Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 122 Kb | Thành viên upload: thanhvienf319

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Trong hệ tư tưởng của người, độc lập tự chủ, tự lực tự cường gắn với đoàn kết và mở rộng hợp tác quốc tế là nội dung cốt lõi trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người nêu rõ, muốn người ta giúp cho, thì trước hết mình phải giúp lấy mình đã; và tự lực cánh sinh là một truyền thống quý báu của cách mạng nước ta. Từ khi giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh luôn xác định cách mạng Việt Nam có mối liên hệ mật thiết với các trào lưu và lực lượng tiến bộ của thế giới, việc tăng cường các mối liên hệ và hợp tác quốc tế là một trong những điều giúp ta kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Sức mạnh của Việt Nam là ở sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, là ở việc phát huy mọi nguồn lực của đất nước, đồng thời phải hoạt động tích cực để đặt Việt Nam vào d

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 122 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx - Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Trong hệ tư tưởng của người, độc lập tự chủ, tự lực tự cường gắn với đoàn kết và mở rộng hợp tác quốc tế là nội dung cốt lõi trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người nêu rõ, muốn người ta giúp cho, thì trước hết mình phải giúp lấy mình đã; và tự lực cánh sinh là một truyền thống quý báu của cách mạng nước ta. Từ khi giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lờ-nin, Hồ Chí Minh luôn xác định cách mạng Việt Nam có mối liên hệ mật thiết với các trào lưu và lực lượng tiến bộ của thế giới, việc tăng cường các mối liên hệ và hợp tác quốc tế là một trong những điều giúp ta kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Sức mạnh của Việt Nam là ở sức mạnh của đại đoàn kết toàn dừn, là ở việc phỏt huy mọi nguồn lực của đất nước, đồng thời phải hoạt động tích cực để đặt Việt Nam vào dòng chảy chung của thế giới, tận dụng và phát huy sức mạnh thời đại, biết tranh thủ sự ủng hộ và hợp tỏc quốc tế.Đó cũng chính là cơ sở để phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

“ Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại” là tư tưởng mang tính chiến lược cách mạng và rất sáng tạo của Hồ Chí Minh. Nú góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, nhấn chìm tất cả bè lũ xâm lược cướp nước và tay sai bán nước, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước ngày hôm nay, chúng ta cần phát huy tối đa tính tự lực và nâng cao hợp tác quốc tế; giữ vững bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập.

Vậy thì, xuất phát từ cơ sở nào hình thành nên tư tưởng này của Người, và nội dung của tư tưởng cụ thể ra sao, vận dụng tư tưởng sách lược này trong bối cảnh nước nhà hiện nay ra sao…. Em xin trình bày và làm rõ các luận điểm trên trong bài luận này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa docx Đăng bởi
5 stars - 45286 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: thanhvienf319 - 16/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh