Những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin liên quan đến công cuộc đổi mới ở nước ta đã được triển khai

Loại file: pdf, docx | Số trang: 189 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 412 Kb | Thành viên upload: khoaitayvang

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng thông qua đã xác định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,...". Kết luận này được rút ra từ kết quả tổng kết thực tiễn sáu mươi năm thực hiện Chính cương vắn tắt, Luận cương năm 1930 của Đảng. Nhưng, theo Lênin, sợi chỉ đỏ của toàn bộ chủ nghĩa Mác chính là phép biện chứng duy vật - khoa học phản ánh đúng đắn biện chứng khách quan của sự vật, hiện tượng. Hoạt động của con người chỉ có kết quả, khi lấy biện chứng khách quan của sự vật, hiện tượng làm điểm xuất phát.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật, và do đó, đ• góp phần xây dựng một cách đúng đắn các đường lối, nghị quyết phát triển đất nước. Thực tiễn những thành quả vĩ đại của cách mạng nước ta do Đảng lãnh đạo đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đã có lúc Đảng ta chưa thực sự quán triệt phép biện chứng duy vật, gây hậu quả cho sự phát triển của đất nước. Đã có lúc Đảng ta mắc phải bệnh giáo điều, kinh nghiệm, chủ quan duy ý chí, coi thường các quy luật khách quan của sự phát triển

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 412 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng thông qua đã xác định: " Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,...". Kết luận này được rút ra tõ kết quả tổng kết thực tiễn sáu mươi năm thực hiện Chính cương vắn tắt, Luận cương năm 1930 của Đảng. Nhưng, theo Lênin, sợi chỉ đỏ của toàn bộ chủ nghĩa Mác chính là phép biện chứng duy vật - khoa học phản ánh đúng đắn biện chứng khách quan của sự vật, hiện tượng. Hoạt động của con người chỉ có kết quả, khi lấy biện chứng khách quan của sự vật, hiện tượng làm điểm xuất phát.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật, và do đó, đã góp phần xây dựng một cách đúng đắn các đường lối, nghị quyết phát triển đất nước. Thực tiễn những thành quả vĩ đại của cách mạng nước ta do Đảng lãnh đạo đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đã có lúc Đảng ta chưa thực sự quán triệt phép biện chứng duy vật, gây hậu quả cho sù phát triển của đất nước. Đã có lúc Đảng ta mắc phải bệnh giáo điều, kinh nghiệm, chủ quan duy ý chí, coi thường các quy luật khách quan của sự phát triển xã hội trong quá trình hoạch định cũng như chỉ đạo đường lối phát triển đất nước.

sự nghiệp đổi mới của chúng ta đang diễn ra trong những điều kiện mới chưa từng có trong lịch sử nhân loại, chúng ta đang thực sự phải nhận thức và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp nhất trong lịch sử không chỉ ở nước ta, mà mang tính quốc tế của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thật vậy, đường lối cách mạng của nước ta trước hết phải xuất phát từ hiện thực đất nước và thời đại; mặt khác, phải dựa trên nền tảng tư tưởng là

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Triết học
Những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin liên quan đến công cuộc đổi mới ở nước ta đã được triển khai Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng thông qua đã xác định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,...". Kết luận này được docx Đăng bởi
5 stars - 88268 reviews
Thông tin tài liệu 189 trang Đăng bởi: khoaitayvang - 24/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin liên quan đến công cuộc đổi mới ở nước ta đã được triển khai