pháp hiệu quả để thu hút nguồn tiền gửi dân cư              41

2.3.2.3.              Nguồn tiền gửi không kỳ hạn còn hạn chế làm tăng chi phí huy động vốn              41

2.3.2.4.              Lãi suất và chi phí huy động vốn chưa hợp lý              42

2.3.2.5.              Chưa chủ động đưa ra các hình thức huy động vốn mới thu hút sự quan tâm của khách hàng              42

2.3.3.              Các nguyên nhân              42

2.3.3.1.              Nguyên nhân chủ quan:              42

2.3.3.2.              Nguyên nhân khách quan:              43

2.3.3.3.              Các nguyên nhân khác              43

CHƯƠNG 3              44

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HOÀNG MAI              44

3.1.              Định hướng phát triển nguồn vốn của chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai trong thời gian tới.              44

3.1.1.              Định hướng phát triển chung của chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai              44

3.1.1.1.              Triển vọng và thách thức trong thời gian tới              45

3.1.1.2.              Định hướng phát triển chung của Chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai trong thời gian tới              46

3.1.2.              Định hướng phát triển nguồn vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai              47

3.2.              Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai              47

3.2.1.              Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các dịch vụ mới              47

3.2.2.              Chú trọng đến hoạt động Marketing ngân hàng:              49

3.2.3.              Mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới các phòng giao dịch.              50

2.3.4.              Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý:              50

2.3.4.1.              Nguồn vốn không kỳ hạn:              50

2.3.4.2.              Nguồn tiền gửi có kỳ hạn              51

2.3.5.              Nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng vốn              52

2.3.5.1.              Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý và nâng cao chất lượng sử dụng vốn:              52

2.3.5.2.              Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn              52

3.3.              Một số kiến nghị              53

3.3.1.              Kiến Nghị với Nhà nước              53

3.3.1.1.              Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô:              53

3.3.1.2.              Tạo lập môi trường pháp lý ổn định.              53

3.3.1.3.              Về môi trường xã hội.              54

3.3.2.              Kiến nghị với NHNN              54

3.3.3.              Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam              55

KẾT LUẬN              56

TÀI LIỆU THAM KHẢO              58

Sinh viên: Đỗ Th Thanh HươngL                            Lớp: NHE - K9

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn của chi nhánh NHNo & ...

  Đăng bởi: phamhoang_afc Số trang: 58

Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn của chi nhánh NHNo & ...

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 1756
⬇ Lượt tải: 31

download now Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh ...

  Đăng bởi: trieu_phu_vn Số trang: | Số trang: 91

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh ...

📎 Số trang: | Số trang: 91
👁 Lượt xem: 356
⬇ Lượt tải: 18

download now Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại phòng ...

  Đăng bởi: ductu8686 Số trang: | Số trang: 53

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại phòng ...

📎 Số trang: | Số trang: 53
👁 Lượt xem: 72
⬇ Lượt tải: 10

download now Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại phòng giao dịch techcombank hoàng mai_ hà nội

 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh ...

  Đăng bởi: nguyenmanhtruong1191985 Số trang: | Số trang: 69

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh ...

📎 Số trang: | Số trang: 69
👁 Lượt xem: 345
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Chợ đồn

 • Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn tại NHTMCP ...

  Đăng bởi: sl_wooden Số trang: | Số trang: 82

Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn tại NHTMCP ...

📎 Số trang: | Số trang: 82
👁 Lượt xem: 323
⬇ Lượt tải: 16

download now Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn tại NHTMCP Công thương chi nhánh Cửa Lò

 • Các giải pháp nâng cao hiệu qủa huy động vốn tại chi nhánh NHNo ...

  Đăng bởi: nguyennam1577 Số trang: | Số trang: 85

Các giải pháp nâng cao hiệu qủa huy động vốn tại chi nhánh NHNo ...

📎 Số trang: | Số trang: 85
👁 Lượt xem: 483
⬇ Lượt tải: 16

download now Các giải pháp nâng cao hiệu qủa huy động vốn tại chi nhánh NHNo PTNT Huyện Hiệp Hoà Tỉnh Bắc Giang

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn ...

  Đăng bởi: phamthuy Số trang: | Số trang: 81

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn ...

📎 Số trang: | Số trang: 81
👁 Lượt xem: 310
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo & PTNT khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang

 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại ...

  Đăng bởi: stock2305 Số trang: | Số trang: 40

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 40
👁 Lượt xem: 64
⬇ Lượt tải: 2

download now Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Thăng Long

Kinh tế
Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai Bước vào thể kỷ 21, với những thành tựu đã đạt được từ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, nền kinh tế nước ta đang tạo ra những bước phát triển trên con đường hội nhập và phát triển. Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành NH Việt Nam cũng đã docx Đăng bởi
5 stars - 90385 reviews
Thông tin tài liệu 58 trang Đăng bởi: phamhoang_afc - 01/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT Hoàng Mai