Lý thuyết nền kinh tế hỗn hợp của P A Samuelson và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu lý thuyết này đối với Việt Nam

Tiểu luận lịch sử các học thuyết kinh tế

 

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU               1

NỘI DUNG              2

I. Lí THUYẾT VỀ NỀN KINH TẾ HỖN HỢP CỦA P. A. SAMUELSON              2

1. Ba vấn đề của tổ chức kinh tế              2

2. Cơ chế thị trường (bàn tay vô hình)              2

3. Vai trò chính phủ trong kinh tế thị trường (bàn tay hữu hình)              5

3.1. Thiết lập khuôn khổ pháp luật              5

3.2. Sửa chữa những thất bại của thị trường để thị trường hoạt động có hiệu quả              5

3.3. Đảm bảo sự công bằng              7

3.4. Ổn định kinh tế vĩ mô              7

II. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA VIỆC NGHIấN CỨU THUYẾT “NỀN KINH TẾ HỖN HỢP” ĐỐI VỚI VIỆT NAM              9

1. Thực trạng phát triển nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay              9

1.1Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là tất yếu khách quan              9

1. 2. Đặc trưng, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay              12.

2. Ý nghĩ thực tiễn của việc nghiên cứu lý thuyết “nền kinh tế hỗn hợp” của P. A. Samuelson đối với Việt Nam              15

KẾT LUẬN              18

Tài liệu tham khảo              19

 

 

Học viên: Lê Thanh Hằng                                                               Lớp 10. 02 C

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Lý thuyết nền kinh tế hỗn hợp của P A Samuelson và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu lý thuyết này đối với Việt Nam docx Đăng bởi
5 stars - 11278 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: sonthai5 - 20/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lý thuyết nền kinh tế hỗn hợp của P A Samuelson và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu lý thuyết này đối với Việt Nam