Phân tích học thuyết giá trị thặng dư của C Mác và chứng minh nó là hòn đá tảng to lớn nhất trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C Mác

Loại file: pdf, docx | Số trang: 17 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: thaigiabao1104 | Sửa đổi lần cuối: 07/05/2012

Kinh tế chính trị do C.Mác và Ph.Angghen sáng lập là sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng; là một cuộc cách mạng trong khoa học kinh tế chính trị vì nó dựa trên phương pháp biện chứng duy vật, công khai biểu hiện lập trường của giai cấp công nhân. Từ khi xó hội phõn chia giai cấp chưa có tác phẩm nào đạt được tầm vóc & ý nghĩa to lớn đối với lịch sử phát triển loài người như bộ “ Tư Bản “ – Kiệt tác kết tinh trí tuệ và lao động gian khổ, sáng tạo của Các Mác trong suốt 40 năm. Nét nổi bật của tác phẩm là học thuyết về giá trị Thặng dư- Hũn đá tảng của Kinh Tế Chính Trị Mác Xít. Các mác đã vạch rõ sự phát sinh, phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nêu lên những mặt tiến bộ, đồng thời cũng vạch rõ những khuyết tật và mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ được thay thế bởi một phương thức sản xuất mới, cao hơn, tiến bộ hơn. Bộ Tư Bản từ lâu đó trở thành bú đuốc soi sáng đường cho các dân tộc cần lao.Toàn bộ nội dung của học thuyết Giá Trị Thặng Dư được Mác trỡnh bày từ phần IV đến V trong quyển 1 & từ I-III trong quyển 3 của bộ Tư Bản.

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

Đề bài: Phân tích học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác và chứng minh nã là hòn đá tảng to lớn nhất trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C.Mác.

 

Kinh tế chính trị do C. Mác và Ph. Angghen sáng lập là sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng; là một cuộc cách mạng trong khoa học kinh tế chính trị vì nó dựa trên phương pháp biện chứng duy vật, công khai biểu hiện lập trường của giai cấp công nhân.   Từ khi xã hội phân chia giai cấp chưa có tác phẩm nào đạt được tầm vóc & ý nghĩa to lớn đối với lịch sử phát triển loài người như bộ “ Tư Bản “ – Kiệt tác kết tinh trí tuệ và lao động gian khổ, sáng tạo của Các Mác trong suốt 40 năm. Nét nổi bật của tác phẩm là học thuyết về giá trị Thặng dư- Hòn đá tảng của Kinh Tế Chính Trị Mác Xít. Các mác đã vạch rõ sự phát sinh, phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nêu lên những mặt tiến bộ, đồng thời cũng vạch rõ những khuyết tật và mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ được thay thế bởi một phương thức sản xuất mới, cao hơn, tiến bộ hơn. Bộ Tư Bản từ lâu đã trở thành bó đuốc soi sáng đường cho các dân tộc cần lao. Toàn bộ nội dung của học thuyết Giá Trị Thặng Dư được Mác trình bày từ phần IV đến V trong quyển 1 & từ I - III trong quyển 3 của bộ Tư Bản.

I. MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Mục đích nghiên cứu : Tìm ra bản chất và quy luật vận động của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

2. Đối tượng nghiên cứu : Học thuyết giá trị thặng dư nghiên cứu trực tiếp sự tồn tại và phát triển quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa để tìm ra quy luật giá trị thặng dư với tư cách là quy luật kinh tế tuyệt đối ( hay quy luật kinh tế cơ bản ) của xã hội tư bản, nghiên cứu các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư mà trước tiên là lợi nhuận và lợi nhuận bình quân.

3. Phương pháp nghiên cứu :

                                          - -

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Phân tích học thuyết giá trị thặng dư của C Mác và chứng minh nó là hòn đá tảng to lớn nhất trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C Mác docx Đăng bởi
5 stars - 140364 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: thaigiabao1104 - 07/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 31/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích học thuyết giá trị thặng dư của C Mác và chứng minh nó là hòn đá tảng to lớn nhất trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C Mác