Lý luận giá trị và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 35 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: nakatanhan

Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 đã chỉ rõ “ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện , đổi mới nội dung , phương pháp giảng dạy va học , hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục , thực hiện chuẩn hoá , xã hội hoá … thực hiện giáo dục cho mọi người , cả nước trở thành một xã hội học tập “ Đặc biệt phảI tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức , lối sống cho học sinh , sinh viên .CảI tiến giảng dạy và học tập môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học cao đẳng và dạy nghề , trong đó có môn kinh tế chính trị , kinh tế chính trị nghiên cứu vê quan hệ sản xuất dưới sự tác động qua lại của lực lượng sản xuất , dựa trên đó Mác đưa ra nhiều lý luận mà cho đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị va còn là cơ sở cho các nhà khoa học nghiên cứu xâu sắc hơn , trong đó có lý luận giá trị , lý luận nay đóng vai trò rất quan trọng trong thưc tiễn , nhưng vấn đề này chưa được lam rõ thực sự hoặc chưa được nghiên cứu đầy đủ nên việc tiếp tục nghiên cứu đề tàI này la rất cần thiết .

Kết cấu đề tài:

Chương1: Quy luật giá trị và các vấn đề có liên quan

Chương 2: Vai trò của quy luật giá trị đối với sự phát triển kinh tế thị

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 454
Lượt tải: 19
Số trang: 35

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

 

MỤC LỤC.

STTNội dungTrang                            Néi dung              Trang

                            Phần mở đầu                            4

Chương1:              Quy luật giá trị và các vấn đề có liên quan.             

              1.1. Quy luật giá trị              Quy luËt gi¸ trÞ                            6

              1. 1. 1. Khái niệm giá trị hàng hoá              Kh¸i niÖm gi¸ trÞ hµng ho¸                            6

1.1.2.            Quy luật giá trị- Quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và

Trao đổi hàng hoá6                            6

1.1.3.            Mối quan hệ giữa giá cả sản xuất, giá cả thị trường, giá cả

độc quyền với giá trị hàng hoá6              6

              1. 1. 4. Các quy luật có liên quan và mối quan hệ của chúng với               C¸c quy luËt cã liªn quan vµ mèi quan hÖ cña chóng víi

                            quy luật giá trị                            8

1.1.5              vận dụng lý luận của các Mác về tiền công vào cảI cách tiền      12

lương ở nước ta hiện nay

    2.1.              Vai trò của quy luật giá trị18                            18

Chương 2:              Vai trò của quy luật giá trị đối với sự phát triển kinh tế thị

                            Trường ở Việt Nam.                            20

              2. 1. Khái niệm và đặc trưng của kinh tế thị trường              Kh¸i niÖm vµ ®Æc tr­ng cña kinh tÕ thÞ tr­êng              20

              2. 1. 1. Quá trình lưu thông vật chất được thực hiện chủ yếu bằng              Qu¸ tr×nh l­u th«ng vËt chÊt ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng

                            phương thức mua bán                            20

              2. 1. 2. Người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự do nhất định khi              Ng­êi trao ®æi hµng ho¸ ph¶i cã quyÒn tù do nhÊt ®Þnh khi        21

                            tham gia trao đổi trên thương trường             

                2. 1. 3. Hoạt động mua bán phải được thực hiện thường xuyên, ổn              Ho¹t ®éng mua b¸n ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn, æn

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Lý luận giá trị và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: nakatanhan Số trang: 35

Lý luận giá trị và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 454
⬇ Lượt tải: 19

download now Lý luận giá trị và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Lý luận giá trị của C Mác và sự vận dụng vào nền kinh tế Việt ...

  Đăng bởi: hoangnhung23 Số trang: | Số trang: 35

Lý luận giá trị của C Mác và sự vận dụng vào nền kinh tế Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 35
👁 Lượt xem: 291
⬇ Lượt tải: 17

download now Lý luận giá trị của C Mác và sự vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nay

 • Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

  Đăng bởi: chungdv Số trang: | Số trang: 5

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 12233
⬇ Lượt tải: 183

download now Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

 • Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng lý luận trên vào nền kinh ...

  Đăng bởi: daigiack444 Số trang: | Số trang: 40

Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng lý luận trên vào nền kinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 40
👁 Lượt xem: 227
⬇ Lượt tải: 17

download now Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng lý luận trên vào nền kinh tế hang hóa ở nước ta hiện nay

 • Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: benkua2001 Số trang: | Số trang: 41

Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 41
👁 Lượt xem: 287
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay

 • Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: underground9765 Số trang: | Số trang: 41

Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 41
👁 Lượt xem: 342
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay

 • Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay 1

  Đăng bởi: thuyuyen1989 Số trang: | Số trang: 42

Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay 1

📎 Số trang: | Số trang: 42
👁 Lượt xem: 247
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay 1

 • Lý luận địa tô của mac và sự vận dụng vào nền kinh tế nước ta ...

  Đăng bởi: hadungketoan Số trang: | Số trang: 22

Lý luận địa tô của mac và sự vận dụng vào nền kinh tế nước ta ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 297
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận địa tô của mac và sự vận dụng vào nền kinh tế nước ta hiện nay

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Lý luận giá trị và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nay Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 đã chỉ rõ “ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện , đổi mới nội dung , phương pháp giảng dạy va học , hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục , thực hiện chuẩn hoá , xã hội hoá … thực docx Đăng bởi
5 stars - 53108 reviews
Thông tin tài liệu 35 trang Đăng bởi: nakatanhan - 27/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lý luận giá trị và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nay