Tư tưởng của Lê nin về xây dựng Đảng vô sản kiểu mới trong tác phẩm một bước tiến hai bước lùi

Loại file: pdf, docx | Số trang: 21 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 206 Kb | Thành viên upload: ntdat26081984

Kế tục sự nghiệp của C. Mác- Ph Anghen, các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, Lênin không chỉ vận dụng sáng tạo học thuyết của các ông vào hoàn cảnh cụ thể của nước Nga, thực hiện thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, mà còn bảo vệ và phát triển xuất sắc toàn diện lý luận đó trong điều kiện mới, góp phần làm giàu kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác. Tư tưởng của Lênin về Đảng kiểu mới và xây dựng Đảng cộng sản cầm quyền chính là sự bảo vệ và phát triển sáng tạo, độc đáo học thuyết Mác về Đảng cách mạng trong điều kiện nước Nga những năm đầu của thế kỷ XX. Là lãnh tụ của giai cấp công nhân quốc tế. Được hội đủ những phẩm chất thông thái của một nhà khoa học vĩ đại và tầm nhìn chiến lược của nhà cách mạng thiên tài, từ khi bước vào hoạt động cách mạng, năm 1894, Lênin đã sớm nhận ra yêu cầu của cách mạng Nga cần sớm xây dựng một đảng mác xít chân chính “phải tổ chức một đảng công nhân xã hội chủ nghĩa”.

Trong hàng loạt các tác phẩm của mình, Lênin, một mặt đã tỏ rõ thái độ kh

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 206 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

TƯ TƯNG CA Lấ - NIN V XÂY DNG ĐNG Vễ SN

KIU MI TRONG TÁC PHM

“MT BƯC TIN, HAI BƯC LÙI”.

 

A. M ĐU

 

Kờ́ tục sự nghiợ̀p của C. Mác- Ph Anghen, các nhà sáng lọ̃p chủ nghĩa xã hụ̣i khoa học, Lờnin không chỉ vọ̃n dụng sáng tạo học thuyờ́t của các ông vào hoàn cảnh cụ thờ̉ của nước Nga, thực hiợ̀n thắng li cách mạng xã hụ̣i chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, mà còn bảo vợ̀ và phát triờ̉n xuṍt sắc toàn diợ̀n lý luọ̃n đó trong điờ̀u kiợ̀n mới, góp phõ̀n làm giàu kho tàng lý luọ̃n của chủ nghĩa Mác. Tư tưởng của Lờnin vờ̀ Đảng kiờ̉u mới và xây dựng Đảng cụ̣ng sản cõ̀m quyờ̀n chính là sự bảo vợ̀ và phát triờ̉n sáng tạo, đụ̣c đáo học thuyờ́t Mác vờ̀ Đảng cách mạng trong điờ̀u kiợ̀n nước Nga những năm đõ̀u của thờ́ kỷ XX. Là lãnh tụ của giai cṍp công nhân quụ́c tờ́.Được hụ̣i đủ những phõ̉m chṍt thông thái của mụ̣t nhà khoa học vĩ đại và tõ̀m nhìn chiờ́n lược của nhà cách mạng thiên tài, từ khi bước vào hoạt đụ̣ng cách mạng, năm 1894, Lờnin đã sớm nhọ̃n ra yêu cõ̀u của cách mạng Nga cõ̀n sớm xây dựng mụ̣t đảng mác xít chân chính “phải tụ̉ chức mụ̣t đảng công nhân xã hụ̣i chủ nghĩa”.

Trong hàng lot các tác phm ca mình, Lờnin, mụ̣t mặt đã t rõ thái đụ̣ không khoan nhượng trước “chủ nghĩa kinh tờ́”, mụ̣t biờ́n dạng của chủ nghĩa cơ hụ̣i quụ́c tờ́ ở Nga và chủ nghĩa xét lại đủ mọi màu sắc đờ̉ bảo vợ̀ chủ nghĩa Mác; mặt khác, đã luọ̃n chứng vờ̀ vai trò không thờ̉ có mụ̣t lý luọ̃n nào ngoài chủ nghĩa Mác đụ́i với đảng cách mạng và đụ́i với phong trào cách mạng. Lờnin viờ́t “Khụng thờ̉ có mụ̣t đảng xã hụ̣i chủ nghĩa vững mạnh, nờ́u

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Triết học
Tư tưởng của Lê nin về xây dựng Đảng vô sản kiểu mới trong tác phẩm một bước tiến hai bước lùi Kế tục sự nghiệp của C. Mác- Ph Anghen, các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, Lênin không chỉ vận dụng sáng tạo học thuyết của các ông vào hoàn cảnh cụ thể của nước Nga, thực hiện thắng lợi cách mạng xã docx Đăng bởi
5 stars - 117363 reviews
Thông tin tài liệu 21 trang Đăng bởi: ntdat26081984 - 23/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tư tưởng của Lê nin về xây dựng Đảng vô sản kiểu mới trong tác phẩm một bước tiến hai bước lùi