Tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng nông ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với phát triển cnh hđh nông nghiệp việt nam hiện nay

Đề tài:

 

TƯ TƯỞNG KINH T CỦA CH NGHĨA TRỌNG NÔNG - Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VẤNĐỀ NÀYĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN

CNH- HĐH NÔNG NGHIỆP VIỆTNAM HIỆN NAY

A. LỜI NểI ĐẦU

             

              Chủ nghĩa trọng nông là một trong những học thuyết kinh tế nổi bật trong tiến trình lịch sử phát triển của các tư tưởng kinh tế. Chủ nghĩa trọng nông đã có những đóng góp nhất định trong việc nghiên cứu kinh tế học cũng như thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt những quan điểm tích cực của trường phái trọng nông vẫn có ý nghĩa lớn đối với việc phát triển CNH- HĐH nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

              Nước ta tiến hành đổi mới nền kinh tế hơn hai chục năm qua, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển hết sức to lớn. Thành tựu mà nền kinh tế đạt được sau hơn hai mươi năm đổi mới kinh tế đã đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Đồng thời nâng cao được vị thế đất nước trên trường quốc tế, đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới.

              Trong thời kỳ quá độ ở nước ta một trong những nhiệm vụ kinh tế xã hội hết sức cơ bản là phải từng bước tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH thông qua quá trình CNH- HĐH. Vì vậy, ngay từ đại hội Đảng III đến đại hội Đảng IX thì Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: Xác định CNH là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt trong thời kỳ quá độ.             

                            Trong quá trình CNH- HĐH, bên cạnh việc đảm bảo tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế thì Nông nghiệp vẫn là ngành được Đảng và Nhà nước chú trọng, quan tâm phát triển bằng việc áp dụng khoa học công nghệ, tri thức nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp. Để tăng trưởng, phát triển nền nông nghiệp bền vững, chúng ta cần phải đánh giá đúng thực trạng nền nông nghiệp nước ta hiện nay, từ đó cần có các giải pháp phù hợp để CNH- HĐH thành công trong lĩnh vực nông nghiệp nước nhà.

                            Với đề tài: " Tư tưởng của Chủ nghĩa trọng nông- ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với việc phát triển Công nghiệp húa- Hiện đại húa nông nghiệp Việt Nam hiện nay", bài tiểu luận bao gồm các nội dung cơ bản sau:

A. Lời nói đầu

B. Nội dung

I. Học thuyết kinh tế của những người theo ch nghĩa trọng nông

                                          19/19

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng nông ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với phát triển cnh hđh nông nghiệp việt nam hiện nay docx Đăng bởi
5 stars - 3061 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: chicuong_1007 - 22/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 31/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng nông ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với phát triển cnh hđh nông nghiệp việt nam hiện nay