Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 11 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 106 Kb | Thành viên upload: doddyreneger

Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa. Bác không chỉ là một nhà hoạt động cách mạng, một nhà tư tưởng, nhà Mác xít sáng tạo vĩ đại mà còn là sự kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, trí tuệ, lối sống, nhân cách; thể hiện chân thực và sinh động những tinh hoa, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Hệ thống tư tưởng của Người là một di sản vô cùng quý giá cho mọi thế hệ cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng ấy, tư tưởng “trồng cây” với quan điểm “trồng người” luôn luôn thống nhất cả về hình thức và nội dung, thể hiện nhân cách, nhân sinh quan cách mạng triệt để và trong sáng của Người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ. Người nói: “Vì lợi ích mười năm, thì phải trồng cây vì lợi ích trăm năm,thì phải trồng người''. Với lối nói súc tích nhưng giàu hình ảnh, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ... rất đặc trưng của mình, vấn đề giáo dục thanh, thiếu niên, vốn rất trừu tượng, mang tính lý luận cao, đã được Hồ Chủ tịch thâu tóm chỉ trong một câu ngắn gọn như vậy.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ.

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

III. KẾT LUẬN.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 7168
Lượt tải: 19
Số trang: 11
Kích thước: 106 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Đề bài: phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay.

              Bài làm:

              I,ĐẶT VẤN ĐỀ

Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn húa. Bác không chỉ là một nhà hoạt động cách mạng, một nhà tư tưởng, nhà Mác xít sáng tạo vĩ đại mà còn là sự kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, trí tuệ, lối sống, nhân cách; thể hiện chân thực và sinh động những tinh hoa, bản sắc văn húa của dân tộc Việt Nam. Hệ thống tư tưởng của Người là một di sản vô cùng quý giá cho mọi thế hệ cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng ấy, tư tưởng “trồng cõy” với quan đim “trồng người” luôn luôn thống nhất cả về hình thức và nội dung, thể hiện nhân cách, nhân sinh quan cách mạng triệt để và trong sáng của Người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ. Người nói: “Vỡ lợi ích mười năm, thì phải trồng cây vì lợi ích trăm năm, thì phải trồng người''. Với lối nói súc tích nhưng giàu hình ảnh, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ... rất đặc trưng của mình, vấn đề giáo dục thanh, thiếu niên, vốn rất trừu tượng, mang tính lý luận cao, đã được Hồ Chủ tịch thâu tóm chỉ trong một câu ngắn gọn như vậy!

                            II, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

 

               Trước hết, nói về cách so sánh, liên tưởng trong câu nói này của Bác. Ai cũng biết muốn trồng cây có kết quả thì phải chọn được giống tốt, đất tốt, phải quan tâm chăm sóc, nhưng sự chăm sóc cũng phải đúng cách, có khoa học, thì cây mới sinh trưởng tốt được. Việc trồng người cũng như vậy; nú là cả một quá trình và liên quan đến nhiều yếu tố như môi trường giáo dục, phương pháp giáo dục v.v... Lấy một cái cụ thể (trồng cây) để nói về một khái niệm trừu tượng (trồng người), Bác đã giúp cho người nghe hình dung một cách dễ hiểu hơn rất nhiều lần một bài giảng dài dòng về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng v.v... của sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Trồng cây và trồng người cũng đều là ''trồng'' cả. Nhưng nếu trồng cây là vì lợi ích mười năm, thì trồng người lại là vì lợi ích trăm năm. Sự khác biệt ở đây là sự khác biệt về chất; trồng cây là vì lợi ích trước mắt, trồng người là vì lợi ích lâu dài. Và như vậy, nú đòi hỏi sự bền bỉ hơn, tốn nhiều công sức hơn; đồng thời cái mà người ta thu hoạch được từ công việc trồng người không phải là ngày một, ngày hai, mà gắn liền với sự tồn vong, phát triển của cả một dân tộc, qua nhiều thế hệ... Nói cách khác, giáo dục thế hệ

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “vì lợi ích mười năm thì ...

  Đăng bởi: doddyreneger Số trang: 11

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “vì lợi ích mười năm thì ...

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 7168
⬇ Lượt tải: 19

download now Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay.

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích cơ cấu nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi ...

  Đăng bởi: gilrmuadong Số trang: | Số trang: 25

Phân tích cơ cấu nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 199
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích cơ cấu nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam 1

 • Phân tích cơ cấu nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi ...

  Đăng bởi: Tunguyendinh1 Số trang: | Số trang: 20

Phân tích cơ cấu nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi ...

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 139
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích cơ cấu nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển kinh tế x hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

 • Phân tích cơ cấu nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi ...

  Đăng bởi: maihoangsu208 Số trang: | Số trang: 25

Phân tích cơ cấu nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 179
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích cơ cấu nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

 • Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam ...

  Đăng bởi: vinamil01 Số trang: | Số trang: 25

Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay

 • Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam ...

  Đăng bởi: anhduc0305 Số trang: | Số trang: 25

Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay

 • Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam ...

  Đăng bởi: phanvanke82 Số trang: | Số trang: 34

Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 34
👁 Lượt xem: 89
⬇ Lượt tải: 8

download now Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay

 • Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam ...

  Đăng bởi: cauamthemyeu Số trang: | Số trang: 32

Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 308
⬇ Lượt tải: 16

download now Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay 1

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa. Bác không chỉ là một nhà hoạt động cách mạng, một nhà tư tưởng, nhà Mác xít sáng tạo vĩ đại mà còn là sự kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao đẹp nhất docx Đăng bởi
5 stars - 54450 reviews
Thông tin tài liệu 11 trang Đăng bởi: doddyreneger - 03/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay.