Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện

Loại file: pdf, docx | Số trang: 49 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 236 Kb | Thành viên upload: donkihote1969

phçn më (r)çu 1. týnh cêp thiõt cña (r)ò tµi viöc lµm mét vên (r)ò cêp thiõt vµ bøc xóc mµ x* héi nµo còng cçn quan t(c)m vµ gi¶i quyõt. §ó mét quèc gia ph¸t trión giµu m¹nh, (r)ó cã mét nòn kinh tõ æn (r)þnh, phån vinh th× chóng ta ph¶i t¹o (r)iòu kiön cho mäi lao (r)éng trong x* héi (r)òu cã viöc lµm. vên (r)ò (r)æt ra (r)èi víi mçi quèc gia nãi chung vµ n­íc ta nãi riªng vò viöc lµm lµ lµm sao gi¶i quyõt tho¶ (r)¸ng nhu cçu viöc lµm, b¶o (r)¶m cho mäi ng­êi cã kh¶ n¨ng lao (r)éng (r)òu cã c¬ héi cã viöc lµm, (r)ã lµ tr¸ch nhiöm cña nhµ n­íc, cña c¸c doanh nghiöp vµ toµn x· héi. tr¶i qua hµng ngh×n n¨m, cïng víi nh÷ng biõn (r)æi th¨ng trçm cña lþch sö (r)êt n­íc, vên (r)ò viöc lµm ë n­íc ta (r)* cã nh÷ng chuyón biõn (r)¸ng kó...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2280
Lượt tải: 16
Số trang: 49
Kích thước: 236 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: donkihote1969
Số trang: 49
Lượt xem: 2280
Lượt tải: 16
download now Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Khoa học xã hội
Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện phçn më (r)çu 1. týnh cêp thiõt cña (r)ò tµi viöc lµm mét vên (r)ò cêp thiõt vµ bøc xóc mµ x* héi nµo còng cçn quan t(c)m vµ gi¶i quyõt. §ó mét quèc gia ph¸t trión giµu m¹nh, (r)ó cã mét nòn kinh tõ æn (r)þnh, phån vinh th× chóng ta ph¶i t¹o (r)iòu doc Đăng bởi
5 stars - 627230 reviews
Thông tin tài liệu 49 trang Đăng bởi: donkihote1969 - 27/01/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/10/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chế độ pháp lý về việc làm ở Việt Nam những vấn đề cần hoàn thiện