Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện

Loại file: pdf, docx | Số trang: 49 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 236 Kb | Thành viên upload: donkihote1969

phçn më (r)çu 1. týnh cêp thiõt cña (r)ò tµi viöc lµm mét vên (r)ò cêp thiõt vµ bøc xóc mµ x* héi nµo còng cçn quan t(c)m vµ gi¶i quyõt. §ó mét quèc gia ph¸t trión giµu m¹nh, (r)ó cã mét nòn kinh tõ æn (r)þnh, phån vinh th× chóng ta ph¶i t¹o (r)iòu kiön cho mäi lao (r)éng trong x* héi (r)òu cã viöc lµm. vên (r)ò (r)æt ra (r)èi víi mçi quèc gia nãi chung vµ n­íc ta nãi riªng vò viöc lµm lµ lµm sao gi¶i quyõt tho¶ (r)¸ng nhu cçu viöc lµm, b¶o (r)¶m cho mäi ng­êi cã kh¶ n¨ng lao (r)éng (r)òu cã c¬ héi cã viöc lµm, (r)ã lµ tr¸ch nhiöm cña nhµ n­íc, cña c¸c doanh nghiöp vµ toµn x· héi. tr¶i qua hµng ngh×n n¨m, cïng víi nh÷ng biõn (r)æi th¨ng trçm cña lþch sö (r)êt n­íc, vên (r)ò viöc lµm ë n­íc ta (r)* cã nh÷ng chuyón biõn (r)¸ng kó...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: donkihote1969
Số trang: 49
Lượt xem: 2328
Lượt tải: 16
download now Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Khoa học xã hội
Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện phçn më (r)çu 1. týnh cêp thiõt cña (r)ò tµi viöc lµm mét vên (r)ò cêp thiõt vµ bøc xóc mµ x* héi nµo còng cçn quan t(c)m vµ gi¶i quyõt. §ó mét quèc gia ph¸t trión giµu m¹nh, (r)ó cã mét nòn kinh tõ æn (r)þnh, phån vinh th× chóng ta ph¶i t¹o (r)iòu doc Đăng bởi
5 stars - 627230 reviews
Thông tin tài liệu 49 trang Đăng bởi: donkihote1969 - 27/01/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện