Đồ chơi vật lý phổ thông từ giải trí đến giáo dục file powerpoint

Loại file: pdf, docx | Trình độ: Đại học | Kích thước: 5,503 Kb | Thành viên upload: emsorry113

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 5,503 Kb

Dùng đ chơi vt lý đ:

- Đt hc sinh vào mt tình hung có vn đ

- Minh ha mt hay nhiu nguyên lý, quy lut, đnh lut Vt lý

- Cng c bài hc

- Kích thích lòng yêu khoa hc ca hc sinh

- Vt trang trí, gii trí – thư giãn

- Tăng cưng kh năng thc hành ca giáo viên hc sinh

Nội dung chính

ãPhần 1: Thế nào là một đồ chơi vật lý phổ thông

ãPhần 2: Sơ lược một số đồ chơi vật lý phổ thông

ãPhần 3: Sản phẩm thủ công từ nhóm nghiên cứu

ãPhần 4: Kết luận và hướng phát triển

CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Vật lý
Đồ chơi vật lý phổ thông từ giải trí đến giáo dục file powerpoint D ù ng đ ồ chơi v ậ t lý đ ể : - Đ ặ t h ọ c sinh v à o m ộ t t ì nh hu ố ng c ó v ấ n đ ề - Minh h ọ a m ộ t hay nhi ề u nguyên lý, quy lu ậ t, đ ị nh lu ậ t V ậ t lý - C ủ ng c ố b à i h ọ c - K í ch th í ch lòng yêu khoa h ọ c c ủ a h ọ c sinh - other Đăng bởi
5 stars - 249927 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: emsorry113 - 26/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đồ chơi vật lý phổ thông từ giải trí đến giáo dục file powerpoint