Những đặc điểm cơ bản của kttt định hướng xhcn ở việt nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 22 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 149 Kb | Thành viên upload: nguyenlongxp

Một trong những luận điểm rất quan trọng phản ánh tư duy mới của Đảng ta thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI là: chính sách cơ cấu nhiều thành phần.Từ đó, Đảng ta từng bước khẳng định chủ trương xây dựng ở nước ta một nền KTTT theo định hướng XHCN.Đại hội IX của Đảng đã chính thức đưa ra khái niệm KTTT định hướng XHCN.Chính lý luận và thực tiễn đã chứng minh việc phát triển KTTT là một tất yếu kinh tế đối với nước ta một nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển nền kinh tế lạc hậu của nước ta thành nền kinh tế hiện đại, hội nhập vào sự phân công lao động quốc tế. Như chúng ta đã biết CNTB đã biết sử dụng KTTT để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. KTTTđã đạt được dưới CNTB đó là thành tựu của nền văn minh nhân loại. Nhưng KTTT không phải là sản phẩm riêng có của CNTB. Bên cạnh mặt tích cực nó còn có mặt trái, cái mà CNTB không thể tự giải quyết được, có chăng nó chỉ xoa dịu được phần nào mâu thuẫn mà thôi. Nền KTTT TBCN hiện đại đang ngày càng thể hiện xu hướng tự phủ định và tự tiến hóa để ch

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 674
Lượt tải: 16
Số trang: 22
Kích thước: 149 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNGĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

A. BẢN CHẤT KHOA HỌC CỦA Đấ̀ TÀI

Mụ̣t trong những luọ̃n điờ̉m rṍt quan trọng phản ánh tư duy mới của Đảng ta thờ̉ hiợ̀n trong văn kiợ̀n Đại hụ̣i Đảng lừ̀n thứ VI là: chính sách cơ cừ́u nhiờ̀u thành phừ̀n. Từ đó, Đảng ta từng bước khẳng định chủ trương xây dựng ở nước ta mụ̣t nờ̀n KTTT theo định hướng XHCN. Đại hụ̣i IX của Đảng đã chính thức đưa ra khái niợ̀m KTTTđịnh hướng XHCN. Chính lý luọ̃n và thực tiờ̃n đã chứng minh viợ̀c phát triờ̉n KTTT là mụ̣t tṍt yờ́u kinh tờ́ đụ́i với nước ta mụ̣t nhiợ̀m vụ kinh tờ́ cṍp bách đờ̉ chuyờ̉n nờ̀n kinh tờ́ lạc họ̃u của nước ta thành nờ̀n kinh tờ́ hiợ̀n đại,hụ̣i nhọ̃p vào sự phân công lao đụ̣ng quụ́c tờ́.Như chúng ta đã biờ́t CNTB đã biờ́t sử dụng KTTT đờ̉ thúc đừ̉y sự tăng trưởng và phát triờ̉n kinh tờ́.KTTTđã đạt được dưới CNTB đó là thành tựu của nờ̀n văn minh nhừn loại.Nhưng KTTT khụng phải là sản phõ̉m riêng có của CNTB.Bờn cạnh mặt tích cực nó còn có mặt trái,cái mà CNTB không thờ̉ tự giải quyờ́t được,có chăng nó chỉ xoa dịu được phõ̀n nào mõu thuõ̃n mà thụi.Nờ̀n KTTT TBCN hiợ̀n đại đang ngày càng thờ̉ hiợ̀n xu hướng tự phủ định và tự tiờ́n hóa đờ̉ chuừ̉n bị chuyờ̉n sang giai đoạn hự̀u cụng nghiợ̀p theo xu hướng xã hụ̣i hóa, đừy là từ́t yờ́u khách quan.Thứ hai,mô hình CNXH kiờ̉u Xô - Viờ́t ở Liên Xô đã tụ̀n tại hơn 70 năm và đã đạt được nhiờ̀u thành tựu nhưng donôn nóng,làm trái quy định,không năng đụ̣ng, kịp thời điờ̀u chỉnh khi cừ̀n thiờ́t nờn rút cuụ̣c đã không thành cụng. Thực tiờ̃n ở Viợ̀t Nam từ năm 1986 đờ́n nay, khi nờ̀n kinh tờ́ nước ta chuyờ̉n sang vọ̃n hành nờ̀n KTTT có sự quản lý vĩ mụ của nhà nước đã khơi dọ̃y mọi tiờ̀m năng và sức sáng tạo của nhừn dừn ta,thúc đừ̉y sự tăng trưởng và phát triờ̉n kinh tờ́ (phát triờ̉n nhanh sau Trung Quụ́c).Chuyờ̉n sang nờ̀n KTTTđã thúc đõ̉y sự phân công lại lao đụ̣ng xã hụ̣i và tạo môi trường cạnh tranh giữa các chủ thờ̉ kinh tờ́.KTTT thúc đõ̉y xã hụ̣i hóa sản xuṍt và tọ̃p trung hóa sản xuṍt.Tuy nhiờn,nờ̀n KTTTđịnh hướng XHCN ở Viợ̀t Nam còn nhiờ̀u hạn chờ́ cừ̀n được khắc phục, muụ́n khắc phục

­­­­

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Những đặc điểm cơ bản của kttt định hướng xhcn ở việt ...

  Đăng bởi: nguyenlongxp Số trang: 22

Những đặc điểm cơ bản của kttt định hướng xhcn ở việt ...

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 674
⬇ Lượt tải: 16

download now Những đặc điểm cơ bản của kttt định hướng xhcn ở việt nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Những cơ sở khoa học để giải quyết vấn đề tôn giáo ở ...

  Đăng bởi: nguyentantuyen Số trang: | Số trang: 15

Những cơ sở khoa học để giải quyết vấn đề tôn giáo ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 262
⬇ Lượt tải: 16

download now Những cơ sở khoa học để giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

 • Vấn đề cơ bản của triết học và vai trò của nó trong ...

  Đăng bởi: marado7689 Số trang: | Số trang: 21

Vấn đề cơ bản của triết học và vai trò của nó trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 446
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề cơ bản của triết học và vai trò của nó trong đời sống Việt Nam hiện nay

 • Vâ n đê cơ ba n cu a triê t ho c va vai tro cu a no trong đơ i ...

  Đăng bởi: thainh1001 Số trang: | Số trang: 20

Vâ n đê cơ ba n cu a triê t ho c va vai tro cu a no trong đơ i ...

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 377
⬇ Lượt tải: 17

download now Vâ n đê cơ ba n cu a triê t ho c va vai tro cu a no trong đơ i sô ng Viê t Nam hiê n nay

 • Vâ n đê cơ ba n cu a triê t ho c va vai tro cu a no trong đơ i ...

  Đăng bởi: junying_beiwai83 Số trang: | Số trang: 20

Vâ n đê cơ ba n cu a triê t ho c va vai tro cu a no trong đơ i ...

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 341
⬇ Lượt tải: 16

download now Vâ n đê cơ ba n cu a triê t ho c va vai tro cu a no trong đơ i sô ng Viê t Nam hiê n nay 1

 • Vấn đề cơ bản của triết học và vai trò của nó trong ...

  Đăng bởi: loannguyenta Số trang: | Số trang: 17

Vấn đề cơ bản của triết học và vai trò của nó trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề cơ bản của triết học và vai trò của nó trong đời sống Việt Nam hiện nay

 • Triê t ho c  n Đô va a nh hươ ng cu a no đê n văn ho a xa hô i ...

  Đăng bởi: hungtv Số trang: | Số trang: 22

Triê t ho c  n Đô va a nh hươ ng cu a no đê n văn ho a xa hô i ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 224
⬇ Lượt tải: 16

download now Triê t ho c  n Đô va a nh hươ ng cu a no đê n văn ho a xa hô i Viê t Nam

 • Kinh tê thi trươ ng theo đi nh hươ ng XHCN

  Đăng bởi: ttkien81 Số trang: | Số trang: 13

Kinh tê thi trươ ng theo đi nh hươ ng XHCN

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 369
⬇ Lượt tải: 16

download now Kinh tê thi trươ ng theo đi nh hươ ng XHCN

Khoa học xã hội Triết học
Những đặc điểm cơ bản của kttt định hướng xhcn ở việt nam Một trong những luận điểm rất quan trọng phản ánh tư duy mới của Đảng ta thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI là: chính sách cơ cấu nhiều thành phần.Từ đó, Đảng ta từng bước khẳng định chủ trương xây docx Đăng bởi
5 stars - 86309 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: nguyenlongxp - 27/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những đặc điểm cơ bản của kttt định hướng xhcn ở việt nam