Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện

Loại file: pdf, docx | Số trang: 49 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 236 Kb | Thành viên upload: donkihote1969

phçn më (r)çu 1. týnh cêp thiõt cña (r)ò tµi viöc lµm mét vên (r)ò cêp thiõt vµ bøc xóc mµ x* héi nµo còng cçn quan t(c)m vµ gi¶i quyõt. §ó mét quèc gia ph¸t trión giµu m¹nh, (r)ó cã mét nòn kinh tõ æn (r)þnh, phån vinh th× chóng ta ph¶i t¹o (r)iòu kiön cho mäi lao (r)éng trong x* héi (r)òu cã viöc lµm. vên (r)ò (r)æt ra (r)èi víi mçi quèc gia nãi chung vµ n­íc ta nãi riªng vò viöc lµm lµ lµm sao gi¶i quyõt tho¶ (r)¸ng nhu cçu viöc lµm, b¶o (r)¶m cho mäi ng­êi cã kh¶ n¨ng lao (r)éng (r)òu cã c¬ héi cã viöc lµm, (r)ã lµ tr¸ch nhiöm cña nhµ n­íc, cña c¸c doanh nghiöp vµ toµn x· héi. tr¶i qua hµng ngh×n n¨m, cïng víi nh÷ng biõn (r)æi th¨ng trçm cña lþch sö (r)êt n­íc, vên (r)ò viöc lµm ë n­íc ta (r)* cã nh÷ng chuyón biõn (r)¸ng kó...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện

  Đăng bởi: donkihote1969 Số trang: 49

Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 2491
⬇ Lượt tải: 16

download now Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Buôn bán trẻ em và người lớn ở Việt Nam: Những điều được biết từ ...

  Đăng bởi: languyenhoaithu Số trang: | Số trang: 22

Buôn bán trẻ em và người lớn ở Việt Nam: Những điều được biết từ ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 682
⬇ Lượt tải: 17

download now Buôn bán trẻ em và người lớn ở Việt Nam: Những điều được biết từ Tổng quan tài liệu, phỏng vấn và phân tích

 • Đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và suy thoái ...

  Đăng bởi: mrtu27 Số trang: | Số trang: 13

Đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và suy thoái ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 960
⬇ Lượt tải: 17

download now Đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước ở Việt Nam

 • Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh ...

  Đăng bởi: hoangtu_clumpy80 Số trang: | Số trang: 89

Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Lượt xem: 533
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay qua thực tế các trường đại học khối xã hội nhân văn ở miền Bắc Việt Nam

 • Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp ...

  Đăng bởi: xuannd

Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp ...

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

 • Vai trò của tri thức KH - CN trong việc phát triển kinh tế ở ...

  Đăng bởi: phucwse Số trang: | Số trang: 25

Vai trò của tri thức KH - CN trong việc phát triển kinh tế ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1205
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của tri thức KH - CN trong việc phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

 • Vấn đề của tự do

  Đăng bởi: sysy319

Vấn đề của tự do

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 447
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề của tự do

 • Giải pháp đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta ...

  Đăng bởi: lptintn Số trang: | Số trang: 14

Giải pháp đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 743
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải pháp đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội
Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện phçn më (r)çu 1. týnh cêp thiõt cña (r)ò tµi viöc lµm mét vên (r)ò cêp thiõt vµ bøc xóc mµ x* héi nµo còng cçn quan t(c)m vµ gi¶i quyõt. §ó mét quèc gia ph¸t trión giµu m¹nh, (r)ó cã mét nòn kinh tõ æn (r)þnh, phån vinh th× chóng ta ph¶i t¹o (r)iòu doc Đăng bởi
5 stars - 627230 reviews
Thông tin tài liệu 49 trang Đăng bởi: donkihote1969 - 27/01/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện