Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 17 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 250 Kb | Thành viên upload: duchn

Gần bảy thập kỷ vừa qua, dân tộc ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ, giành được những thắng lợi vẻ vang. Từ thân phận người dân mất nước, nhân dân ta đã anh dũng vùng lên, lần lượt đánh bại sự xâm lược của nhiều đế quốc lớn mạnh, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Lực lượng lãnh đạo nhân dân ta dành được những thắng lợi vĩ đại đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại quá trình lịch sử của Cách mạng Việt Nam chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo, tinh thần phụ trách trước giai cấp và dân tộc khi thắng lợi cũng như lúc khó khăn, khi thành công cũng như lúc sai lầm, khuyết điểm. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một điều tát yếu khách quan của cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc ở Việt Nam trong thời đại mới; là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước, tích cực chuẩn bị về tư tưởng , chính trị và tổ chức của một tập thể cách mạng; là một sự sàng lọc và lựa chọn nghiêm khắc của lịch sử cách mạng Việt Nam tù khi mất nước vào tay đế quốc thưc dân Pháp. Đảng ra đời là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng dân

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 3762
Lượt tải: 18
Số trang: 17
Kích thước: 250 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

LỜI MỞ ĐẦU

       Gần bảy thập kỷ vừa qua, dân tộc ta đã vượt qua mét chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ, giành được những thắng lợi vẻ vang. từ thân phận người dân mất nước, nhân dân ta đã anh dũng vùng lên, lần lượt đánh bại sự xâm lược của nhiều đế quốc lớn mạnh, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Lực lượng lãnh đạo nhân dân ta dành được những thắng lợi vĩ đại đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.

       Nhìn lại quá trình lịch sử của Cách mạng Việt Nam chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo, tinh thần phụ trách trước giai cấp và dân tộc khi thắng lợi cũng như lúc khó khăn, khi thành công cũng như lóc sai lầm, khuyết điểm. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một điều tát yếu khách quan của cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc ở Việt Nam trong thời đại mới; là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước, tích cực chuẩn bị về tư tưởng , chính trị và tổ chức của một tập thể cách mạng; là mét sù sàng lọc và lựa chọn nghiêm khắc của lịch sử cách mạng Việt Nam tự khi mất nước vào tay đế quốc thưc dân Pháp. Đảng ra đời là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam .

       Trước khi Đảng ra đời đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng chùng đều bị thất bại trước sự đàn áp dã man của bọn thực dân Pháp. Chỉ đến năm 1924 Nguyễn Aớ Quốc trở về thống nhất ba Đảng lúc bấy giờ thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam thì cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng mới được giải quyết. Sù ra đời của Đảng gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Aớ Quốc – Hồ Chí Minh – người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Người là người Việt Nam đầu tiên nắm bắt Chủ nghĩa Mác – Lờnin và vận dụng sáng tạo vào đặc điểm lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam. Vai trò quan trọng của Người được thể hiện rõ nét trong quá trình thành lập Đảng cũng như trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

   Nội dung tiểu luận gồm có các phần sau:

Phần I: Khái quát về xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Phần II: Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời.

Phần III: Qỳa trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong quá trình thành lập ...

  Đăng bởi: duchn Số trang: 17

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong quá trình thành lập ...

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 3762
⬇ Lượt tải: 18

download now Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Vai trò của chủ tịch hồ chí minh trong việc thành lập đảng cộng ...

  Đăng bởi: dieuphong1 Số trang: | Số trang: 15

Vai trò của chủ tịch hồ chí minh trong việc thành lập đảng cộng ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 786
⬇ Lượt tải: 19

download now Vai trò của chủ tịch hồ chí minh trong việc thành lập đảng cộng sản việt nam

 • Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch ...

  Đăng bởi: trananhtuanvn72 Số trang: | Số trang: 30

Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 10523
⬇ Lượt tải: 36

download now Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 • Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch ...

  Đăng bởi: ngocnhung19940708 Số trang: | Số trang: 24

Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 322
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 • Vai trò của ý thức trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng ...

  Đăng bởi: tupg84 Số trang: | Số trang: 21

Vai trò của ý thức trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 253
⬇ Lượt tải: 18

download now Vai trò của ý thức trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá trình đổi mới kinh tế hiện nay 1

 • Vai trò của ý thức trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng ...

  Đăng bởi: captainjack1307 Số trang: | Số trang: 14

Vai trò của ý thức trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 199
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của ý thức trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá trình đổi mới kinh tế hiện nay 1

 • Vai trò của ý thức trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng ...

  Đăng bởi: dangldpost Số trang: | Số trang: 14

Vai trò của ý thức trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 10716
⬇ Lượt tải: 24

download now Vai trò của ý thức trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá trình đổi mới kinh tế hiện nay

 • Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh ...

  Đăng bởi: paulletuan Số trang: | Số trang: 16

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 449
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Liên hệ với vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp cách mạnh Việt Nam

Khoa học xã hội Triết học
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Gần bảy thập kỷ vừa qua, dân tộc ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ, giành được những thắng lợi vẻ vang. Từ thân phận người dân mất nước, nhân dân ta đã anh dũng vùng lên, lần lượt đánh bại sự xâm lược của nhiều đế docx Đăng bởi
5 stars - 19855 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: duchn - 04/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam