Cơ cấu các thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 78 Kb | Thành viên upload: vuthilieuhl

Nước Việt Nam ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn này là giai đoạn quyết định, là tiền đề để bước lên CNXH. Vì vậy việc xác địnhcơ cấu thành phần kinh tế giai đoạn này là rất quan trọng đòi hỏi phải có một đường lối đúng đắn, phù hợp với điều kiện nước ta đó là nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước định hướng XHCN. Vai trò của nhà nước trong việc phân định các thành phần kinh tế của nước ta là cần thiết và hết sức quan trọng, phải lấy thành phần kinh tế nhà nước làm chủ đạo để phát triển các thành phần kinh tế khác, đưa đất nước đi lên sánh ngang tầm với các nước trong khu vực và quốc tế.

Do tầm quan trọng của các thành phần kinh tế trong giai đoạn quá độ, nó quyết định đến sự phát triển của đất nước. Nên em rất muốn tìm hiểu vai trò và quá trình phát triển của các thành phần kinh tế. Do đó em đã chọn đề tài này “Cơ cấu các thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN”.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 78 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Lời nói đầu

Nước Việt Nam ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn này là giai đoạn quyết định, là tiền đề để bước lên CNXH. Vì vậy việc xác địnhcơ cấu thành phần kinh tế giai đoạn này là rất quan trọng đòi hỏi phải có một đường lối đúng đắn, phù hợp với điều kiện nước ta đó là nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước định hướng XHCN. Vai trò của nhà nước trong việc phân định các thành phần kinh tế của nước ta là cần thiết và hết sức quan trọng, phải lấy thành phần kinh tế nhà nước làm chủ đạo để phát triển các thành phần kinh tế khác, đưa đất nước đi lên sánh ngang tầm với các nước trong khu vực và quốc tế.

Do tầm quan trọng của các thành phần kinh tế trong giai đoạn quá độ, nó quyết định đến sự phát triển của đất nước. Nên em rất muốn tìm hiểu vai trò và quá trình phát triển của các thành phần kinh tế. Do đó em đã chọn đề tài này “Cơ cấu các thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN”.

Nội dung của đề tài em trình bày gồm có 3 phần :

      I_ Lý luận chung về cơ cấu các thành phần trong thời kỳ quá độ 

1.     Khái niêm về thành phần kinh tế

2.   Tính tất yếu khách quan của việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần

      II_ Nội dung cơ cấu các thành phần kinh tế

1.     Nội dung các thành phần kinh tế

2.     Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế

3.     ý nghĩa của việc sử dụng nhiều thành phần kinh tế ở nước ta

     III_ Thực trạng và giải pháp phát triển nền kinh tế nhiều thành phần

1.     Thực trạng nền kinh tế nước ta

2.     Giải pháp phát triển

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế
Cơ cấu các thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN Nước Việt Nam ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn này là giai đoạn quyết định, là tiền đề để bước lên CNXH. Vì vậy việc xác địnhcơ cấu thành phần kinh tế giai đoạn này là rất quan trọng đòi hỏi phải có một đường lối đúng docx Đăng bởi
5 stars - 34881 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: vuthilieuhl - 14/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cơ cấu các thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN