Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 14 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 118 Kb | Thành viên upload: nhantv106

MỤC LỤC

Phần I Lời mở đầu 2

Ở nước ta để bảo đảm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì một trong những vấn đề chiến lược là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy cần làm sáng tỏ về bản chất, nội dung cũng như những đặc trưng của nó, tạo thành hệ thống quan điểm lý luận định hướng cho việc hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những tư tưởng, những học thuyết về Nhà nước pháp quyền đã ra đời ở các nước Châu Âu và chúng đã trở thành di sản quý báu của nền văn hóa phương Tây.Vấn đề được đặt ra đối với chúng ta là: ở mức độ nào, bằng hình thức nào, qua con đường nào, những tư tưởng và học thuyết về Nhà nước pháp quyền có thể vận dụng ở Việt Nam - một đất nước có nền văn hiến lâu đời, nơi mà Nhà nước và pháp luật cũng đã có từ ngàn xưa, nơi mà đạo đức, phong tục tập quán đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết các quan hệ xã hội.Có thể nói rằng, việc hình thành, xây dựng và ph

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã ...

  Đăng bởi: nhantv106 Số trang: 14

Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã ...

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 310
⬇ Lượt tải: 25

download now Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Mối quan hệ giữa việc xây dựng nhà nước pháp quyền với sự phát ...

  Đăng bởi: tvc84vn Số trang: | Số trang: 174

Mối quan hệ giữa việc xây dựng nhà nước pháp quyền với sự phát ...

📎 Số trang: | Số trang: 174
👁 Lượt xem: 598
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ giữa việc xây dựng nhà nước pháp quyền với sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

 • Một số giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Cộng hòa Dân chủ ...

  Đăng bởi: shisha Số trang: | Số trang: 115

Một số giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Cộng hòa Dân chủ ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 703
⬇ Lượt tải: 17

download now Một số giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

 • Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn ...

  Đăng bởi: phlghoang Số trang: | Số trang: 11

Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 403
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 • Vai trò nhà nước pháp quyền trong việc xây dựng CNXH ở VN

  Đăng bởi: women_in_love80 Số trang: | Số trang: 19

Vai trò nhà nước pháp quyền trong việc xây dựng CNXH ở VN

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 377
⬇ Lượt tải: 17

download now Vai trò nhà nước pháp quyền trong việc xây dựng CNXH ở VN

 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN

  Đăng bởi: muadiudang17 Số trang: | Số trang: 239

Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN

📎 Số trang: | Số trang: 239
👁 Lượt xem: 377
⬇ Lượt tải: 16

download now Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN

 • Sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng và hoàn thiện ...

  Đăng bởi: l3ducanh Số trang: | Số trang: 238

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng và hoàn thiện ...

📎 Số trang: | Số trang: 238
👁 Lượt xem: 376
⬇ Lượt tải: 17

download now Sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

 • Một số giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Cộng hòa Dân chủ ...

  Đăng bởi: cuongqlkd Số trang: | Số trang: 119

Một số giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Cộng hòa Dân chủ ...

📎 Số trang: | Số trang: 119
👁 Lượt xem: 633
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay 1

Khoa học xã hội Chính trị học
Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam MỤC LỤC Phần I Lời mở đầu 2 Ở nước ta để bảo đảm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì một trong những zip Đăng bởi
5 stars - 264584 reviews
Thông tin tài liệu 14 trang Đăng bởi: nhantv106 - 26/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam