Nhà nước với sự phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong giai đoạn hiện nay ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Loại file: pdf, docx | Số trang: 33 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 143 Kb | Thành viên upload: contim_daikho1990

Gần một thế kỷ, nhân dân các bộ tộc Lào đã đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Phong trào đấu tranh anh dũng của nhân dân Lào đã giành được những thắng lợi to lớn chưa từng có trong lịch sử, đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân phong kiến, xây dựng lên một chế độ mới, chế độ Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào vào ngày 2 tháng 12 năm 1975.

Nhà nước CHDCND Lào được xây dựng trên cơ sở kinh tế sản xuất nông nghiệp lạc hậu, yếu kém, tồn tại nhiều loại hình sản xuất mang tính chất tự nhiên tự cấp tự túc. Hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc yếu kém, cơ cấu xã hội nông dân chiếm 90% dân số.

Những năm đầu của chế độ mới, Nhà nước Lào có chủ trương quốc hữu hóa trong công nghiệp, tăng cường khu vực Nhà nước trong thương nghiệp và giao thông vận tải, xúc tiến phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Chấp nhận hai thành phần kinh tế, thành phần kinh tế quốc doanh và thành phần kinh tế tập thể, với cơ chế quản lý tập trung quan liêu hành chính, bao cấp làm cho hiệu quả của nền kinh tế bị giảm sút.

Do sớm nhận thức được tình hình đó. Đại hội lần thứ IV của Đảng nhân dân cách mạng (NDCM) Lào năm 1986 đã nêu rõ: thời kỳ quá độ là thời kỳ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 649
Lượt tải: 16
Số trang: 33
Kích thước: 143 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài

Gần một thế kỷ, nhân dân các bộ tộc Lào đã đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Phong trào đấu tranh anh dũng của nhân dân Lào đã giành được những thắng lợi to lớn chưa từng có trong lịch sử, đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân phong kiến, xây dựng lên một chế độ mới, chế độ Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào vào ngày 2 tháng 12 năm 1975.

Nhà nước CHDCND Lào được xây dựng trên cơ sở kinh tế sản xuất nông nghiệp lạc hậu, yếu kém, tồn tại nhiều loại hình sản xuất mang tính chất tự nhiên tự cấp tù tóc. Hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc yếu kém, cơ cấu xã hội nông dân chiếm 90% dân số.

Những năm đầu của chế độ mới, Nhà nước Lào có chủ trương quốc hữu hóa trong công nghiệp, tăng cường khu vực Nhà nước trong thương nghiệp và giao thông vận tải, xúc tiến phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Chấp nhận hai thành phần kinh tế, thành phần kinh tế quốc doanh và thành phần kinh tế tập thể, với cơ chế quản lý tập trung quan liêu hành chính, bao cấp làm cho hiệu quả của nền kinh tế bị giảm sút.

Do sớm nhận thức được tình hình đó. Đại hội lần thứ IV của Đảng nhân dân cách mạng (NDCM) Lào năm 1986 đã nêu rõ: thời kỳ quá độ là thời kỳ còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế chúng ta phải quyết tâm từng bước xóa bỏ cơ chế cũ thực hiện cơ chế mới bằng cách chấp nhận thực trạng sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế gắn liền với cơ chế quản lý mới.

Lịch sử chứng tỏ rằng, kinh tế nhiều thành phần là bước phát triển tất yếu của quá trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn. Tuy nhiên, thời đại ngày nay kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường cũng có thể định hướng lên CNXH mà cũng có thể phát triển sang quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản (CNTB).

Để nền kinh tế nhiều thành phần phát triển theo định hướng XHCN thì vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước cực kỳ quan trọng. Đây là vấn đề lớn, hết sức bức xúc mà công cuộc đổi mới ở đất nước Lào đang đặt ra, đề tài này muốn góp một phần nhỏ vào việc giải quyết vấn đề lớn đó.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Sù phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật công nghệ trên thế giới đòi hỏi các quốc gia phải điều chỉnh cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh mẽ các ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Do tình hình đó, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước hết sức nặng nề, nhất là thực hiện chức năng quản lý và điều hành nền kinh tế, góp phần đưa đất nước nhanh chóng trở thành nước công nghiệp trong vài thập kỷ tới theo định hướng XHCN.

Việt Nam đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu vai trò của Nhà nước đối với sự quản lý kinh tế trong nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh khác nhau, như: Vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, kinh nghiệm của các nước ASEAN của PTS Nguyễn Duy Hùng, Nxb Chính trị Quốc gia, HN, 1996; Đổi mới và phát triển các thành phần kinh tế của PTS Đỗ Hoài Nam. Nxb CTQG, HN, 1993; Cơ chế thị trường và vai trò Nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam, GS. TS Lương Xuân Quý. Nxb Thống Kê, Hà Nội 1994; Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế bền vững củaGS. PTS Vò Đình Bách, GS. TS Ngô Đình Giao, Nxb CTQG, Hà Nội 1996; Những vẫn đề cơ bản về kinh tế và đổi mới kinh tế ở Việt Nam của PGS. PTS Phan Thanh Phè, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1996; Xu hướng biến động của nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam của PGS. PTS Nguyễn Tĩnh Gia, Nxb CTQG, Hà Nội 1998; v.v...

Lào, hơn 20 năm qua, việc quản lý nhà nước về kinh tế đã được đề cập nhiều trong văn kiện của Đảng và Nhà nước. Đảng NDCM Lào đã đưa ra chủ trương, đường lối đổi mới toàn diện vào năm 1986. Theo phương hướng đó các Hội nghị Trung ương lần thứ V, VI, VII. . . (khóa IV) đã cụ thể hóa và phát triển những luận điểm mới nhằm biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hiện thực. Tiếp cận với đường lối đổi mới của Đảng đã có mét sè công trình nghiên cứu dưới góc độ phương pháp luận chứng: Mét sè đặc điểm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở CHCND Lào trong giai đoạn hiện nay. PTS Khăm Phắn Khun Bolin. Học viện Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội 1991; Mét sè vấn đề cơ bản về sắp xếp lại và đổi mới quản lý doanh nghiệp Nhà nước ở CHDCND Lào. PTS Thong Xa Lít Măng No Mệc. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 1994; Phân tích

65

 

66

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Nhà nước với sự phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ...

  Đăng bởi: contim_daikho1990 Số trang: 33

Nhà nước với sự phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ...

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 649
⬇ Lượt tải: 16

download now Nhà nước với sự phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong giai đoạn hiện nay ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Xây dựng Nhà nước đảm bảo quyền lực của nhân dân lao động ở Cộng ...

  Đăng bởi: vietphuong1984 Số trang: | Số trang: 212

Xây dựng Nhà nước đảm bảo quyền lực của nhân dân lao động ở Cộng ...

📎 Số trang: | Số trang: 212
👁 Lượt xem: 772
⬇ Lượt tải: 16

download now Xây dựng Nhà nước đảm bảo quyền lực của nhân dân lao động ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay

 • Nhân tố chủ quan với việc bảo đảm định hướng xãhội chủ nghĩa sự ...

  Đăng bởi: cmhoangvn Số trang: | Số trang: 87

Nhân tố chủ quan với việc bảo đảm định hướng xãhội chủ nghĩa sự ...

📎 Số trang: | Số trang: 87
👁 Lượt xem: 499
⬇ Lượt tải: 16

download now Nhân tố chủ quan với việc bảo đảm định hướng xãhội chủ nghĩa sự phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay

 • Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá ...

  Đăng bởi: thanhct2005 Số trang: | Số trang: 18

Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 277
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 1

 • Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá ...

  Đăng bởi: bichthuy12345 Số trang: | Số trang: 18

Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 318
⬇ Lượt tải: 17

download now Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

 • Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá ...

  Đăng bởi: dudl580 Số trang: | Số trang: 17

Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiên nay 1

 • Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở việt nam trong giai đoạn ...

  Đăng bởi: nguyenhaihoa2010 Số trang: | Số trang: 13

Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở việt nam trong giai đoạn ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 414
⬇ Lượt tải: 16

download now Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở việt nam trong giai đoạn hiện nay

 • Quan điểm toàn diện với việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều ...

  Đăng bởi: vu_jindo Số trang: | Số trang: 12

Quan điểm toàn diện với việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 360
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện với việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn này

Khoa học xã hội Triết học
Nhà nước với sự phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong giai đoạn hiện nay ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Gần một thế kỷ, nhân dân các bộ tộc Lào đã đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Phong trào đấu tranh anh dũng của nhân dân Lào đã giành được những thắng lợi to lớn chưa từng có trong lịch sử, đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ docx Đăng bởi
5 stars - 88134 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: contim_daikho1990 - 05/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nhà nước với sự phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong giai đoạn hiện nay ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào