Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các nguyên lý, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong chương trình chính trị ở trường THCN

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 88 Kb | Thành viên upload: vanthuy1981

Phép biện chứng duy vật là một bộ phận không thể tách rời của triết học mácxít, nó là một yếu tố hợp thành với chủ nghĩa duy vật, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử triết học. Nếu không nắm vững được phép biện chứng duy vật (PBCDV) thì con người không thể nắm bắt được bản chất, quy luật vận động của thế giới, và như vậy, con người cũng không thể tiến hành hoạt động thực tiễn cải tạo và chinh phục thế giới.

Theo Lênin thì "Phép biện chứng tức là học thuyết về sự phát triển dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và thoát hẳn được tính phiến diện. "Phép biện chứng duy vật" trong chương trình chính trị ở các trường Trung học chuyện nghiệp (THCN) bao gồm: 2 nguyên lý cơ bản, 3 quy luật cơ bản. Nó góp phần trang bị có hệ thống về thế giới quan và phương pháp luận biện chứng cho học sinh, trang bị phương pháp học tập để các em nhận thấy sự hợp lý, lôgíc khách quan của tri thức triết học, từ đó tạo nên hứng thú, động cơ học tập, khắc phục hạn chế dần cách nghĩ, cách làm chủ quan duy ý chí, siêu hình trong học tập và cách nhìn nhận cuộc sống nói chung.

Từ nhiều năm nay, việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn chính trị trong các trường THCN đã được sự quan

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 88 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ HÀ NỘI

 

 

ĐỀ TÀI NGHIấN CỨU KHOA HỌC

 

 

 

Tên đề tài:

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC NGUYÊN LÝ, CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ HÀ NỘI
c¸c quy luËt c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng duy vËt
ë tr­êng trung häc y tÕ hµ néi

 

 

 

 

 

Người thực hiện: Đỗ Thị Thanh Mai

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2001

A- PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Triết học
Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các nguyên lý, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong chương trình chính trị ở trường THCN Phép biện chứng duy vật là một bộ phận không thể tách rời của triết học mácxít, nó là một yếu tố hợp thành với chủ nghĩa duy vật, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử triết học. Nếu không nắm vững được phép biện chứng duy vật (PBCDV) thì con docx Đăng bởi
5 stars - 86267 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: vanthuy1981 - 01/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các nguyên lý, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong chương trình chính trị ở trường THCN