Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận động nông dân ở tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu thế kỷ XXI

Loại file: pdf, docx | Số trang: 14 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 53 Kb | Thành viên upload: ngocloiqb

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng về dân vận - một bộ phận hết sức quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng và nhân dân các dân tộc ở nước ta.

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước, yêu cầu tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân tiếp tục được đặt ra một cách bức thiết. Do vậy, công tác dân vận đã được đề cập trong nhiều nghị quyết của Đảng, đặc biệt Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khoá IX, có ba nghị quyết về công tác dân vận nhằm đáp ứng những yêu cầu bức thiết của nhân dân và huy động tối đa nội lực, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Vì vậy, nghiên cứu, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và tích cực đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác vận động nhân dân là một đòi hỏi bức thiết hiện nay.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tham khảo, luận văn có 2 chương:

Chương 1: tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận

Chương 2: vận dụng tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh vào công tác vận động nông dân những năm đầu thế kỷ XXI ở tỉnh

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2846
Lượt tải: 17
Số trang: 14
Kích thước: 53 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

BÁO CÁO TểM TẮT

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng về dân vận - một bộ phận hết sức quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng và nhân dân các dân tộc ở nước ta.

Có thể nói, tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh không những chứa đựng tinh thần trọng dân, thương dân, hết lòng chăm lo lợi Ých của nhân dân, nhận rõ sức mạnh của nhân dân, mà còn chỉ ra nội dung và phương thức vận động, tập hợp nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn luôn xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của công tác dân vận đối với sự nghiệp cách mạng. Bước vào thế kỷ XXI, đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức lớn; trong đó thách thức nổi bật là âm mưu của các thế lực thù địch hòng chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Do đó, công tác dân vận lúc này cần phải được đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa với những nội dung phù hợp với tình hình mới của đất nước và thế giới nhằm phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Trong 20 năm đổi mới vừa qua (1986-2006), công tác dân vận do Đảng tổ chức, lãnh đạo đã tạo ra động lực lớn cho các phong trào thi đua yêu nước, góp phần không nhỏ làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, chống lại có hiệu quả âm mưu " diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, tạo thế và lực cho đất nước; đồng thời góp phần mở rộng quyền dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận ...

  Đăng bởi: ngocloiqb Số trang: 14

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận ...

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 2846
⬇ Lượt tải: 17

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận động nông dân ở tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu thế kỷ XXI

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tư tưởng hồ chí minh về mối quan hệ giữa giai cấp với dân tộc và ...

  Đăng bởi: hoangphidiep18 Số trang: | Số trang: 95

Tư tưởng hồ chí minh về mối quan hệ giữa giai cấp với dân tộc và ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Lượt xem: 278
⬇ Lượt tải: 16

download now Tư tưởng hồ chí minh về mối quan hệ giữa giai cấp với dân tộc và việc vận dụng tư tưởng đó vào sự nghiệp đổi mới ở việt nam

 • Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về bản chất dân chủ của nhà nước ...

  Đăng bởi: brandnguyen Số trang: | Số trang: 112

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về bản chất dân chủ của nhà nước ...

📎 Số trang: | Số trang: 112
👁 Lượt xem: 474
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về bản chất dân chủ của nhà nước xã hội chủ nghĩa trong đổi mới tổ chức, hoạt động của hội đồng nhân dân ở nghệ an

 • Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí ...

  Đăng bởi: nucuoi_giovamay Số trang: | Số trang: 34

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí ...

📎 Số trang: | Số trang: 34
👁 Lượt xem: 489
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

 • Biện chứng giữa vấn đề giai cấp và dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí ...

  Đăng bởi: huykhoi1975 Số trang: | Số trang: 9

Biện chứng giữa vấn đề giai cấp và dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí ...

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Lượt xem: 204
⬇ Lượt tải: 16

download now Biện chứng giữa vấn đề giai cấp và dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh Quá trình hình thành về vấn đề giai cấp và dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí ...

  Đăng bởi: nhoccoi1998 Số trang: | Số trang: 25

Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 230
⬇ Lượt tải: 16

download now Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí ...

  Đăng bởi: hovanten Số trang: | Số trang: 14

Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 467
⬇ Lượt tải: 18

download now Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Biện chứng vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đăng bởi: matrimonialdestiy Số trang: | Số trang: 12

Biện chứng vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 324
⬇ Lượt tải: 16

download now Biện chứng vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội Triết học
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận động nông dân ở tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu thế kỷ XXI Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng về dân vận - một bộ phận hết sức quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng và nhân dân các docx Đăng bởi
5 stars - 43634 reviews
Thông tin tài liệu 14 trang Đăng bởi: ngocloiqb - 17/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận động nông dân ở tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu thế kỷ XXI