Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong thời kỳ mới ở nước ta

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 90 Kb | Thành viên upload: tddcom2000

Kết cấu đề tài là:

Chương 1:Lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 2:Những biểu hiện đặc thù của liên minh giai cấp

Chương 3:Một số quan điểm định hướng và giải pháp nhằm tăng cường liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức trong giai đoạn cách mạng hiện nay

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 90 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

25

 

26

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Tõ thực tế của các phong trào đấu tranh giai cấp nửa cuối thế kỷ XIX, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã chỉ rõ nguyên nhân nhiều cuộc cách mạng của giai cấp công nhân sở dĩ bị thất bại, là vì không lôi kéo được người " bạn đồng minh tự nhiên" là giai cấp nông dân.

Đến đầu thế kỷ XX, đồng thời với quá trình phát triển sáng tạo và đúng đắn những tư tưởng của C.Mác, Ph. Ăng-ghen về tính tất yếu liên minh công nông, V. I. Lê-nin đã lãnh đạo thành công trên thực tế liên minh này trong Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (1917), và trong những năm đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, cách mạng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Mét trong những thành tựu đó là đã vận dụng sáng tạo quan điểm mác xít về liên minh giai cấp vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, cả trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Song, bên cạnh đó chúng ta còn không Ýt sai sót trong nhận thức và, chỉ đạo thực tiễn, để lại hậu quả xấu về kinh tế, xã hội, ngoại giao, quốc phòng - an ninh. Do đó, chưa khơi dậy và phát huy được tới mức cao nhất sức mạnh nội lực của toàn dân, trước hết là sức mạnh của khối liên minh công - nông - trí thức, làm cơ sở cho khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc của nhân loại và nhân dân ta đã chứng minh tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cuộc cách mạng giành chính quyền, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điều đó chẳng những có ý nghĩa lý luận khoa học, mà còn có giá trị chỉ đạo thực tiễn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Vì vậy, trong giai đoạn cách mạng mới, nếu không tiếp tục coi trọng việc đổi mới nhận thức vấn đề liên minh giai cấp nói chung, và liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức nói riêng, thì không thể giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra trong giai đoạn cách mạng hiện nay, và có thể gây ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của nhân dân ta. Chính vì vậy tác giả luận án đi vào nghiên cứu vấn đề này để góp một phần vào việc nhận thức rõ hơn liên minh giai cấp ở nước ta hiện nay.

2. Tình hình nghiên cứu vấn đề

Trong suốt cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cho đến giai đoạn đầu của thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, các lãnh tụ, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiều nhà khoa học đã thường xuyên quan tâm bàn đến vấn đề liên minh giai cấp trong cách mạng góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề liên minh giai cấp.

Nhiều công trình đã được đăng tải trên các sách báo và tạp chíkhác nhau, đã đề cập tới liên minh công nông. Tiêu biểu là công trình của các tác giả Lê Duẩn [23], Lê Quang Đạo [32], Hoàng Quốc Việt [174], Vò Oanh [133, 134], Đinh Nho Liêm [76]... Đi sâu nghiên cứu vấn đề liên minh công - nông- trí thức có các công trình như: Đề tài "Mét sè giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong thời kỳ mới ở nước ta" (1992) do tiến sĩ Vũ Đình

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Triết học
Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong thời kỳ mới ở nước ta Kết cấu đề tài là: Chương 1:Lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2:Những biểu hiện đặc thù của liên minh giai cấp Chương 3:Một số quan điểm định hướng và giải pháp nhằm tăng cường liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ docx Đăng bởi
5 stars - 88357 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: tddcom2000 - 11/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 31/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong thời kỳ mới ở nước ta