Tuyển tập sách về các câu hỏi Vì sao

Định dạng: rar | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 5,663 Kb | Thành viên upload: dfwffsdf

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 5,663 Kb
Tôi xin trích dẫn một vài câu hỏi trong số khoảng 1000 câu hỏi:1.[FONT=verdana, arial, helvetica][FONT=.VnSouthern] ThÕ nµo lµ « nhiÔm khÝ quyÓn ?[FONT=times new roman, times][FONT=.VnSouthern]KhÝ quyÓn lµ kh«ng khÝ mµ chóng ta th­êng nãi hµng ngµy. Kh«ng khÝ lµ nh©n tè quan träng cho sù sinh tån cña loµi ng­êi. Con ng­êi cã thÓ nhÞn ¨n suèt 5 tuÇn liÒn vµ nhÞn uèng suèt 5 ngµy liÒn mµ vÉn sèng, nh­ng sÏ chÕt nÕu kh«ng ®­îc thë trong 5 phót. [FONT=.VnSouthern]B×nh th­êng, hµng ngµy mçi ng­êi chóng ta hÝt thë kho¶ng 2 v¹n lÇn, hÝt vµo vµ thë ra tõ 10 - 12 m3 kh«ng khÝ. L­îng khÝ nµy gÊp 10 lÇn khèi l­îng ®å ¨n vµ gÊp 6 lÇn khèi l­îng ®å uèng cña ng­êi ¨n uèng kháe nhÊt. NÕu ph¶i vËn ®éng m¹nh, l­îng kh«ng khÝ hÝt thë cßn nhiÒu h¬n n÷a. [FONT=.VnSouthern]Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, trong kh«ng khÝ cã 20,95% oxy, 78%...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học
Tuyển tập sách về các câu hỏi Vì sao Tôi xin trích dẫn một vài câu hỏi trong số khoảng 1000 câu hỏi:1.[FONT=verdana, arial, helvetica][FONT=.VnSouthern] ThÕ nµo lµ « nhiÔm khÝ quyÓn ?[FONT=times new roman, times][FONT=.VnSouthern]KhÝ quyÓn lµ kh«ng khÝ mµ chóng ta th­êng nãi hµng ngµy. zip Đăng bởi
5 stars - 607432 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: dfwffsdf - 25/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tuyển tập sách về các câu hỏi Vì sao